– Et høyt nivå av ledige stillinger viser høy etterspørsel etter arbeidskraft som kan gi arbeidsgivere insentiv til å øke lønninger for å tiltrekke seg arbeidskraft, sier Håkon Grini i SSB.

SSB: Advokaters og juristers månedslønn var i snitt 81.540 kroner i 2023

Ferske tall fra SSB viser at snittlønnen for advokater og jurister gjennomsnittlig økte med fem prosent fra 2022. Lønnsgapet blant menn og kvinner øker. Dommere tjente nærmere 100.000 kroner i måneden i fjor, ifølge tallene.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige gjennomgang av utvikling i månedslønnen ble publisert tidligere i februar.

For advokater og jurister økte månedslønnen med 3930 kroner i gjennomsnitt, fra 77.610 kroner i 2022 til 81.540 kroner i 2023, noe som tilsvarer en økning på litt over fem prosent. I 2021 var tallet 73.850 kroner.

Ansatte, ikke eiere

Det er grunn til å merke seg at tallene fra SSB refererer til ansatte advokater og jurister. Ansatte advokater omfatter ansatte i advokatforetak, organisasjoner, offentlig sektor og ellers i næringslivet – alt fra mindre virksomheter til større foretak. Tallene gjelder ikke eiere og partnere. Disse mottar gjerne ikke lønn i kraft av å være ansatt. Videre er alle tallene oppgitt før skatt.

– Veksten i månedslønn påvirkes særlig av at lønnsoppgjørene i 2023 var bedre enn tidligere år, og kan sees i sammenheng med den sterke prisveksten de siste årene, sier Håkon Grini, spesialrådgiver i Statistisk sentralbyrå. 

Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,8 prosent fra desember 2022 til desember 2023.

Årslønn på under én million kroner

Gjennomsnittlig månedslønn for advokater og jurister i privat sektor og offentlige eide foretak var 85.220 kroner, noe som utgjør en årslønn på 978.480 kroner.

I kommuneforvaltningen hadde ansatte advokater og jurister en snittlønn på 74.710 kroner, og i statsforvaltningen 70.590 kroner.

Tallene fra SSB gjelder både jurister og advokater, og viser en lavere snittlønn enn tallene som fremgår av Advokatforeningens lønnsundersøkelse fra i fjor

I SSBs tall er advokater, jurister og advokatfullmektiger samlet i én gruppe, mens Advokatforeningens tall skiller mellom advokater og advokatfullmektiger, type virksomhet, antall ansatte i virksomheten, bosted, og om advokaten tar oppdrag på rettshjelpssatsen eller ikke.

Lønnsgapet øker

Menn tjener fortsatt mest, og lønnsgapet øker. I 2023 hadde menn 88.000 kroner i gjennomsnittlig månedslønn, mot kvinners 76.370 kroner. Forskjellen er altså på 11.640 kroner. I 2022 var forskjellen på 10.990 kroner.

Det økte differansen i månedslønn mellom kjønnene blant advokater og jurister er likevel ikke representativt for den alminnelige utviklingen. 

Generelt har kvinner hatt sterkere lønnsvekst enn menn fra november 2022 til november 2023. Lønnsgapet mellom menn og kvinner har, på generell basis, blitt mindre. I nevnte periode hadde menn en lønnsvekst på 5,7 prosent. Månedslønnen til kvinner økte i samme periode med 6,6 prosent.

Dommere tjener nesten 100.000 kroner

Dommere tjente gjennomsnittlig 96.650 kroner i 2023, mot 91.030 i 2022. Forskjellen mellom menn og kvinner er betydelige mindre for denne yrkesgruppen. Mannlige dommere tjente 98.010 kroner pr. måned i 2023, mens kvinnelige hadde en inntekt på 95.160 kroner. 

SSB har også utferdiget tall for «andre juridiske yrker». Denne gruppen omfatter blant annet juridiske rådgivere, rettsfullmektiger, utredere, forliksrådsmedlemmer og juridiske konsulenter og offentlig protokollførere (notarius publicus). For denne gruppen var gjennomsnittlig lønn i 2023, 74.270 kroner. I 2022 var gjennomsnittlig lønn for den samme gruppen 69.640 kroner.

SSB har også sett på lønnen til advokatsekretærer. I 2022 hadde denne gruppen en gjennomsnittlig månedslønn på 47.860 kroner. I 2023 var tallet 50. 170 kroner.

Prisveksten og lønnsveksten er ventet å øke omtrent tilsvarende i 2024 som i 2023:

«Norges Bank tror lønnsveksten neste år kan havne på 5 prosent, mens gjennomsnittlig prisvekst blir 4,4 prosent i 2024. Tilsvarende tror SSB det blir 4,5 prosent prisvekst og 5,4 prosent lønnsvekst», heter det på SSBs nettsider.

Powered by Labrador CMS