Jon Wessel-Aas.

De store forretningsadvokatfirmaene gjør velferdsstaten sterkere, ikke svakere

Påstander om at forretningsadvokater undergraver spleiselaget og velferdsstaten er etter min mening ikke bare gale, men farlige, og man bør ikke, som enkelte gjør, slenge dem rundt uten god dokumentasjon, skriver Jon Wessel-Aas i denne kommentaren.

Publisert

Vi som bor i Norge, har på mange vis vunnet i livets lotto.

Landet vårt er blant verdens beste i verdiskapning, velferdsstat, rettsstat, demokrati – og mye annet som mange kan misunne oss. Har vi vært heldige, eller fortjener vi alle disse kvalitetene fordi vi har gjort så mye riktig?

Vi var heldige som fant olje. På den annen side; det er fullt mulig å finne og utnytte store naturressurser uten at rikdommen kommer befolkningen til gode.

Verden viser nok av eksempler på det, og fellesnevneren for disse, er at ressursene finnes i land med svake eller manglende demokratier og rettsstater. Da tilfaller verdiene makthaverne og deres allierte, mens resten av befolkningen er prisgitt deres vilje til å dele.

Advokatstanden inngår i den norske modellen

Kombinasjonen av høy verdiskapning og sterk rettsstat har skapt et stort og stadig økende marked for dyktige og svært spesialiserte forretningsadvokater. Disse inngår i den juridiske infrastrukturen som et ambisiøst og innovativt næringsliv er avhengig av for å ha trygge og forutsigbare rammer rundt sin virksomhet.

Mens forretningsadvokater gjennom generasjoner har bistått næringslivet, har andre advokatgrupper bistått andre deler av sivilsamfunnet. Historiker og professor emeritus Jan Eivind Myhre skrev nylig et innlegg i Morgenbladet, der han peker på hvordan demokrati, rettsstat og velferdsstat siden tidlig på 1800-tallet har vært uadskillelige følgesvenner i fremveksten av det vi gjerne kaller den norske modellen.

Han viser til at velferdens og velferdsstatens fremvekst har skjedd på et fundament av «En demokratisk styreform, en rettsstat og hva man på 1800-tallet kalte borgerlige rettigheter: Ytringsfrihet, næringsfrihet og religionsfrihet.»

Advokatstanden inngår i den norske modellen: Forretningsadvokatene som næringslivets (men ofte også som myndighetenes og forvaltningens) representanter, andre advokatgrupper som representanter for andre deler av samfunnet og sivilsamfunnet – med den konsekvens at vi har fått en god balanse mellom statsmaktene og at demokratiet har virket.

Om man skal peke på en svakhet i denne ellers vellykkede modellen, er det at fattige og utsatte grupper burde hatt bedre tilgang til advokatbistand. Norges offentlige rettshjelpsordning er dessverre ikke et forbilde for noen. Det er et problem som Advokatforeningen i mange sammenhenger har tatt opp.

«Forretningsadvokater som gruppe fortjener mer næringspolitisk fokus fordi den er en svært viktig motor i økonomien»

Det vi bør være mer opptatt av enn mange er i dag, på en positiv måte, er de store forretningsadvokatvirksomhetene.

Medier, myndigheter og politikere liker å løfte frem vellykkede norske selskaper som hevder seg i den internasjonale konkurransen, som utvikler ledende kompetansemiljøer og som bidrar godt til spleiselaget gjennom skatteseddelen. Så hvorfor ser og hører jeg så sjelden at disse kvalitetene får oppmerksomhet når de store forretningsadvokatvirksomhetene omtales?

Advokatforeningen forsøkte selv å identifisere noen av disse verdiene da vi for et par år siden ga analysemiljøet Menon Economics i oppgave å undersøke forretningsadvokatenes betydning for næringsliv og samfunn.

«I moderne tid har advokater hatt en viktig rolle i byggingen av landet; enten det er snakk om utvikling av store samfunnsprosjekter som norsk kontinentalsokkel og oljeeventyret, eller det dreier seg om å bygge en verdensledende velferdsstat med velfungerende juridisk infrastruktur», var blant konklusjonene i rapporten.

«Forretningsadvokater som gruppe fortjener mer næringspolitisk fokus fordi den er en svært viktig motor i økonomien», kan vi lese videre.

Den omtalen de store forretningsadvokatvirksomhetene får i Norge, synes i liten grad å vektlegge slikt. Det er ikke som verdiskapere, som medvirkere til norsk næringslivs konkurransekraft, som motor i økonomien eller utviklere av spesialiserte juridiske kompetansemiljøer disse virksomhetene omtales i norsk offentlighet.

Langt oftere kan vi lese påstander med negative fortegn, med antydninger om at de på ulike måter flytter penger ut av landet, svekker spleiselaget og undergraver velferdsstaten.

Undergraver rammebetingelsene

Selv om det også i vår bransje finnes sorte får, er disse generaliserende påstandene ofte direkte populistiske og rett og slett feilaktige. Jeg vil hevde at norske forretningsadvokater i det alt vesentlige medvirker til at norsk næringsliv ikke bare øker sin verdiskapning – men også til at de betaler riktig skatt og følger loven.

Påstander om at forretningsadvokater undergraver spleiselaget og velferdsstaten er etter min mening ikke bare gale, men farlige, og man bør ikke, som enkelte gjør, slenge dem rundt uten god dokumentasjon. For det kan bidra til å undergrave de rammebetingelsene som gjør at advokatene kan beskytte sine klienters interesser – og ivareta en god maktbalanse mellom stat og sivilsamfunn.

Advokatenes taushetsplikt, advokatenes rett til ikke å bli identifisert med sine klienter og advokatenes mulighet til å gi juridiske råd også om lovens grenseland, er eksempler på et rettsstatlig rammeverk. Et rammeverk som gjør at demokrati, rettsstat og velferdsstat utvikler seg hånd i hånd, som uadskillelige følgesvenner – og har gjort det i generasjoner.

Dette er et rammeverk som ikke svekker velferdsstaten, men styrker den. Ja, som har vært svært delaktig i å skape den.

Powered by Labrador CMS