Isolasjon i fengsel: Snittlengde på hel utelukkelse er 74 timer

Det viser Kriminalomsorgens årsrapport for 2023. 

Publisert

I en årrekke har norsk kriminalomsorg fått både nasjonal og internasjonal kritikk for den høye bruken av isolasjon.

Månedlig rapporterer kriminalomsorgen om omfanget av nettopp isolasjon, og flere tiltak, slik som dagsmålinger og etablering av aktiviserings- og ressursteam, er iverksatt for å redusere bruken. Likevel viser tall for 2023 at utelukkelser forekommer hyppig og at de varer lenge. 

I fjor var en gjennomsnittlig lengde på en hel utelukkelse 74 timer. Medianen lå på 14. Tallene viser samtidig en økning i antall innmeldte utelukkelser med varighet på mer enn 42 dager. 

Flere innsatte med sammensatte utfordringer

Gjennom fjoråret ble det i snitt meldt inn 13 utelukkelser utover 42 dager per måned. I 2022 lå gjennomsnittet på åtte. 

«Årsaken til økningen antas å ligge i at det de siste årene har vært en økning av innsatte med sammensatte utfordringer og større behov for psykiatrisk bistand. Denne gruppen nødvendiggjør i større grad bruk av utelukkelse for å hindre alvorlige hendelser», heter det i kriminalomsorgens årsrapport for 2023

«Grunnlaget for utelukkelsene er dels innsattes eget ønske, og dels behovet for å hindre innsatte i å skade seg selv eller andre.»

Mangler personell

Over 30 prosent av vedtakene om utelukkelser som ble fattet i fjor, skyldtes såkalt bygnings- og bemanningsmessige forhold. Utelukkelsene på dette grunnlaget varte i snitt åtte timer. 

«Dette illustrerer konsekvensene av manglende bemanning, et høyt sykefravær og en redusert overtidsbruk. Kortvarige utelukkelser brukes i tilfeller der for eksempel sykefravær i arbeidsdriften gjør det nødvendig å holde et verksted stengt, eller der det mangler ansatte til å ivareta forsvarlig tilsyn med fellesskapet», kan man lese i årsrapporten.  

I 2023 gjennomførte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) en kartlegging av hvorfor enkelte fengsler ikke klarer å tilby innsatte åtte timer utenfor cellen. 

«Kartleggingen viser at en betydelig andel av bygningsmassen ikke har tilstrekkelige aktiviserings- og fellesskapsarealer. Det er konstatert at en oppgradering for å oppfylle dagens krav til fellesskap vil kreve betydelige investeringer til bygningsmessige endringer og nybygg. Det er igangsatt et arbeid med å utvide fellesskapsarealene ved flere enheter. Det vil imidlertid gjenstå behov for tilsvarende utbedringer ved flere fengsler.»

«I enkelte fengsler setter også bygningsmassen begrensninger for hvilke utbedringstiltak som lar seg realisere. Dette gjelder spesielt for dagens Oslo fengsel, hvor det innenfor dagens bygningsmasse ikke er mulig å realisere kravet om åtte timer utetid fra cellen.»Powered by Labrador CMS