Advokatforeningen er negative til et nytt forslag om å gi politiet særskilte bestemmelser ved skade under trening.
Advokatforeningen er negative til et nytt forslag om å gi politiet særskilte bestemmelser ved skade under trening.

Vil ikke gi politiet særbehandling

Advokatforeningen sier nei til Justisdepartementets forslag om en ny bestemmelse i politiloven som vil gi politiansatte krav på erstatning av staten for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Publisert Sist oppdatert

Like før sommeren sendte Justis- og beredskapsdepartementet på høring et forslag til ny bestemmelse i politiloven.

Forslaget innebærer at skadelidte etter politioperativ trening skal stilles økonomisk som om Statens pensjonskasse anerkjente skaden som en yrkesskade.

Departementet viser til at politiet er risikoutsatt under politioperativ trening, og at flere politiansatte har opplevd å få skader under trening som ikke er blitt godkjent som yrkesskade, av NAV eller Statens pensjonskasse, etter dagens regelverk.

«Ordningen er ment å omfatte trening på utfordrende politioppgaver som typisk innebærer maktbruk og redningstjeneste, hvilket innebærer at treningens konkrete, risikopregede karakter vil være avgjørende. Polititjenesten er i stadig utvikling og endring. Det vil kunne komme nye treningsmomenter og -metoder, og det vil kunne bli nye stillingskategorier og endringer i stillingsinnhold til ansatte i politietaten. Ordningen må være vid nok til å kunne fange opp slike endringer», skriver departementet.

- Motvirker konsistens

Advokatforeningen ved lovutvalget for Velferds- og trygderett har avgitt sin høringsuttalelse, og støtter ikke forslaget. Foreningen mener forslaget motvirker en ønsket konsistens i systemet.

«Det sentrale rettslige tema er hvorvidt skader pådratt under øvelser er voldt ved utførelse av ordinære arbeidsoppgaver i stillingen. På dette punkt kan Advokatforeningen ikke se at politiet står i en særstilling som begrunner en egen hjemmel for godkjenning av yrkesskade for akkurat denne yrkesgruppen».

Foreningen viser til at det rettslige problemet knyttet til skade under øvelse også andre yrkesgrupper, deriblant forsvarspersonell, lærere, og helsepersonell.

Advokatforeningen påpeker at de også har merknader til det det lovtekniske valget med å gi politiets personell særlige fordeler via politiloven.

«Relasjonen til yrkesskadebegrepet for øvrig, som også gjelder for politiet, vil innebære at politiets personell vil kunne få yrkesskadegodkjenning etter to ulike regelverk. Dersom intensjonen er å særbehandle politiets personell, ville det etter Advokatforeningens syn være naturlig å innlemme særbestemmelsene i nytt ledd i folketrygdloven § 13-3 og eventuelt i yrkesskadeforsikringsloven § 11».

- Uklart klagesystem

Advokatforeningen mener også forslaget by på spørsmål om hvordan klage- og ankesystemet skal innrettes, og at det fremstår uklart om det også er departementets intensjon å etablere et eget klage- og ankesystem i tilknytning til politiloven § 23a.

«Hensynet til skadelidtes rettssikkerhet tilsier at spørsmålet under enhver omstendighet bør utredes med henblikk på lovfesting av saksbehandlingsregler for klage- og ankeordningen», konstaterer foreningen og konkluderer med at de derfor ikke kan støtte forslaget.