- Mye av det som står i veilederen er allment om prosedyre, og vil også være nyttig for advokater i tidligere instanser, sa justitiarius Toril Marie Øie da advokatveilederen ble lansert første gang.

Høyesteretts advokatveileder endret: Nå har ankende part ansvar for å lage faktiske utdrag i straffesaker

Endringen trådte i kraft 1. august.

I den oppdaterte advokatveilederens punkt 9.3 om faktiske utdrag i straffesaker heter det at det er den ankende part som har ansvaret for å utarbeide det faktiske utdraget.

«Utdraget utarbeides på grunnlag av påtalemyndighetens digitale dokumenter i saken (digital kopisak). Ordningen med felles dokumentliste (...) erstatter tidligere praksis med «sirkling» av dokumenter», heter det i Advokatveilederen, side 21.

Hele veilederen kan lastes ned her.

Advokatveiledningen er på 61 sider og inneholder tjue kapitler om blant annet utforming av anke over sivil dom, utforming av anketilsvar i sivil sak, utforming av anke over straffedom, imøtegåelse av anke i straffesak, saksforberedelse i sivile saker og straffesaker, utdrag, skriftlig disposisjon, hjelpedokumenter og påstandsskriv, sakskostnader og salær, og praktiske råd om god prosedyre.

Høyesteretts advokatveileder ble første gang lansert i mai 2018, og er siden blitt oppdatert flere ganger.

Powered by Labrador CMS