Justis- og beredskapsdepartementet leder arbeidet med opptrappingsplanen, forteller justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Åtte departementer samarbeider om ny plan for å forebygge vold i nære relasjoner

Skal bli klar i 2023.

Tidligere i juni kom Riksrevisjonens rapport som viste at det er alvorlige svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner.

I et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) spør stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen, Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), om hvordan statsråden planlegger å følge opp rapporten.

Regjeringen er i gang med en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn, samt vold i nære relasjoner, svarer Mehl.

«Formålet med opptrappingsplanen er å legge til rette for bedre forebygging og avdekking, bedre oppfølging av voldsutsatte, økt kompetanse, styrket samarbeid mellom tjenester og sektorer, samt å sørge for at vold og overgrep får nødvendig prioritet i hele straffesakskjeden.»

Opptrappingsplanen lages av til sammen åtte departementer under ledelse av Justis- og beredskapsdepartementet. Den skal være ferdig i 2023.

Samordning og samarbeid på alle myndighetsnivåer vil være et viktig tema i arbeidet med planen, inkludert tiltak for å øke kunnskapen om avvergings- og opplysningsplikten, ifølge Mehl.

Riksadvokaten og Politidirektoratet (POD) skal samtidig følge opp evalueringer av besøksforbud og omvendt voldsalarm.I tillegg skal POD lage nasjonale retningslinjer for støttesentrene, samt gjøre et kunnskapsløft i politiet om æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, mens Riksadvokaten skal utarbeide tiltak for å heve oppklaringsprosenten.

Powered by Labrador CMS