Marius Dietrichson deltar i den nye arbeidsgruppen.
Marius Dietrichson deltar i den nye arbeidsgruppen.

Vil sikre rettsaktørenes helse i krevende saker

En arbeidsgruppe skal vurdere behovet for rettsfrie dager, rettsdagenes lengde og behovet for flere pauser i særlig belastende saker, samt evaluere forsvareres, domstolene og påtalemyndighetenes erfaringer med digitale rettssaker under pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsgruppen - der Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson og Ann Helen Aarø i lovutvalget for strafferett og straffeprosess har fått plass - består av tretten personer, og har fått sitt mandat fra Advokatforeningen, Dommerforeningen, Domstoladministrasjonen, Politidirektoratet og Riksadvokaten i fellesskap.

Ifølge mandatet skal gruppen oppdatere og eventuelt supplere retningslinjene som kom i januar i fjor om hvordan meddomsrettssaker i tingretten og bevisanker i lagmannsretten skal iretteføres.

De omfattende retningslinjene kom bare to måneder før pandemien traff landet, og over natten endret arbeidsprosessene i domstolene. Digitaliseringen skjøt voldsom fart.

Tre vurderingstemaer

Den ferske arbeidsgruppen, som ledes av lagmann Hans-Petter Jahre, har fått i oppdrag å ta i betraktning de endringene i straffeprosessloven om aktiv saksstyring som trådte i kraft den 18. juni i år, og har fått tre spesifikke vurderingstemaer:

 • Hvordan skal forsvarere og aktorers behov ivaretas i særlig krevende saker både før, under og etter hovedforhandling: Vurdere om det er behov for rettsfrie dager i en uke, kortere rettsdager, eller flere pauser. Stikkord er ivaretakelse av aktørenes helse, samtidig som det tas hensyn til behovet for effektiv saksavvikling.
 • Evaluere erfaringene rettens aktører har gjort seg under pandemien, inkludert økt bruk av digitale hjelpemidler.
 • Vurdere om det er behov for et system for å implementere retningslinjene.

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen 1. april til neste år.

Disse sitter i arbeidsgruppen

 • Lagmann Hans-Petter Jahre (Borgarting lagmannsrett, Dommerforeningen)
 • Lagmann Bjørnar Eirik Stokkan (Hålogaland lagmannsrett, Dommerforeningen) Avdelingsleder og tingrettsdommer Anne Margrethe Lund (Oslo tingrett, Dommerforeningen)
 • Tingrettsdommer Kristin Barth-Larsen (Telemark tingrett, Dommerforeningen) Seniorrådgiver Elin Helen Kvalvik Utvik (Domstoladministrasjonen)
 • Rådgiver Karina Larsen (Domstoladministrasjonen)
 • Politiinspektør Liv Johanne Atterås (Politidirektoratet)
 • Fungerende HMS-sjef Camilla Elisabeth Vedi (Politidirektoratet)
 • Nestleder Marianne Børseth (Politijuristene)
 • Advokat Marius Dietrichson (Advokatforeningen, Forsvarergruppen)
 • Advokat Ann Helen Aarø (Advokatforeningen, Lovutvalget for strafferett og straffeprosess)
 • Statsadvokat Tonje Tønder (Oslo statsadvokatembeter, Statsadvokatenes forening)
 • Førstestatsadvokat Katharina Rise (Riksadvokatembetet)
Powered by Labrador CMS