Slik skal Kriminalomsorgen forebygge isolasjon i 2022

Lister opp 16 tiltak.

«Kriminalomsorgen har fått kritikk fra både nasjonale og internasjonale overvåkingsorganer for bruken av utelukkelse og isolasjon i norske fengsler».

Slik åpner Kriminalomsorgen sin egen nettside om isolasjon. De skriver samtidig at bruken av isolasjon har blitt halvert de siste to årene som følge av konkrete tiltak og opprettelsen av nasjonal fellesskapsavdeling ved Ila fengsel.

På nettsiden publiseres informasjon og statistikk om bruk av isolasjon som tvangsmiddel i norske fengsler, samt årlige oversikter over planlagte tiltak for å forebygge nettopp bruken av isolasjon. Dette gjelder for i år:

 • Isolasjonsproblematikken er tema i KDIs styringsdialog med regionene
 • Publisere månedlig statistikk over isolasjon i kriminalomsorgen på internett.
 • Gjennomføre dagsmålinger over innsattes tilgang til fellesskap 3 ganger i året
 • Gjennomføre faste møter med koordineringsgruppen bestående av representanter fra regionene og KDI
 • Arbeide for å sikre et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Revidere fengselshelseveilederen i samarbeid med Helsedirektoratet
 • Følge opp avviksrapportering vedrørende bruk av ukeplan, tilbud om aktivisering og registrering av de som takker nei til tilbud om aktivisering
 • Opprette i alt ni aktivitetsteam i utvalgte fengsler med mye isolasjon: Åna, Trondheim, Oslo, Ringerike, Romerike, Skien, Stavanger, Indre Østfold avdeling Eidsberg og Bodø fengsel. I tillegg er det opprettet ressursteam ved Bergen og Bredtveit fengsel.
 • Igangsette følgeevaluering av aktivitets- og ressursteamene
 • Vurdere innføring av maksimal oppholdstid på mottaksavdelinger i fengslene
 • Fengslene skal rapportere på avvik og utlåsningstid for innsatte
 • Utrede nærmere om behovet for kontinuerlig tilsyn av fellesskapet
 • Utarbeide forslag til regelverk for gjennomføring av besøk fra Røde Kors
 • Utarbeide plan for gjennomgang av eksisterende bygningsmasse for å vurdere om areal kan gjøres tilgjengelig til fellesskap for innsatte
 • Gjennomgang av veileder for turnusordning og særavtaler
 • Kriminalomsorgsdirektoratet og Kriminalomsorgens høg- og etterutdanningssenter har gjennomført «Isolasjonskonferanse i kriminalomsorgen»
Powered by Labrador CMS