I samme bygg som Festiviteten ligger O'Learys Hamar ("O'Learys")

23-årsgrense ved utesteder fullt lovlig

Aldersgrense på 23 år på lørdager innebærer ikke ulovlig diskriminering, ifølge en en enstemmig lagmannsrett. Retten mener at aldersgrensen har et saklig og legitimt formål, og at den er forholdsmessig.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er en god og viktig dom. Diskrimineringsnemnda har over tid utviklet en for streng praksis, som i realiteten innebærer at utesteder ikke kan sette sine egne aldersgrenser, sier prosessfullmektig Trym Bjørndal Portvik, til Advokatbladet.

Ansvarlig partner, Georg Abusdal Engebretsen i Wiersholm, mener dommen er god, og ikke desto mindre, viktig. 

Staten anket - og tapte

Sommeren 2017 vedtok Stortinget en helt ny likestillings- og diskrimineringslov. Her ble forbudet mot aldersdiskriminering utvidet til å gjelde alle samfunnsområder, utelivsbransjen inkludert.

Endringen førte til at Diskrimineringsnemnda fattet flere vedtak der det ble fastslått at å nekte gjester adgang fordi de ikke er gamle nok, innebærer ulovlig aldersdiskriminering. Festiviteten Bar & Scene i Hamar var ett av utestedene som ble felt som følge av sin praksis. Eierne gikk derfor til sak mot Staten for å få lov til å ha 23-års aldersgrense på utestedet.

I Oslo tingrett vant Festiviteten vant frem. 

Diskrimineringsnemnda anket dommen fra tingretten til Borgarting. I dag ble det kjent at de ikke fikk medhold: 23-års grense er stadig lov. 

Ingen diskriminering

Lagmannsretten har konkludert med at Festivitetens aldersgrense på 23 år på lørdager ikke innebærer diskriminering. 

Retten mener at en aldersgrense på 23 år på Festiviteten på lørdager – som en del av et samlet og større konsept der man ønsker å innrette virksomheten til Festiviteten disse kveldene mot en eldre kundekrets – har et saklig og legitimt formål. Aldersgrensen er nødvendig for å nå formålet og utgjør ikke et uforholdsmessig inngrep.

Følger lovens hovedregel

Etter lagmannsrettens syn følger det av likestillings- og diskrimineringslovens ordlyd og system at aldersgrenser i utelivsbransjen følger lovens alminnelige hovedregel. 

Prosessfullmektig Trym Bjørndal Portvik.

Aldersgrenser som ikke følger av lov eller forskrift er i utgangspunktet ulovlig, med mindre forskjellsbehandlingen oppfyller vilkårene i § 9 - om lovlig forskjellsbehandling.

Det er ikke gitt noe særlig unntak for aldersgrenser i utelivsbransjen, eller noen særlige føringer i forarbeidene om slike aldersgrenser. Det er ikke grunnlag i loven eller forarbeidene for at aldersgrenser i utelivsbransjen skal vurderes særlig strengt. Slike aldersgrenser må vurderes på vanlig måte opp mot vilkårene i lovens § 9 første ledd, om lovlig forskjellsbehandling. 

Tre spørsmål

Det forelå enighet om at aldersgrensen på 23 år som Festiviteten praktiserer på lørdager, utgjør direkte forskjellsbehandling på grunn av alder, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 7.

Spørsmålet var dermed om forskjellsbehandlingen likevel var lovlig fordi den har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, jf. § 9 første ledd. Det var Festiviteten som må sannsynliggjøre at diskriminering ikke hadde funnet sted. 

Diskrimineringsloven

Diskrimineringsloven § 6 oppstiller et generelt forbud mot å diskriminere.

I § 6 fjerde ledd defineres diskriminering slik: 

Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling etter §§ 7 og 8, som ikke er lovlig etter §§ 9, 10 eller 11. 

Direkte forskjellsbehandling er så definert i lovens § 7: 

§ 7. Direkte forskjellsbehandling

 Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd. Hva som utgjør lovlig forskjellsbehandling er regulert i § 9. 

Denne bestemmelsens første ledd lyder: 

§ 9. Lovlig forskjellsbehandling 

Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 når den a. har et saklig formål b. er nødvendig for å oppnå formålet og c. ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

Saklig formål

Slik lagmannsretten så på saken, har aldersgrensen på 23 år på lørdager et formål som går utover selve diskrimineringsgrunnlaget. Det er ikke tale om et isolert ønske om å ekskludere personer under 23 år. 

