Anne Katrine Sletbakk Ramstad er sammen med Wahid Shah og Pamir Ehsas nominert til Talentprisen for årets advokatfullmektig 2022.

TALENTPRISEN 2022

– Viktig å lære av andre flinke advokater

Wiersholm-fullmektig Anne Katrine Sletbakk Ramstad er sterkt engasjert i jussens rolle i det grønne skiftet. Nå er hun nominert til å vinne prisen for årets advokatfullmektig 2022.

Publisert Sist oppdatert

Under studiene skrev Anne Katrine Sletbakk Ramstad (28) masteroppgave om bærekraftig finans. Den gang var rettsområdet under utvikling og relativt nybrotts fra et rettslig perspektiv. Etter at hun startet som advokatfullmektig i Wiersholm, har hun fortsatt å jobbe mye med sin faglige lidenskap.

Advokatforeningens talentpris deles ut under årstale-arrangementet førstkommende torsdag. Ramstad er én av tre nominerte til å vinne prisen for årets advokatfullmektig.

– Jeg jobber innenfor et område som er svært viktig i et samfunnsperspektiv, og som jeg brenner for. Bærekraftig omstilling er den viktigste utfordringen for samfunnet vårt fremover, og jussen er et viktig verktøy for å oppnå dette, sier hun.

Advokatforeningens talentpris 2022

  • Advokatforeningen kårer for andre gang Årets prinsipal og Årets advokatfullmektig.
  • Prisutdelingen skjer torsdag 17. november under årstale-arrangementet i Oslo.
  • Tre advokatfullmektiger og tre prinsipaler er nominerte.

– I Wiersholm har jeg fått mulighet til å være med på å utvikle fagområdet ESG og bærekraftig finans. Siden jeg startet som advokatfullmektig i 2019 har firmaet vist meg tillit, både i håndteringen av saker for klienter og i den eksterne formidlingen av vår kompetanse. Samlet tror jeg dette gir et veldig godt grunnlag for utvikling i rollen som advokatfullmektig.

– Har prøvd å lære av de ulike typene

– Hva har du gjort helt konkret for å utvikle deg faglig som fullmektig?

– Jeg hadde jo et faglig utgangspunkt med meg fra masteroppgaven. Etter at jeg kom til Wiersholm, har jeg fått fortsette å jobbe mye med dette rettsområdet. Både på saker med dyktige klienter innenfor ulike sektorer, men også med formidling om rettsutviklingen. Det har gjort at jeg har jobbet systematisk med å holde meg oppdatert, men også lært veldig mye.

– Fundamentet har hele tiden vært det faglige miljøet i Wiersholm, med kolleger som er opptatt av hva som er rett, og av å drive forretningsjussen i en grønnere retning. Kollegene mine har både lært meg mye, men også utfordret meg og gitt meg ansvar.

– Hva tenker du er den beste måten å bli en flink advokat på?

– Det er mange måter å være en god advokat på. For meg har det vært viktig å lære av andre flinke advokater. Jeg har både arbeidet innen bank og finans, og nå innenfor ESG og compliance. En advokat innen bank og finans har gjerne andre egenskaper enn en prosedyreadvokat. Jeg har prøvd å lære av de ulike typene, og det tror jeg kan være effektivt som fullmektig.

– I tillegg mener jeg det er viktig å finne et område man engasjerer seg for. For min del, som har arbeidet mye med nybrottsjuss, har det vært helt nødvendig å samarbeide tett med andre kolleger. Og så må man selvsagt være opptatt av å forstå klientens situasjon og behov.

Tre kjappe

Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?
Linn Anker-Sørensen som leder bærekraftsarbeidet i EY og kommer fra akademia. Jeg ble kjent med henne som vitenskapelig assistent ved UiO. Hun var en god sparringspartner for meg, og er veldig dyktig. Jeg vil også nevne Elise Johansen i Wikborg Rein. Jeg har hatt mye glede av hennes faglige formidling på ESG-området.

