Illustrasjonsfoto: iStock/Astrid860

Høyesterett avklarer odelsrett etter brutt samboerskap

JU§NYTT. Samodling skal telle med i beregning av hevdstiden selv om samboerforholdet tok slutt før retten til samodling trådte i kraft i 2009, slår Høyesterett fast.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett avsa 6. juni 2019 enstemmig dom - HR-2019-1074-A - som gjaldt krav om odelsløsning og knyttet seg til bestemmelsen om samodling mellom samboere i odelsloven § 15 fjerde ledd, som trådte i kraft i 2009.

En mann eide eiendom sammen med samboeren fra 1996 til 2006. Han ble eneeier da samboerforholdet opphørte i 2006. Da eiendommen ble tvangsolgt i 2017, fremmet mannen krav om odelsløsning.

Ifølge regjeringens nettsider betyr odelsløsning at den som har odelsrett kan kreve å overta eiendommen hvis den er solgt til en som ikke har odelsrett eller har dårligere prioritet i odelsrekkefølgen.

Konkret var det spørsmål om perioden hvor samboerne eide eiendommen sammen, skulle telle med ved beregning av hevdstiden når samboerforholdet opphørte før ikrafttredelsen av endringsloven. For at det skal bli odelsrett på en eiendom, må den ha vært i samme families eie i minst 20 år.

Høyesterett kom til at samboertiden skulle telle med, selv om samboere først fikk rett til samodling i 2009. Det ble vist til prinsippet i odelsloven § 79 første ledd, og at uttalelser i forarbeidene til bestemmelsen trakk i retning av at samboertiden måtte telle med i beregningen av odelstiden.

Løsningen hadde en viss støtte i forarbeidenes understrekning av at endringene i stor grad burde virke tilbake. Det bidro også til å realisere odelsinstitutttets formål om å bevare gårdsbruk i den slekten som har opparbeidet tilknytning til det, og til å oppfylle hensynet til likestilling mellom ekteskap og samboerforhold (avsnitt 38).

Dommere: Bergsjø, Thyness, Arntzen, Matheson og Indreberg.

Powered by Labrador CMS