Odd Storm-Paulsen er direktør i Lovdata.

OFFENTLIGE RETTSAVGJØRELSER

Lovdata: – Statens ansvar å finansiere arbeidet som kreves for å få gratis tilgang til alle rettsavgjørelser

– Vi deltar gjerne i samtalen om hvilke tiltak og prioriteringer som bør gjøres for å hjelpe flest mulig i sin hverdag i et rettsliggjort samfunn og for å sikre rettssikkerhet for alle, skriver direktør i Lovdata, Odd Storm-Paulsen i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Førsteamanuensis Anders Løvlie etterlyser i en artikkel på Advokatbladet.no en «konsentrert og samlet tilgang til rettskildene». Lovdata tror det er stor enighet om at rettsavgjørelser bør være åpent og gratis tilgjengelig for alle. Spørsmålet er heller hvem som skal bære kostnadene, hvordan man kan få til en konsentrert og samlet tilgang til rettskildene for folk flest, og også hvordan dette bør prioriteres i forhold til andre rettssikkerhets- og rettshjelpstiltak.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Lovdata publiserer rettsinformasjon til borgerne på de åpne og gratis nettsidene lovdata.no. Der ligger alle norske lover og forskrifter, og også en omfattende samling av rettsavgjørelser.

Publiseringen av flere rettsavgjørelser på åpne nettsider er en viktig målsetting for Lovdata. Tilgjengeliggjøringen av rettskilder på åpne sider blir finansiert gjennom inntektene fra abonnementstjenesten Lovdata Pro. Private og offentlige kunder er med og bidrar til åpne rettskilder gjennom Lovdataabonnementet.

Vi diskuterer jevnlig åpning og presentasjon av mer rettsinformasjon opp mot hvordan vi sikrer egne inntekter i konkurranse med andre leverandører. Lovdata mottar ikke økonomisk støtte fra staten, heller ikke til den arbeidskrevende oppgaven det er å publisere rettsavgjørelser.

Ønsker å bidra

I skrivende stund er det cirka 6400 avgjørelser fra Høyesterett og 46.000 fra lagmannsrettene tilgjengelig for alle på åpne sider. Det er også tilgang på mer enn 450 avgjørelser fra den europeiske menneskerettsdomstol med norske sammendrag, 5000 tingrettsavgjørelser, 50.000 avgjørelser fra Trygderetten og 900 avgjørelser fra jordskifterettene.

Lovdata publiserer alle avgjørelser vi mottar fra Høyesterett og lagmannsrettene på de åpne nettsidene. Fra tingrettene må vi gjøre et utvalg, først og fremst ut fra hva som kan ha rettskildeverdi. Alle rettsavgjørelsene som publiseres til profesjonelle i Lovdata Pro publiseres også på de åpne nettsidene, med unntak av enkelte avgjørelser med særlig personsensitiv informasjon.

Lovdata har tatt et stort ansvar for å tilgjengeliggjøre rettskilder for å bidra til økt rettssikkerhet for folk flest. Skal man gå lenger enn dette ved å gi fri og gratis tilgang til alle rettsavgjørelser, er det statens ansvar å finansiere arbeidet som kreves for å få til dette. Vi støtter Domstolsadministrasjonens mål om å tilgjengeliggjøre flere rettsavgjørelser, og bidrar gjerne mer i dette arbeidet.

Rettsinformasjon som fungerer

Løvlie omtaler Lovdata Pro som et fantastisk arbeidsverktøy, som borgerne burde ha tilgang til for å kunne sette seg inn i lov og rett. For profesjonelle er Lovdata Pro både et uunnværlig rettsinformasjonssystem og et effektivt juridisk arbeidsverktøy. Det er få land som kan tilby en tilsvarende, omfattende og avansert løsning til dem som daglig eller regelmessig har juridiske arbeidsoppgaver. Verktøyet er mindre egnet for dem som en sjelden gang har behov for å sjekke lov og rett, og som ikke er vant til å benytte Lovdata Pro.

Lovdata ser det som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å støtte opp under rettsstaten med tilgang til jussen for alle. Flere rettsavgjørelser på de åpne nettsidene bidrar til transparens i rettsstaten og kan være viktig i den justispolitiske debatten.

I tillegg til det arbeidet vi alt har gjort, ønsker Lovdata å satse på bedre jussformidling fremover. Vi er da opptatt av å finne frem til rettsinformasjon og tiltak som gjør flest mulig i stand til å finne ut av sin rettsstilling. Det er ikke gitt at tilgang til alle rettskilder gjør det lettere for folk flest å finne ut av jussen som gjelder for dem. Jurister går fem år på skole for å lære metoden som navigerer oss gjennom rettskilder frem til riktig rettssetning. En viktig ambisjon for Lovdata er ikke bare å gi tilgang til rettsinformasjon, men i tillegg å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig og forståelig.

Vi deltar gjerne i samtalen om hvilke tiltak og prioriteringer som bør gjøres for å hjelpe flest mulig i sin hverdag i et rettsliggjort samfunn og for å sikre rettssikkerhet for alle.

Powered by Labrador CMS