Maria Hessen Jacobsen er glad for at det utvikler seg rettspraksis om pandemi-fradrag på fengselsstraffer.
Maria Hessen Jacobsen er glad for at det utvikler seg rettspraksis om pandemi-fradrag på fengselsstraffer.

Fikk en måneds fengselsfradrag etter koronarestriksjoner

Til tross for at retten mente restriksjonene var velbegrunnet, konkluderer den med at merbelastningen de utgjør for domfelte «uansett må gis en viss skjønnsmessig reduksjon i straffen».

Publisert

Nylig fikk en mann en måneds straffefradrag på en narkotikadom etter besøks- og aktivitetsrestriksjoner som følge av koronapandemien i varetekt.

I seks uker fra 1. november til 18. desember 2020 hjemlet Kriminalomsorgen restriksjonene i nødrettsbetraktninger alene. Det var for snaut, ifølge forsvarer Maria Hessen Jacobsen.

- Jeg mener dette utgjør en reell belastning som går utover ordinær frihetsberøvelse, og som må kompenseres med fradrag. Alle må tåle restriksjoner akkurat nå, også innsatte, men et inngrep som dette oppleves som en større belastning for dem enn det gjør for oss på utsiden, sier Elden-partneren som også er styremedlem i Forsvarergruppen.

Anførte ikke EMK-brudd

Jacobsen opplever at det innimellom gjøres en lemfeldig behandling av hjemmelsgrunnlaget for restriksjoner.

- Her hjemlet KDI innskrenkninger av besøk i seks uker i rene nødrettsbetraktninger. Jeg mente det ikke var riktig å påberope menneskerettighetsbrudd, men det tror jeg fort at man kan i en annen sak, sier hun.

- Jeg er veldig fornøyd, og aktor var enig.

Konklusjon: Domfelte må få fradrag som følge av merbelastning

«Bakgrunnen er at tidligere covid-19 regler om straffegjennomføring, som anga særskilte lovhjemler gitt i anledning covid-19, ble opphevet 1. november 2020. Regjeringens nye forslag til lovbestemmelse, som var ment å skulle hjemle nødvendige tiltak, trådte først i kraft 18. desember 2020», heter det i dommen.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) sa i oppdaterte føringer pr. 6. november 2020 at straffegjennomføringsloven § 31 ikke gir hjemmel for å begrense retten til besøk under henvisning til smittevernhensyn.

«Kriminalomsorgsdirektoratet vurderte imidlertid den 6. november 2020 (...) at nødrettsbetraktninger måtte kunne begrunne helt nødvendige tiltak i en begrenset perioden under de rådende omstendigheter», står det videre.

I dommen skriver retten at det er usikkert om nødrett kan gi hjemmel, men konkluderer likevel med at restriksjonene var godt begrunnet og ment til å verne både domfelte og øvrige innsatte.

«Retten vurderer at domfelte uansett må gis en viss skjønnsmessig reduksjon i straffen når det i tillegg ses hen til den merbelastning det representerer for domfelte at han må gjennomføre straffen med særlige smittevernrestriksjoner. Det er usikkert hvor langvarige smittevernrestriksjonene vil vare.»

Powered by Labrador CMS