Leverandøren fikk medhold i at tvisten skal løses ved voldgift.

Høyesterett avviste regresskrav fra domstolene

En voldgiftsklausul er bindende, også ved overdragelse av rettsforhold.

Publisert

I 2019 leverte Vik Ørsta AS en bølgedemper til Skogn Maritime Forening. I avtalen mellom partene står det at tvister i anledning avtalen skal avgjøres ved voldgift.

Året etter, i april 2020, ble bølgedemperen rammet av hardt vær og totalskadd. Skogn Maritime Forenings forsikringsselskap utbetale da drøye 2,7 millioner kroner til foreningen.

Forsikringsselskapet MS Amlin Insurance S.E. krevde at Vik Ørsta AS skulle dekke erstatningen som var utbetalt til den maritime foreningen. Selskapet viste til at det, etter å ha dekket tapet, trådte inn i kundens krav mot leverandøren, såkalt regress.

I april i fjor tok forsikringsselskapet ut søksmål mot Vik Ørsta AS, mens sistnevnte krevde søksmålet avvist under henvisning til at tvisten hørte inn under voldgift.

Trøndelag tingrett kom til at saken ikke skulle avvises, og til at forsikringsselskapet ikke hadde fått overdratt foreningens krav til seg, men at regresskravet var hjemlet i ulovfestet rett.

Leverandøren Vik Ørsta anket til lagmannsretten, som i hovedsak kom til samme konklusjon som tingretten.

Sakens parter

Vik Ørsta AS var representert av advokat Bjarte Reidar Aambø (til prøve) i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz.

MS Amlin Insurance S.E. var representert av advokat Jakob Christen Christensen i Advokatfirmaet Kyrre.

Dommere i saken var Bergljot Webster, Wilhelm Matheson, Erik Thyness (førstvoterende), Kine Steinsvik og konstituert dommer Hedda Remen.

Forsikringsselskapet anket til Høyesterett over tolkningen av volgiftsloven § 10 annet ledd.

- Ikke enkeltstående krav

I avsnitt 25 skriver Høyesterett: «Spørsmålet i saken er om avtalen om voldgift også gjelder når forsikringsselskapet fremmer regresskrav mot leverandøren etter å ha dekket tap som foreningen har lidt, og som foreningen selv kunne ha krevet dekket av leverandøren.»

Og videre: «Dette beror på en tolkning av voldgiftsloven § 10 annet ledd, som har slik ordlyd: «Hvis ikke annet er avtalt mellom partene i voldgiftsavtalen, følger voldgiftsavtalen med ved overføring av det rettsforhold den omfatter.»

Forsikringsselskapet gjorde gjeldende at begrepet «rettsforhold» bare gjelder hele rettsforhold og ikke enkeltstående krav, men Høyesterett er ikke enig i dette.

Høyesterett la til grunn at ordet rettsforhold her omfatter både sammensatte rettsforhold - som for eksempel en avtale - og enkeltstående krav.

- Voldgiftsavtalen følger med ved partskifte

Førstvoterende, dommer Erik Thyness, drøfter også lovens begrep om «overføring», og kom til at dette ikke bare omfatter overføring ved avtale, men også overføring ved regress etter ulovfestede regler.

Førstvoterende konkluderer slik (avsnitt 43):

«Oppsummeringsvis forstår jeg voldgiftsloven § 10 annet ledd slik at når et krav da det oppsto, var omfattet av en voldgiftsavtale, vil voldgiftsavtalen – hvis ikke annet er avtalt med den gjenværende part – følge med ved et eventuelt partskifte, selv om grunnlaget for partsskiftet, som her, er ulovfestede regler om regress. Derimot omfattes ikke krav som er oppstått på den nye parts hånd på selvstendig grunnlag, slik som for eksempel direktekrav etter forsikringsavtaleloven § 7-6.»

Og videre:

«Slik jeg tolker voldgiftsloven § 10 annet ledd, er kravet i vår sak dermed overført til forsikringsselskapet i bestemmelsens forstand.»

Høyesterett kom til at det opprinnelige søksmålet for Trøndelag tingrett avvises. Forsikringsselskapet ble dømt til å betale 564.932 kroner i saksomkostninger til Vik Ørsta AS.

Hele avgjørelsen (HR-2023-573-A) kan du lese her.

Powered by Labrador CMS