Høyesterett skal avgjøre om man kan fradømmes retten til å bruke Snapchat

I tillegg til 13 måneders fengsel for seksuell omgang med barn under 16 år via Snapchat, ble domfelte fradømt retten til å bruke appen i en periode på to år. Nå skal Høyesterett avgjøre om rettighetsinndragelsen var lovlig.

Publisert

Beslutningen om å fremme domfeltes anke over straffutmålingen, ble kunngjort av Høyesteretts ankeutvalg 2. februar. 

Det var i fjor at Eidsivating lagmannsrett fant en mann i 30-årene skyldig i seksualforbrytelser mot barn under 16 år, og dømte ham for overtredelser av straffeloven § 302 og § 305.

I tillegg til å ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år, hadde han benyttet en Snapchat-konto for å kommunisere seksuelt med gutter ned i 14-årsalderen. Han skal også ha betalt en av guttene for å sende nakenbilder av seg selv.

I dommen vektla lagmannsretten at det var tale om gjentatte overgrep, og at forholdet i tillegg bar preg av utnyttelse. Mannen ble dømt til 13 måneders fengsel, og måtte i tillegg tåle tap av retten til å bruke Snapchat i en periode på to år. 

Nå har mannens anke over straffutmålingen sluppet inn i Høyesterett.

Er Snapchat-bruk en «aktivitet»?

Det er tapet av retten til å bruke Snapchat som blir tema for Høyesterett. 

Lagmannsretten hjemlet rettighetstapet i straffeloven § 56 første ledd bokstav b, som gir adgang til å frata den som har begått en straffbar handling retten til for fremtiden å utøve en «aktivitet» dersom allmenne hensyn tilsier det.

Hvorvidt det å ha en Snapchat-konto kan defineres som en «aktivitet» etter loven, blir et spørsmål for Høyesterett å ta stilling til.

Lagmannsretten besvarte dette bekreftende: «Bruk av et sosialt medium kan være en relevant «aktivitet» i henhold til bestemmelsen», ble det konkludert.

«Rettighetstapet er ikke i strid med Grunnloven eller EMK. Det er dessuten forholdsmessig målt opp mot at tiltalte har brukt Snapchat til å utnytte barn seksuelt», heter det videre i dommen fra Eidsivating.

– Høyesterett skal prøve om en inndragning av retten til å inneha Snapchat-konto i en slik sak er lovlig, sett i lys av retten til privatliv og kommunikasjon, samt om inndragning utgjør et uforholdsmessig inngrep i ytringsfriheten, uttaler John Christian Elden overfor Rett24.

Det er Elden som skal føre saken for Høyesterett på vegne av den domfelte mannen, etter at hans kollega Tom Barth-Hofstad hadde saken i lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS