Mener det er behov for et eget kompetanse-senter for samisk språk og kultur i justissektoren

En ny rapport konkluderer med at hele justisfeltet vil ha stor nytte av en slik tjeneste. Domstoladministrasjonen er enig, og anslår at det årlig vil koste inntil 15 millioner kroner både å etablere og drifte senteret.

Publisert

For om lag et år siden besluttet Domstoladministrasjonen (DA) å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utrede hvordan justissektorens arbeid med samisk språk og kultur bedre kan organiseres og samordnes.

Utvalget bestod av totalt åtte representanter fra politiet, konfliktrådene og domstolene, og arbeidet munnet ut i en rapport som nylig ble publisert på DAs nettsider.

Gruppen konkluderer med at det bør etableres en felles samisk kompetansetjeneste for hele justissektoren.

«Samordning vil bidra til en mer effektiv samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressurser»

Ifølge arbeidsgruppen vil justissektoren ha stor nytte av samordne tjenester knyttet til samisk språk og kultur.

«Det vil være krevende for den enkelte aktør å utvikle denne type tjeneste på egen hånd, både økonomisk og ressursmessig. I tillegg er det relativt få personer som per i dag har tilstrekkelig kompetanse og språkkunnskaper. Samordning vil bidra til en mer effektiv samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressurser. Det vil gi stordriftsfordeler, fremfor at disse tjenestene skulle utvikles av hver enkelt aktør», heter det i rapporten.

Det er samtidig behov for å utvikle juridiske begrep på samisk, samt å etablere en felles språkpraksis for begreper som brukes om de samme forholdene. Det må også innføres kompetansetiltak tilpasset den aktuelle sektoren, mener gruppen.

«Arbeidsgruppen vurderer også at det kan ligge en rekrutteringsgevinst av samisktalende medarbeidere gjennom at etatene i justissektoren sikres økt kompetanse og innsikt om samisk språk, kultur og samfunnsforhold, og med det framstå som en mer attraktiv arbeidsplass.»

Arbeidsgruppen presiserer at fellestjenesten må kunne yte bistand både på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Kostnadsramme på inntil 15 mill.

DA er enig i at det er behov for en felles samisk kompetansetjeneste, og mener hovedsetet bør ligge i Tana.

DA anslår at det vil koste mellom ti og 15 millioner kroner årlig både å etablere og å drifte en slik tjeneste, og at den vil kreve egen finansiering over statsbudsjettet for å kunne komme på plass.

- Vi er glad for at man med denne rapporten har kommet et skritt videre i arbeidet med å ivareta og videreutvikle arbeidet med samisk rettssikkerhet, sier statssekretær i Justisdepartementet, John-Erik Vika, til Advokatbladet.

- Styret i Domstoladministrasjonen har nylig vedtatt å drøfte anbefalingene i rapporten i møter med blant annet departementet, og vi ser frem til å diskutere dette ytterligere med Domstoladministrasjonen. Et eventuelt satsingsforslag må vurderes i den ordinære budsjettprosessen.

Hele rapporten kan leses her!

Dette skal den samiske kompetansetjenesten bistå med:

  • Oversettelse av dokumenter
  • Tolking
  • Informasjonsarbeid (for eksempel utvikling av nettsider, informasjonskampanjer mv)
  • Utvikling og gjennomføring av kompetansehevende tiltak
  • Oversettelse, utvikling og fastsettelse av juridiske termer
Powered by Labrador CMS