Advokatene i Opplysningen Eksperthjelp

Publisert
- Vi får inn samtaler fra hele landet, og ønsker kontakt med advokater i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og i Tromsø som vi kan henvise saker til, sier Birgitte Solbø. Her med mannen Torkjell (til venstre) og advokat Magnus Frøysaa.
- Vi får inn samtaler fra hele landet, og ønsker kontakt med advokater i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og i Tromsø som vi kan henvise saker til, sier Birgitte Solbø. Her med mannen Torkjell (til venstre) og advokat Magnus Frøysaa.

Av advokat Torkjell Solbø, styreleder og partner i Advokatfirmaet Solbø & Co AS og Jan Erik Sørgaard, administrerende direktør i Opplysningen 1881 AS

Det vises til debattinnlegg angående advokattjenesten som tilbys gjennom Opplysningen Eksperthjelp. Advokattjenesten ytes av Advokatfirmaet Solbø & Co AS.

Gjennom Opplysningen Eksperthjelp, nummer 04242, kan man få bistand fra advokat, lege og veterinær. Dette er tjenester fra tre seriøse og samfunnsnyttige profesjoner. Det er kun advokat eller advokatfullmektig som yter advokatbistand via Opplysningen Eksperthjelp.

Advokatbistanden gis til en fastpris på kr 299 for 20 minutter, noe som ligger under markedspris. Samtalen avsluttes alltid etter 20 minutter, og kunden må ringe tilbake dersom det er ønskelig å fortsette. Normalt avsluttes rådgivningen i første samtale, når innringeren har fått tilfredsstillende veiledning i saken. Andre ganger anbefales innringeren å søke advokatbistand for videre oppfølging. Innringeren har altså kontroll over kostnaden som påløper. Opplysningen Eksperthjelp tilbyr også en fornøydhetsgaranti, hvor misfornøyde kunder kan kreve pengene tilbake.

I debattinnlegget fra Per E. Østbø, forretningsutvikler i Innova, «harseleres» det over at advokatbistand blir levert som en telefontjeneste. Samme person klagde for en stund tilbake Solbø & Co inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg med påstand om at det var flere forhold ved tjenesten som etter hans oppfatning var i strid med Regler for god advokatskikk.

Nylig fattet Disiplinærnemnda vedtak i saken. Nemnda hadde kun én innsigelse mot måten advokattjenester ytes via Opplysningen Eksperthjelp: at identiteten til den som ringer inn til tjenesten ikke blir avklart før rådgivningen starter. Nemnda viste til at det er viktig å avklare identitet for å kunne undersøke om det foreligger interessekonflikt og for å kunne fakturere riktig person. Nemnda viste til at manglende avklaring av identitet var i konflikt med Reglene for god advokatskikk punkt 3.1.1.

Det kan stilles spørsmål ved riktigheten av Disiplinærnemndas vedtak. Identitetskontroll er lovregulert ved gjennomføring av økonomiske transaksjoner. Utover dette bygger advokatens identitetskontroll ofte på en konkret helhetsvurdering.  Dette gjelder både for korte råd pr. telefon, pr. e-post, og råd som gis av «nettadvokater». Det skjer normalt heller ingen reell identitetskontroll i fysiske klientmøter. Klientforholdet bygger gjerne på et tillitsforhold som gjør en formell identitetskontroll overflødig. Vi ser likevel behovet for identitetskontroll der advokatbistand ytes som en ren telefontjeneste

Solbø & Co har sammen med Opplysningen Eksperthjelp valgt å ta Disiplinærnemndas vedtak til etterretning. Derfor har vi nå lansert en løsning som ivaretar kravene til identitetskontroll. Når en kunde ringer til Opplysningen Eksperthjelp, og settes over til Solbø & Co, får advokaten samtidig en melding med abonnentens telefonnummer, navn og adresse. Advokaten ber innringeren oppgi sitt navn, og får da verifisert om dette er samme person. Kun ved bekreftende svar vil samtalen fortsette. Denne innledende delen av samtalen tas opp og lagres en kortere tidsperiode hos en databehandler for å sikre notoritet om at innringeren har bekreftet sin identitet. Identitetskontrollen brukes også til å sjekke ut eventuell motstrid som måtte være med andre klienter av Solbø & Co.

Advokattjenesten som tilbys via Opplysningen Eksperthjelp representerer et lavterskeltilbud. Tilgjengelighet, kvalitet på tjenestetilbudet og høy servicegrad bidrar til å øke rettssikkerheten i samfunnet. Flere får nødvendig tilgang til advokattjenester. Advokatene og Opplysningen Eksperthjelp mottar hver dag positive tilbakemeldinger på tjenesten. Tilbakemeldingene viser at vi har bidratt til å åpne et nytt marked for advokattjenester, og det til en rimelig pris.

Opplysningen Eksperthjelp og advokatfirmaet Solbø & Co jobber kontinuerlig for å sikre at advokattjenestene som leveres via Opplysningene Eksperthjelp har høy kvalitet, integritet og at Reglene for god advokatskikk etterleves.