Vil legge ned små fengsler

Vestoppland fengsel. avd Gjøvik. FotoVestoppland fengsel avdeling Gjøvik har 24 plasser og er en enhet med høy sikkerhet. Foto: Øyvind Holmstad, Wikimedia Commons

Regjeringen mener det brukes for mye penger på ledelse og administrasjon i norske fengsler, og ønsker å erstatte flere av dagens små fengsler med større enheter.

«Strukturen i kriminalomsorgen består også av mange små og geografisk spredte enheter. Hensynet til effektiv drift tilsier at nye fengsler bør være større, og flere av dagens enheter bør erstattes med færre og større enheter. Som et ledd i Regjeringens arbeid med avbyråkratisering skal mer av ressursene gå til selve straffegjennomføringen og mindre til ledelse og administrasjon», heter det i statsbudsjettet.

Regjeringen ønsker å erstatte dagens 59 enheter (fengsler, overgangsboliger, friomsorgskontorer og sentre for narkotikaprogram med domstolskontroll) med 11 store enheter, pluss egne enheter for forvaring, kvinner og utlendinger. Da Stortinget behandlet saken i november i fjor (prop, 105 L) , ble det vedtatt å evaluere kriminalomsorgen ut fra regjeringens mål og alternative modeller.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, som har stått bak evalueringen, og deres rapport ligger nå til behandling i departementet. «Regjeringen kommer tilbake til saken på egnet måte», heter det i budsjettet.

Nytt tinghus i Bergen

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til forprosjektering av et nytt tinghus i Bergen. Såkalte konseptvalgutredninger for nye tinghusløsninger er allerede gjennomført i Bergen, samt i Stavanger.

Færre lovbrudd

Antall lovbrudd sank med fire prosent i fjor, og med hele ti prosent sett i forhold til 2014.

Samtidig øker såkalt integritetskrenkende kriminalitet og alvorlig profittmotovert kriminalitet, heter det i statsbudsjettet.

Å oppklare et lovbrudd tar i snitt drøye tre måneder, 94 dager, og litt over halvparten av lovbruddene blir oppklart (53,4 prosent), ifølge budsjettet.

Flere barnehus

I fjor la Regjeringen frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep, spesielt rettet mot barn og unge. I tråd med planen er det åpnet et nytt barnehus i Moss, og nye barnehus er på vei i Kirkenes og i Mosjøen.

Nytt fengsel i Agder

Regjeringen ønsker å bygge 300 nye fengselsplasser i Agder, som skal stå klare i 2020. 200 av plassene skal komme i Froland, mens ett hundre plasser planlegges i Mandal.

Les også: Ingen øknings i salærsatsen