Har du et faglig forbilde?
Jeg har mange faglige forbilder, særlig blant mine kolleger. Helene Bogen og Georg Engebretsen er grunnleggende opptatt av fag, men er også utrolig flinke til å presentere jussen på en praktisk og pragmatisk måte i tråd med klientenes behov. Og Jan Fougner. Han har vært med å utvikle compliance-området, og han inspirerer stadig til kritisk tenkning i et større rettsutviklings- og rettsstatsperspektiv.

Hva brenner du for, rent faglig?
Jussens rolle i bærekraftig finans og den grønne transformasjonen.

Lærte mye av sitt første foredrag

– Kan du trekke frem én sak, et oppdrag eller en situasjon du har opplevd som spesielt lærerik?

– En situasjon jeg husker særlig godt, er mitt første foredrag som fullmektig. Det skulle holdes ved Universitetet i Agder for en rekke erfarne advokater, og det var kun en måneds tid etter at jeg startet i Wiersholm. Da følte jeg på en usikkerhet på om min kompetanse og funn i masteroppgaven kunne tilføre disse erfarne advokatene noe nytt, eller noe av verdi for dem.

– Jeg opplevde å få en veldig god og hyggelig respons, og det ble en fin og lærerik opplevelse som ga meg inspirasjon til å fortsette med dette. Det ble en slags bekreftelse av at fagområdet er viktig på tvers av ulike rettsområder, og at man som ung jurist kan tilføre ny og verdifull kompetanse.

– Hva er det viktigste du har lært i fullmektigtiden så langt?

– Viktigheten av å jobbe i fellesskap med andre som man kan lære av, og som utfordrer en. Jeg har også lært hvor viktig advokatrollen kan være i det grønne skiftet, men samtidig at vår rolle som advokater i det grønne skiftet er helt avhengig av tett samarbeid med andre fagdisipliner, særlig finans og teknisk vitenskap.

Bidrar til ny bok om compliance

– Talentprisen skal hedre en fullmektig som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. På hvilken måte har du bidratt til dette?

- ESG og compliance handler i stor grad om å bistå klienter med å sikre etterlevelse av lover og regler, og å unngå lovbrudd. Sånn sett handler det egentlig om å fremme rett og hindre urett. I tillegg bistår vi med veiledning knyttet til det å føre våre klienter i en grønnere retning.

– Jeg har samtidig arbeidet mye med formidling innenfor disse områdene. Både gjennom foredrag, men også ved å forfatte kronikker og artikler. For tiden arbeider teamet mitt med en innføringsbok i compliance, hvor jeg bidrar med et kapittel om ESG og bærekraftig finans. Det er veldig givende!

– Er det noe i fullmektigordningen som du mener burde endres?

– Generelt tenker jeg at samfunnet, slik som advokatrollen, er veldig dynamisk. Kompleksiteten i samfunnet fører til at kravene og forventningene til advokater endres. Jeg tror det har ført til at advokatrollen i dag er annerledes enn før. Særlig fordi rådgivning spiller en stadig større rolle. Denne utviklingen kan tale for at prosedyrekravene som stilles til fullmektiger ikke lenger trenger å være så rigide, eller at de eventuelt kan suppleres med annen relevant erfaring.

– Hvordan vil advokatbransjen endre seg de neste fem årene?

– Jeg tror vi kommer til å se tettere samarbeid mellom advokater og andre fagdisipliner. Mer tverrfaglighet. Det er en forutsetning for en god anvendelse av det nye ESG-regelverket fra EU. Jeg tror også at den hurtige utviklingen på teknologiområdet vil fortsette å skape en del nye rettslige utfordringer og problemstillinger. Jeg håper samtidig at fokuset på økt mangfold og bedre kjønnsbalanse i partnerskapet vil lede til forbedringer på disse områdene.

Juryen uttaler:

«Juryen trekker særlig frem hennes arbeid med grønne verdier og nytenkning innenfor et viktig rettsområde i stadig utvikling. Anne Katrine beskrives som en inspirerende og engasjerende foredragsholder, som evner å fremstille komplisert materiale på en ryddig og lettfattelig måte.»

Powered by Labrador CMS