Illustrasjonsfoto: iStock
Illustrasjonsfoto: iStock

Oslo tingrett: - Ikke uten videre enig

I et brev til Tilsynsrådet fra begynnelsen av juli i år, skriver Oslo tingrett at domstolen nå vil endre sine rutiner ved oppnevning av fullmektiger.

Publisert

«Når det gjelder oppnevning etter § 95 annet ledd, annet punktum av advokatfullmektiger som «annen skikket person», er Oslo tingrett ikke uten videre enig med Tilsynsrådet i at de ved slik oppnevning ikke utfører oppdraget i egenskap av å være autorisert advokatfullmektig», skriver avdelingsleder og tingrettsdommer Anne Margrethe Lund i brevet.

Hun legger ved et notat fra Sigrid Nysted, tidligere utreder i Høyesterett, som mener det ikke er opplagt at en fullmektig utnevnt som «annen skikket person» ikke opptrer som advokatfullmektig.

«Mitt syn er at det etter gjeldende rett er et uavklart spørsmål om oppnevning av advokatfullmektiger som forsvarere etter § 95 andre ledd andre punktum har slike virkninger som Tilsynsrådet her beskriver, men at rettskildene samlet sett trekker nokså entydig i retning av advokatfullmektigen også i disse tilfellene opptrer som autorisert fullmektig under en ansvarlig advokats kontroll og sikkerhetsstillelse, og dermed også underlagt Tilsynsrådets tilsyns- og disiplinærmyndighet», skriver Nysted.

Inntil videre vil Oslo tingrett benytte følgende tekst ved oppnevning, skriver Lund:

«Advokat X, ved advokatfullmektig Y oppnevnes med dette som forsvarer for N.N. Oppnevningen skjer etter straffeprosessloven § 100 første ledd jf. § 96 jf. § 95 annet ledd, første punktum og er på det offentliges bekostning.»

Videre skriver Lund at domstolen også ønsker å bruke formuleringen «Advokat X, ved advokatfullmektig Y» når de oppnevner advokatfullmektiger som «annen skikket person» etter § 95 annet ledd, annet punktum.

«Det vil som regel være nettopp det at de er advokatfullmektig og utfører oppdraget i egenskap av dette med en ansvarlig prinsipal, som gjør at vi finner vedkommende «skikket». Vi kan ikke se at det er praktiske forskjeller at betydning ved oppnevning etter første og annet punktum når det er advokatfullmektiger som skal utføre oppdraget. Vi vurdere derfor å gå tilbake til ordningen hvor vi for advokatfullmektiger ikke skiller mellom oppnevning etter første og annet punkt.»

LES OGSÅ: Fikk ikke godkjent prøvesakene