Per Danielsen har tatt ut søksmål mot staten ved Advokatbevillingsnemnden.

Per Danielsen ber Oslo tingrett umiddelbart beramme muntlige forhandlinger for å behandle utsatt iverksettelse av tilbakekall

Mener Oslo tingrett bør sette av fem dager.

Publisert

Den 15. desember meddelte Advokatbevillingsnemnden i et brev til Per Danielsen at den har vedtatt å tilbakekalle hans advokatbevilling. Nemnden vedtok også å forby Danielsen å yte rettshjelp.

Den 19.desember sendte Danielsen stevning og begjæring om midlertidig avgjørelse til Oslo tingrett.

Han begjærer at Oslo tingrett umiddelbart berammer muntlige forhandlinger for å avgjøre om tilbakekallsvedtaket skal ha utsatt iverksettelse.

«Forvaltningsvedtak har virkning fra vedtaksdato, noe som innebærer omgående bortfall av bevilling og forbud mot å yte rettshjelp. Vedtaket er med det særdeles inngripende i næringsutøvelsen og med potensielt store skadevirkninger for advokatens mange klienter. Det begjæres at tingretten behandler saken raskt», skriver Danielsen i stevningen.

«Saksforholdet er omfattende og det bør settes av fem dager til den muntlige forhandlingen», skriver Danielsen.

I stevningen begjærer han også at Advokatbevillingens vedtak om tilbakekall kjennes ugyldig og oppheves, samt at staten idømmes sakskostnader.

Tilsyn i 2020

Tilbakekallet kom etter at Tilsynsrådet i 2020 avholdt et tilsyn i Advokatfirmaet Danielsen.

I stevningen viser Danielsen til det han mener er en rekke feil i vedtaket knyttet til forholdene på tilbakekallstidspunktet, behandling av klientmidler, bruk av ekstern arbeidskraft, firmaets etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket, disiplinæravgjørelser og firmaets rettsprosesser mot tidligere klienter.

Ifølge domstolloven § 230 er det forholdene på tilbakekallstidspunktet som er avgjørende, påpeker Danielsen:

«I saksøkers tilsvarsbrev til Advokatbevillingsnemnden datert 01.11.2022 fremgår at mange av de forhold Tilsynsrådet har kritisert saksøker for, ble rettet opp lenge før bokettersynet fant sted. Staten har i den foreliggende saken følgelig bygget på fortidige forhold, i strid med rettspraksis. Vedtaket lider følgelig av vesentlige faktumfeil som tilsier ugyldighet», heter det i stevningen.

- Ikke undergitt kontradiksjon

Videre viser Danielsen til at saksbehandlingen som førte til tilbakekallet, etter hans oppfatning har vært uforsvarlig.

I et forhold knyttet til behandling av klientmidler, skriver Danielsen at vedtaket på dette punktet er basert på informasjon som ikke har vært tilgjengelig for ham, og derfor ikke undergitt kontradiksjon.

Et av ankepunktene i tilbakekallingsvedtaket er at at Advokatfirmaet Danielsen skal ha benytte en tidligere advokat til å gjøre arbeid som så er viderefakturert til kundene i Danielsens navn, til en langt høyere timepris.

Danielsen bestrider dette, og hevder at den tidligere advokaten ikke har utøvet rettshjelpsvirksomhetS.

Også på punktet om manglende hvitvaskingsrutiner, tilbakeviser Danielsen anførslene fra Advokatbevillingsnemnden: «Saksøker anfører at nemnden har bygget på utdaterte og fortidige hvitvaskingsrutiner, og følgelig ikke vurdert forholdene på vedtakstidspunktet. Det opereres videre med et utvidet ansvar i strid med rettspraksis.»

Rettsprosesser mot egne klienter

Advokatbevillingsnemnden skriver i vedtaket at Danielsen - ved å møte klienter som klager på salæret med å forespeile søksmål - har innrettet advokatvirksomheten på en bevisst og kalkulerende måte, til skade for advokatstandens anseelse.

Dette tilbakeviser Danielsen.

«Selv dersom en legger nemndens forståelse om at Advokatfirmaet Danielsen & Co AS står i noen «særstilling» hva gjelder salærtvister, innebærer nemndens rettsanvendelse at den i praksis setter til side en lovlig adgang til domstolsprøving som er sikret gjennom Grunnloven § 95, EMK artikkel 6 første ledd samt en klart adgang til domstolsprøving av salærtvister fastsatt i HR-2019-1948-U», heter det i stevningen.

Powered by Labrador CMS