Foto: DenisLarkin/iStock

Regjeringen foreslår å oppheve
ubetinget ankerett i seksårssaker

JU§NYTT. Etter forslaget skal alle anker vurderes på grunnlag av det alminnelige silingskriteriet.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Regjeringen har i statsråd 15. mars 2019 foreslått å oppheve straffeprosessloven § 321 tredje ledd, se Prop. 53 L (2018-2019). Dette innebærer at domfeltes ubetingede rett til ordinær ankebehandling i straffesaker som gjelder lovbrudd med strafferamme over seks års fengsel, oppheves.

Etter forslaget skal alle anker vurderes på grunnlag av det alminnelige silingskriteriet i andre ledd første punktum med unntak av saker som faller inn under første ledd.

Det er også foreslått et nytt fjerde ledd i § 310 om at fristen for støtteskriv til anke fra siktede er to uker etter at anke er fremsatt. Påtalemyndigheten eller retten kan forlenge fristen. Det vil særlig kunne være behov for å sette en lengre frist i større og mer komplekse saker.

I saker som hverken er spesielt omfattende eller komplekse, bør lovens fristregel håndheves relativt strengt. Det er videre foreslått at støtteskriv til anke fra siktede skal fremsettes for påtalemyndigheten, se forslag til § 312 første ledd nytt tredje punktum.

Powered by Labrador CMS