Høyesterettsdommer Erik Thyness.

Høyesterett ga syv måneders fengsel for deling av krenkende bilder av 14 kvinner

Overtredelsene ble samlet ansett så grove at straffen ble utmålt godt over det veiledende utgangspunktet om to-tre måneders fengsel ved deling av seksualiserte bilder. – En entydig og klar avgjørelse, sier domfeltes forsvarer, John Christian Elden.

Publisert Sist oppdatert

Dette fremgår av Høyesteretts avgjørelse (HR-2024-999-A) som ble kunngjort 3. mai.

Disse var i Høyesterett:

  • På vegne av påtalemyndigheten: Statsadvokat Magne Nyborg
  • På vegne av den domfelte mannen: Forsvarsadvokat John Christian Elden
  • På vegne av 13 fornærmede kvinner: Bistandsadvokat Kjell Inge Ambjørndalen
  • Høyesterett i avdeling med følgende dommere: Erik Thyness, Hilde Indreberg, Aage Thor Falkanger, Henrik Bull og Espen Bergh

En mann fra Sunnmøre ble i slutten av 2022 pågrepet mens han var i besittelse av et Excel-ark som inneholdt innloggingsopplysninger til mer enn to hundre brukerkontoer tilhørende navngitte kvinner på Snapchat, Facebook, e-postkontoer og Instagram. 

Disse hadde han skaffet seg gjennom passordlekkasjer på nett, og opplysningene ble blant annet brukt til innlogging på Facebook-kontoene til fem forskjellige kvinner.

I tillegg hadde han delt 32 bilder som viste 14 ulike kvinner i seksualiserte positurer - noen nakne, og noen iført undertøy. På mange av bildene var ansiktene avfotografert, slik at kvinnene var lett gjenkjennelige. De fleste av dem bodde også på samme tettsted.

Mannen hadde delt bildene med totalt fem personer ved å sende dem via e-post og melding på Snapchat.

Han tilsto alle lovbrudd, og ble både i tingretten og i lagmannsretten dømt til ubetinget fengsel i åtte måneder. 

Nå har Høyesterett omsider landet på at syv måneders fengsel er en «passende straff» for et tilfelle som dette.

60-90 dagers fengsel som utgangspunkt

Ifølge førstvoterende dommer Erik Thyness, «er domstolene gitt stor frihet til å utmåle straffen for deling av krenkende bilder basert på en helhetsvurdering i den enkelte sak».

Han oppstiller ubetinget fengsel i 60 til 90 dager som et veiledende utgangspunkt ved deling av ett eller et fåtall seksualiserte bilder.

«Sentrale straffutmålingsmomenter vil være karakteren av det materialet som er delt, hvor stort omfang materialet har, antallet fornærmede, omfanget av spredningen, hvor lett det er å identifisere de avbildede, handlingens konsekvenser for dem, samt gjerningspersonens motiv», skriver Thyness.

Når det gjelder bildene i denne saken, påpekes det en betydelig variasjon i hvor grove de fremstår. 

«Mest seksualisert er bildene av to ulike kvinner som suger eller slikker penis», skriver førstvoterende, som samtidig vurderer at «det isolert sett mest alvorlige i saken er delingen av bilder av siktedes daværende samboer». 

Dette har sammenheng med det grove tillitsbruddet delingen innebærer, og at kvinnen må leve med frykten for videre spredning. 

For krenkelsen av samtlige fornærmede som omfattes av bildedelingen, uten de andre overtredelsene tatt i betraktning, anslår Høyesterett at en riktig straff vil være fengsel i overkant av åtte måneder. 

Varierende erstatningsbeløp for kvinnene

Når bildedelingen sammenholdes med de øvrige overtredelsene som mannen er domfelt for, vurderer Thyness at et passende utgangspunkt for straffen er ni måneders fengsel.

Fra disse ni månedene trekkes et tilståelsesfradrag på 15-20 prosent, og en samlet Høyesterett konkluderer omsider med at «en straff av fengsel i syv måneder er passende».

13 av de 14 fornærmede kvinnene som mannen hadde delt bilder av, fremsatte også krav om oppreisningserstatning.

Her kommer Høyesterett til at hans tidligere samboer skal tilkjennes 45.000 kroner, og at 35.000 kroner er et passende beløp for kvinnen som figurerer på et av de mest seksualiserte bildene. De øvrige kvinnene tilkjennes 25.000 kroner hver.

- Fornøyd med at straff og erstatning ble senket

John Christian Elden.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, har lite å utsette på dommens resultat.

- Det er en entydig og klar avgjørelse fra Høyesterett om at bare spredning av enkeltstående bilder av intim karakter av identifiserbare personer uten samtykke, skal medføre flere måneder i fengsel. 

- Samtidig er det for siktede bra at både straffen og erstatningen ble satt noe ned i Høyesterett, slik at det ikke går for langt, sier Elden.

Advokatbladet har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med statsadvokat Magne Nyborg, som førte saken på vegne av påtalemyndigheten, og Kjell Inge Ambjørndalen, som er bistandsadvokat for de fornærmede kvinnene. 

Powered by Labrador CMS