Formålet er å etablere en nattklubb for et eldre publikum, som en del av et større konsept.

Lagmannsretten mener derfor at aldersgrensen på 23 år på lørdager i utgangspunktet har et saklig formål. Samtidig er det tale om direkte forskjellsbehandling som ekskluderer en hel aldersgruppe fra lokalene til Festiviteten på lørdager. Dette gjør at terskelen før forskjellsbehandlingen er ulovlig, blir lavere. 

Lagmannsretten mener imidlertid at dette særlig får betydning for vurderingen av om aldersgrensen er nødvendig og forholdsmessig. Samlet sett var det likevel ikke tvil om at en aldersgrense på 23 år på Festiviteten på lørdager – som en del av et samlet og større konsept der man ønsker å innrette virksomheten til Festiviteten disse kveldene mot en eldre kundekrets og ivareta hensynet til et variert utelivstilbud – hadde og har et saklig formål.

Kan økonomiske hensyn trekkes inn?

Lagmannsretten vurderte dessuten hvorvidt vetkleggingen av økonomiske hensyn var relevante ved saklighetsvurderingen. Retten fant dette spørsmålet vanskelig. 

Selv om det var Festiviteten som måtte sannsynliggjøre at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er oppfylt, ble det lagt til grunn at det var gått for langt i å anførslene om å kreve at Festiviteten skulle dokumentere et utførlig faktisk og fremtidig økonomisk tap ved å fjerne aldersgrensen på 23 år på Festiviteten på lørdager. 

Beslutningen om å innføre aldersgrensen var klart basert på en kommersiell vurdering om at det ville tjene virksomheten økonomisk, heter det av dommen. Hvorvidt økonomiske hensyn kan trekkes inn ved vurderingen, kan med andre ord besvares bekreftende.

Nødvendig for å oppnå formålet

Lagmannsretten mente videre at en aldersgrense på 23 år faktisk ivaretar formålet om ønsket kundesammensetning. Aldersgrensen fremstår også som en enkel og effektiv måte å oppnå formålet på. 

Spørsmålet var om aldersgrensen er nødvendig, eller om mindre inngripende tiltak enn en generell aldersgrense kunne vært tilstrekkelig.

Vurderingen ble gjort nokså kortfattet: Det ble lagt til grunn at det klart var i tråd med lovens system og formål slik Festiviteten hadde operert. Mindre inngripende tiltak var ikke anvendelige. 

Forholdsmessighet?

Sakens parter

Dommere: Lagmann Christian Lund Lagdommer Harald Georg Venger Ekstraordinær lagdommer Kari Johanne Bjørnøy 

Ankende part: Staten v/Diskrimineringsnemnda Advokat Hanne Inger Bjurstrøm Jahren

Ankemotpart: Festiviteten Bar & Scene AS 

Advokat Erlend Andreas Methi v/advokatfullmektig Trym Bjørndal Portvik

Det siste vilkåret som måtte oppfylles for at forskjellsbehandlingen skulle være lovlig, var at en aldersgrense på 23 år ikke var uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles, i dette tilfellet aldersgruppen mellom 20 og 23 år.

Etter en mer eller mindre kortfattet vurdering, fant lagmannsretten det slik at det er saklig og legitimt å etablere et konsept der man én dag i uken reserverer Festiviteten for en eldre målgruppe. 

Retten fant, i dette tilfellet, at interessene til de som forskjellsbehandles må vike, da aldersgrensen på 23 år på lørdager ikke utgjør et uforholdsmessig inngrep overfor aldersgruppen under 23 år.

- Retten har nå fastslått at tidligere praksis bygger på feil rettsoppfatning. Dette er en viktig seier for vår klient og deres gjester, sier ansvarlig partner Georg Abusdal Engebretsen i Wiersholm.

Henvendelser Advokatbladet har foretatt seg, viser at flere norsk utesteder nå ønsker å øke eller opprettholde aldersgrensene etter avgjørelsen fra lagmannsretten, som opprettholder tingrettens dom.

Saksnummeret er: 23-186849ASD-BORG/02

Powered by Labrador CMS