- Det er all grunn til å applaudere departementet og regjeringen for dette forslaget, mener Maria Hessen Jacobsen.
- Det er all grunn til å applaudere departementet og regjeringen for dette forslaget, mener Maria Hessen Jacobsen.

STRAFFEGJENNOMFØRING

Ap og Sp vil opprette nytt tilsynsråd for kriminalomsorgen

- Sammenliknet med dagens system er denne proposisjonen et utrolig viktig steg for å sikre kontroll, tilsyn og rettssikkerhet på et område som har hatt et stort behov for det i altfor lang tid, sier Maria Hessen Jacobsen.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom Prop. 46 L foreslår regjeringen en rekke endringer i straffegjennomføringsloven som skal styrke tilsynet med kriminalomsorgen.

Forslaget om å opprette et nytt Tilsynsråd kommer som følge av at dagens tilsynsordning har blitt gjenstand for kritikk en rekke ganger, særlig fra Sivilombudet og advokathold, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Kritikken går blant annet på manglende uavhengighet, manglende regulert mandat og ubegrunnede forskjeller mellom de fem tilsynsrådene.

Ved første øyekast ser dette veldig bra ut, mener Elden-partner og leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Maria Hessen Jacobsen.

- Sammenliknet med dagens system er denne proposisjonen et utrolig viktig steg for å sikre kontroll, tilsyn og rettssikkerhet på et for område som har vært i et veldig stor behov av det i altfor lang tid, sier hun til Advokatbladet.

Bli bedre kjent med de sentrale forslagene nederst i saken!

Uavhengighet og innsynsrett

- Jeg registrerer at mandatet blir langt tydeligere, at tilgangen til informasjon blir mer uhindret, og så kan ikke jeg ikke være tydelig nok om viktigheten at rådet får et eget sekretariat, fortsetter Jacobsen.

- Bare arkivering har vært en utfordring lenge, og vi vet ikke hva som skjedde for ti år siden. Dette vil sikre bedre koordinering, overføring av kunnskap, samt helhetlig og lik behandling, tror hun.

Spesielt er Jacobsen opptatt av forslaget sikrer uavhengighet og innsynsrett.

- Særlig selvdrapssakene har vist oss at tilsynsrådene ikke har hatt tilgang til å kontrollere i etterkant. Når vi ligger så høyt på statistikken for selvsskading og selvdrap, er det noe av det viktigste vi må få til, mener hun og sier at både hun og Advokatforeningen nå vil sette seg ned og lese grundig gjennom forslaget.

Jacobsen er selv bistandsadvokat etter Jonatan (20) som tok sitt eget liv i Mandal fengsel i fjor.

Plasseres i Vardø

Det forslås at sekretariatet for tilsynsrådet, som skal være både uavhengig og landsomfattende, plasseres i Vardø og samlokaliseres med Kontoret for voldsoffererstatning. Det skal bestå av fem årsverk, og funksjonstiden for medlemmer økes fra to til fire år, og til seks år for leder.

Departementet beskriver rådet «som et nytt regionkontor under Statens sivilrettsforvaltning».

«Tilsynsrådet skal føre tilsyn med at personar som er innsett i institusjonar som kriminalomsorga har ansvar for, blir handsama i tråd med gjeldande rett, og at deira velferd blir varetatt. For personar som gjennomfører straff utanfor ein institusjon, skal tilsynsrådet føre tilsyn med at dei blir handsama i tråd med gjeldande rett.

Tilsynsrådet skal gjennomføre regelmessige tilsyn med institusjonane og kan gjennomføre både varsla og uvarsla tilsyn. Rådet skal ha åtgang til stader og opplysingar som er naudsynte for å gjennomføre tilsyn, og kriminalomsorga skal medverke til tilsyn», skriver departementet.

- Betydelige svakheter ved dagens ordning

Det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som står bak forslaget.

– Kriminalomsorgen har ansvar for gjennomføring av straff, og forvalter ett av statens sterkeste maktmidler. Vi trenger et sterkt tilsynsråd med gode rammer, som kan føre en grundig kontroll med forholdene for dem som er berøvet sin frihet og andre som gjennomfører straff, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

- Det er betydelige svakheter ved dagens ordning, og derfor foreslår vi nå flere viktige endringer.

Sentrale forslag:

  • Dagens fem regionale tilsynsråd erstattes av ett uavhengig landsomfattende råd, med en fast ledelse på tre personer og et sekretariat ved Statens sivilrettsforvaltning i Vardø for å støtte tilsynsrådet.
  • Lokal forankring blir videreført gjennom rådets fylkesbaserte sammensetning. Alle fylker er representert, og lokale medlemmer vil delta i besøksvirksomhet til kriminalomsorgens enheter.
  • Tilsynsrådet skal føre tilsyn med at innsatte i kriminalomsorgens institusjoner behandles i samsvar med gjeldende rett og at deres velferd ivaretas, samt at domfelte som gjennomfører straff i samfunnet behandles i tråd med gjeldende rett.
  • Regler om taushetsplikt og habilitet er presisert og tydeliggjort. Kriminalomsorgen kan uten hinder av taushetsplikt og av innsattes samtykke gi tilsynsrådet nødvendige opplysninger, dersom utleveringen ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.
  • Leder må fylle kravene for å kunne bli dommer, og det bør være barne- og helsefaglig kompetanse blant de tre i ledelsen.
  • Funksjonstiden forlenges til fire år for medlemmer og seks år for leder av tilsynsrådet, med mulighet for gjenoppnevning èn gang.
  • Tilsynsrådet følger fortløpende opp enkeltsaker og skal årlig rapportere til departementet og Kriminalomsorgsdirektoratet.
  • Meldinger og rapporter fra rådet skal offentliggjøres

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS