Seks av advokatene fikk tilbakekalt bevillingen fordi de ikke betalte pliktige bidrag i tide. Foto: Raw Pixel, Istockphoto.

16 advokater mistet bevillingen i fjor

For to av advokatene skyldtes tilbakekallet straffedommer for henholdsvis grovt NAV-bedrageri og brudd på narkotikalovgivningen.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Advokatbevillingsnemnden viser at 16 advokater fikk bevillingen tilbakekalt i 2018. Av disse var det femten menn, og en kvinne.

For tre av advokatene skyldtes dette straffbare forhold: En advokat mistet bevillingen etter å ha blitt domfelt for overtredelse av narkotikalovgivningen, og en advokat mistet bevillingen etter å ha blitt domfelt for grovt bedrageri overfor NAV.

- I den tredje saken er opplysningene unntatt i medhold av offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, opplyser Marthe Krøger, seniorrådgiver i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, som ivaretar sekretariatsfunksjonen for Advokatbevillingsnemnden.

I Offentleglova § 13, første ledd heter det at "opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn".

Uskikket eller uverdig

Fire av advokatene fikk tilbakekalt bevillingen etter bokettersyn som viste at de enten var usikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller at de hadde mistet den tilliten som er nødvendig i yrket (domstolloven § 230).

Seks av advokatene fikk tilbakekalt bevillingen etter såkalt "langvarig fristoversittelser" fordi de enten ikke hadde betalt bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, eller ikke hadde sendt inn egenerklæring med revisoruttalelse.

Manglet sikkerhet

En advokat mistet bevillingen på grunn av manglende sikkerhetsstillelse, som advokater er forpliktet til å stille ifølge domstolloven §230 første ledd nr. 2.

To advokater mistet bevillingen etter å ha blitt innberettet til Advokatbevillingsnemnden fra Disiplinærnemnden. Også disse to advokatene fikk tilbakekalt bevillingen fordi de ble ansett å være uskikket eller uverdig til å inneha bevilling.

Rettshjelp-forbud

I fjor la Advokatbevillingsnemnden ned forbud mot at fem jurister yter rettshjelp - fire av disse i sammenheng med vedtak om tilbakekall av advokatbevilling. I tillegg har nemnden tilbakekalt en rettshjelptillatelse.

Færre tilbakekallinger

Antall tilbakekallinger av advokatbevillinger er relativt stabilt, men har gått noe tilbake, målt mot økningen i antall advokater. Fra 2009 til 2017 økte antallet advokater med drøye tretti prosent, fra 6022 i 2009 til 7840 i 2017.

Mens 0,20 prosent av advokatene mistet sin bevilling i 2018, var prosentandelen 0,22 prosent i 2009.

Her er en oversikt over tilbakekallinger de siste ti årene.

2018: 16

2017: 19

2016: 19

2015: 20

2014: 15

2013: 12

2012: 19

2011: 12

2010: 15

2009: 13

Powered by Labrador CMS