Espen Wangberg er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og styremedlem i Forsvarergruppen.
Espen Wangberg er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og styremedlem i Forsvarergruppen.

Fikk ikke forsvare gjenganger-klient utenfor egen rettskrets

Bostedforbeholdet i salærforskriften tolkes veldig tilfeldig, mener advokat Espen Wangberg. Han anket nylig et avslag på å få representere en klient han har hatt i tolv år til Høyesterett, men vant ikke frem.

Publisert

– For meg virker det som om søknader om å oppheve bostedsforbeholdet er avhengig av hvilken dommer som tar imot den første begjæringen, sier Espen Wangberg.

Han driver eget advokatfirma i Oslo og sitter i styret i Forsvarergruppen.

Ifølge salærforskriften § 9 om bostedsforbehold godtar ikke det offentlige utgifter til reise og opphold dersom man velger en advokat som har kontor utenfor rettskretsen. I spesielle tilfeller gis det likevel unntak, fremkommer det av lovteksten.

Dette sier Justisdepartementet:

  • Ved vurderingen av om bostedsforbeholdet skal oppheves, skal det særlig tas hensyn til sakens art, omfang, vanskelighetsgrad og viktighet for klienten.
  • Det vil ved vurderingen også være av betydning om advokaten tidligere har hatt befatning med saken. Det forhold at advokaten tidligere har bistått i forbindelse med fengslingen, kan i seg selv ikke anses som tilstrekkelig grunnlag til å oppheve bostedsforbeholdet ved senere hovedforhandling i en annen rettskrets.
  • Heller ikke sakens tilsynelatende alvorlige karakter og høye strafferamme vil automatisk gi grunn til å dispensere.
  • I straffesaker må det alltid vurderes om det er mulig å skaffe en kvalifisert lokal forsvarer som kan yte uhildet bistand i saken. Dette er ikke alltid mulig i distrikter med få advokater. Spesielt i kompliserte saker/ankesaker vil det fremstå som urimelig at den siktede/tiltalte ikke har noen reell valgmulighet med hensyn til valg av forsvarer. Dette vil være et moment som bør tillegges stor vekt ved vurderingen om opphevelse av bostedsforbeholdet.
  • Departementet vil understreke at den enkelte instans har både rett og plikt til å foreta en selvstendig vurdering av spørsmålet om opphevelse av bostedsforbeholdet.

Fra Justis- og beredskapsdepartementets veiledning til salærforskriften

– Advokater søker om unntak ofte, dersom klienter de har bistått over tid har saker som går i et annet distrikt enn der advokaten har sitt kontor. Men om man søker eller ikke, avhenger av hva slags type sak det er, og hvor saken går. Om saken går i Drammen er det ikke en kjempestor utgift for en Oslo-advokat å ta en sak der, sier Wangberg.

Han forteller at Follo tingrett i Ski, samt Nedre Romerike og Øvre Romerike tingretter i henholdsvis Lillestrøm og Eidsvoll, har en ordning med fast reisegodtgjørelse for advokater fra Oslo.

Stort nytt fengsel på Sørlandet

I fjor høst ble Agder fengsels nye avdeling på Froland høytidelig åpnet av statsminister Erna Solberg. Fengslet har to hundre plasser. I tillegg har Agder ett hundre plasser i Mandal, samt tretti kvinneplasser på Evje.

– Jeg er redd for at man ved Kristiansand tingrett nå frykter at det vil bli store utgifter knyttet til at Oslo-forsvarere skal kjøre tur/retur Froland eller Mandal, og at dette vil være med på å innvirke på avgjørelsene om bostedsforbehold skal oppheves eller ikke, sier Wangberg.

I fjor sommer oppstod en situasjon som Wangberg mener klart kvalifiserte til unntak for bostedsforbeholdet: Da ble en klient han hadde representert i tolv år fremstilt for varetektsfengsling i Kristiansand.

Wangberg ble oppnevnt som offentlig forsvarer, og fengslingsmøtet ble holdt som fjernmøte. I etterkant begjærte Wangberg om at bostedsforbeholdet ble opphevet, både for de to fengselsbesøkene pr. fengslingsperiode som dekkes av stykkprisen, samt for eventuelle senere fengslinger og fengselsbesøk.

– Åpenbart urimelig

I sin søknad viste Wangberg til at den siktede mannen hadde vært hans klient siden 2009 i flere fengslingsmøter og hovedforhandlinger, og at det var viktig for klienten å slippe å måtte forholde seg til en ny forsvarer. Det ville være åpenbart urimelig å nekte å oppheve bostedsforbeholdet, mente Wangberg.

Men svaret fra Kristiansand tingrett var nei.

Wangberg anket til lagmannsretten, som på grunn av en saksbehandlingsfeil sendte saken tilbake til tingretten, som igjen kom til samme konklusjon: Ettersom saken ikke var «spesielt komplisert eller omfattende» var det «ingen grunn til å tro at ikke siktede vil få fullgodt forsvar ved å få bistand fra en lokal forsvarer».

Å bruke Wangberg som forsvarer blir en «vesentlig merutgift», mente retten, som la til grunn at forsvarers reise til og fra Mandal fengsel, der den siktede mannen satt i varetekt, ville koste mellom fem og ti tusen kroner pr. fengslingsperiode.

– Ikke noe spesielt ved mannens situasjon

Retten fant at det ikke var noe spesielt ved den siktede mannens situasjon som tilsa opphevelse av bostedsforbeholdet.

Wangberg anket avgjørelsen til Agder lagmannsrett, men anken ble forkastet. Han anket videre til Høyesterett, men også der ble anken forkastet.

Wangbergs klient var siktet for brukstyveri, tyveri, heleri, narkotikaovertredelse, dokumentfalsk, vegtrafikkovertredelser, hindring av offentlig tjenestemann, bruk eller besittelse av narkotika og våpenovertredelse, og ble dømt til to års fengsel.

– Jeg hadde en annen sak med ham i fjor i Kristiansand som ikke var like alvorlig, der han ble dømt til tretti dagers fengsel. Da fikk jeg dekket alt, også reisefravær.

Han mener denne ulike praksisen er underlig.

– Å oppnevne en forsvarer utenfor rettskretsen gir en merkostnad, men spørsmålet er om det ikke er rimelig at det offentlige bærer den i denne type saker. Det som er litt av problemet, er at vi som forsvarere føler et ansvar overfor klienten, og påtar oss saken, selv om utgiftene da må dekkes av våre egne lommer, ut fra en salærsats som er dårlig fra før, sier Wangberg.

Kristiansand tingrett: Tolker salærforskriften som før

– Vi forholder oss til salærforskriften og de reglene som er der. Det er bare i spesielle tilfeller at retten kan oppheve bostedsforbeholdet, sier sorenskriver Steinar Langholm i Kristiansand tingrett.

Avgjørelsene er på ingen måte påvirket av at det nå er flere fengselsplasser i distriktet, understreker han.

– Vi tolker salærforskriften som før, og praktiserer det gjeldende regelverket etter beste evne, sier Langholm.

Powered by Labrador CMS