Ofte blir innsatte som er alvorlig syke møtt med et vedtak om isolasjon, ifølge Jussbuss.

- Avgjørelsesmyndigheten for syke innsatte bør flyttes fra kriminalomsorgen til helsetjenesten

- Uforsvarlig helsehjelp i fengsel er dessverre ikke et unntak fra regelen, skriver Bjørn Winquist i fengselsgruppa i Jussbuss i dette innlegget.

Publisert

I Advokatbladet nylig formidler advokatfullmektig Synne Bernhardt den grusomme historien om en syk innsatt i Ullersmo fengsel som ble nektet forsvarlig behandling og som et resultat ble sykere og suicidal.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Man kunne håpet på at dette bare var et skammelig unntak fra en ellers fungerende kriminalomsorg, men denne typen historier er dessverre alt for vanlige.

Fengselgruppa til Jussbuss har kontakt med mange klienter i fengsler over hele landet. En stor del av sakene knytter seg til helsehjelpen de mottar (eller ikke mottar) under soning.

Mange forteller om opplevelser de har hatt i møte med fengselshelsetjenesten. Alt for ofte snakker vi med folk som ikke får fremstillinger for å følge opp operasjoner, innsatte som tilbys Paracet mot kroniske smerter, fengsler som ikke vurderer det som nødvendig med legesjekker, og at eksterne medisinfaglige vurderinger overstyres av fengselet.

Bjørn Winquist jobber i Fengselsgruppa i Jussbuss.

- Behov for storsatsning

Gjennom vår saksbehandling har vi sett behovet for en storsatsing på helse i fengsel, både i form av bevillinger og juridiske endringer.

En god start vil være å flytte avgjørelsesmyndigheten fra kriminalomsorgen til helsetjenesten i saker som gjelder den innsattes tilgang på helsehjelp.

Statistikk viser at innsatte både har større psykiske og somatiske utfordringer enn den gjennomsnittlige befolkningen. Helsetjenesten må tilpasses fengselet som arena, og flere tjenester må kunne tilbys inne i fengselet, særlig spesialisthelsetjenester som behandling av psykiske lidelser.

Ofte blir innsatte som er alvorlig syke møtt med et vedtak om isolasjon. Dette fører som regel til at den innsattes helsetilstand blir dårligere. Det er viktig at helsepersonell og ansatte i fengselet får økt kunnskap om innsattes helseutfordringer, særlig om skadevirkninger ved isolasjon.

- Kan-bestemmelse bør bli plikt

Etter de europeiske fengselsreglene skal de innsatte få daglig medisinsk tilsyn under isolasjon. Dette er ikke lovfestet i norsk rett, og må sikres plass i lovgivningen.

I tillegg burde det lovfestes en pliktig og obligatorisk helseundersøkelse av den innsatte umiddelbart etter innsettelse, for å utrede og kunne ta tak i eventuelle helseproblemer.

Det må også lovfestes en plikt for fengselslegene til å melde ifra til Statsforvalteren ved uforsvarlig eller manglende medisinsk behandling.

I dag er dette en kan-bestemmelse, vi mener dette må være en plikt. Dette vil både kunne sikre bedre helsehjelp, men også bidra til bedre statistikkføring rundt helsehjelpen som tilbys i fengslene.

Alle har krav på nødvendig helsehjelp, også de som soner i fengsel. Fengselsstraffen skal være frihetsberøvelse, ikke dårligere helse. Når folk blir sykere av å sone, er det tydelig at noe ikke fungerer som det skal.

Powered by Labrador CMS