Noen saker går som planlagt i kommende uke.

Barnebortføring, fristsaker og saker om midlertidig sikring avlyses ikke

Oslo tingrett avlyser det meste fra og med i morgen, men noen saker vil gå som planlagt. To hasteforskrifter om hytteforbud og bortvisning av utlendinger er innført i dag.

Publisert Sist oppdatert

Oslo tingrett ber forsvarere informere klienter om ikke å møte opp til frammøteforkynning inntil videre.

I stedet for at dommen forkynnes, vil dommene bli sendt i posten.

- Ankefristen gjelder da som for vanlig postforkynning, opplyser Irene Ramm, kommunikasjonssjef i Oslo tinghus.

Irene Ramm ber advokater som har saker i Oslo tinghus kommende uke om å følge med på tinghuset egen korona-side.

Hun informerer om at Oslo tinghus har opprettet en egen side der det deles fortløpende informasjon om hvilke saker som er avlyst, og hvilke som avholdes.

Siden finner du her.

Fristsaker avholdes

Bare saker der tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet, eller sitter i varetekt - såkalte fristsaker - går som planlagt i uke 12 og 13, samt en til to andre saker, opplyser Ramm.

Alle øvrige hovedforhandlinger i meddomsrettssaker som skulle starte i uke 12 og 13 avlyses, avlyses.

- Fristsaker med oppstart i uke 12, forsøkes gjennomført, mens fristsakene som etter planen skulle ha begynt i uke 13, vil bli vurdert senere, forteller Ramm.

Alle såkalte ene-saker, det vil si straffesaker uten meddommere, som skulle starte mandag 16.mars avlyses, men noen unntak.

Her er unntakene:

  • Begjæringer om varetektsfengslinger og utlevering.
  • Tilståelsessaker hvor siktede fremstilles fra fengsel.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Sivile saker

De aller fleste hovedforhandlinger og rettsmøter som skulle starte mandag 16. mars, er utsatt, og alle rettsmeklinger er avlyst.

Noen prioriterte saker avholdes. Disse sakene er prioritert:

  • Barnebortføringssaker (barnebortføringsloven § 16 - uten opphold).
  • Tvisteloven kapittel 36: Administrative vedtak om tvang mot personer (psykisk helsevern og barnevern i helse- og sosialsektoren).
  • Foreldretvister hvor det haster med midlertidig avgjørelse.
  • Tvisteloven kapittel 32-34: saker om midlertidig sikring, og der det også, etter en konkret vurdering, er behov for relativt rask avgjørelse som følge av samfunnssikkerhet, lov og orden eller personlig integritet og velferd.

- Prøv digitale møter

Sorenskriver Leif O. Østerbø i Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett oppfordrer alle brukere av domstolen til å gripe alle muligheter som dukker opp for å få jobben gjort.

Sorenskriver Leif Otto Østerbø.

«Større bevissthet fra oss alle om tilskjæring og komprimering (hva er viktig, hva trenger bevisføring, hva er påstandsgrunnlaget) må nok til i alle sakens faser. Å prøve digitale møter er høyaktuelt, og jeg håper dere er positive til det i de sakene hvor det er forsvarlig», skriver han i en e-post til domstolens brukere.

Han forteller videre at domstolen i forrige uke kom i gang med en ny sikker virtuell møteromsløsning som fungerer godt.

Sorenskriveren skal selv ha en rettsmekling der aktørene vil befinne seg på fem forskjellige fysiske steder.

Fengsel for hyttetur

I et ekstraordinært statsråd søndag ble to nye forskrifter hasteinnført.

Helse- og omsorgsdepartementet innførte en forskrift om at opphold på fritidseiendommer er forbudt, samt om karantene og isolasjon.

Forsettelig eller grovt uaktsom brudd på forskriften, kan straffes med inntil seks måneders fengsel.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom kan du lese her.

– Politiet vil fra i dag av ha myndighet til å håndheve karantenebestemmelsene, slik at du kan straffes med bøter eller fengsel hvis du bryter disse. Brudd på smittevernloven er alvorlig og det er derfor en prioritert oppgave for politiet, sa justisminister Monica Mæland på en pressekonferansen søndag ettermiddag.

Hytteforbudet fører til frisk debatt i sosiale medier.

Fritt rettsråd gjelder ikke

I dag er også innført en forskrift om bortvisning av personer uten oppholdstillatelse. Forskriften gjelder ikke folk som søker asyl i Norge, eller personer med særlig omsorgsansvar i Norge.

I forskriften heter det at forvaltningslovens kapittel IV og V ikke gjelder for vedtak etter forskriften. Reglene om saksbehandling i utlendingsloven kapittel 11 og utlendingsforskriften kapittel 17 «gjelder bare så langt de lar seg forene med en forenklet og rask behandling av vedtak om bortvisning».

«Reglene om fritt rettsråd i utlendingsloven § 92 første ledd gjelder ikke for vedtak etter forskriften her», heter det videre.

Powered by Labrador CMS