Saken handlet om beiterettigheter og gjerdeplikt.
Saken handlet om beiterettigheter og gjerdeplikt.

Advokat felt for å ha påtatt seg oppdrag for motparten til sine tidligere klienter

At det hadde gått ni og et halvt år hadde ikke avgjørende betydning for Disiplinærnemnden.

Publisert Sist oppdatert

Disiplinærnemnden har behandlet en ankesak (sak 14087) som handler om advokatens lojalitetsplikt til klient, knyttet til to punkter i Regler for god advokatskikk (se faktaboks).

RGA pkt. 3.2.1 og 3.2.4

I punkt 3.2.1 heter det at «en advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet».

Det andre punktet, 3.2.4, har følgende ordlyd:

«En advokat skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere klient. Advokaten skal avstå fra å påta seg oppdrag mot en tidligere klient dersom advokatens kjennskap til den tidligere klients forhold vil kunne brukes til urettmessig fordel for den nye klient eller medføre skade for den tidligere klient.»

I 2010 representerte en advokat et grendelag som ønsket å få slutt på at sauer som ikke tilhørte dem beitet på deres eiendommer. Grendelaget hadde 39 parter.

Advokaten ble hyret inn for å gi en juridisk vurdering av grendelagets rettigheter, et oppdrag han brukte syv og en halv time på.

Over ni år senere ble den samme advokaten engasjert av to av dyreeierne som var grendelagets motpart i det samme saksforholdet. Disse to anla sak for jordskifteretten for å få en juridisk avklaring av beiterettigheter og eventuell gjerdeplikt.

- Fikk fortrolige opplysninger

Da grendelaget oppdaget at den samme advokaten som i sin tid hadde gjort en utredning for dem, nå skulle representere motparten, reagerte de med å kreve at han trakk seg fra saken. De viste til at advokaten i 2010 hadde fått overlevert flere dokumenter og fortrolige opplysninger som de mente ville kunne være til nytte for advokaten i det nye oppdraget for deres motparter.

Grendelagets nye advokat ga beskjed om at dersom advokaten ikke trakk seg, ville han bli klaget inn for disiplinærsystemet.

Advokaten forklarer i sitt tilsvar at han hadde sjekket om det var noen mulig klientkonflikt i forkant av at han påtok seg oppdraget for de to saueeierne, men uten at han fant navnene til de to i sitt klientarkiv.

«Men det viste seg at advokatens oppdrag om samme saksforhold i 2010 var registrert under annen klient, nemlig Grendelaget. Advokaten anfører at han i september 2019 ikke hadde noen erindring om det tidligere oppdraget for Grendelaget», skriver Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark krets, som behandlet saken først.

Fikk beskjed to dager før rettsmøte

Advokaten ble først orientert om den mulige interessekonflikten to dager før et berammet rettsmøte i jordskifteretten, og etter at han hadde brukt 23,5 timer på saken.

Etter klientens ønske og på grunn av forberedelsene, valgte advokaten ikke å frasi seg oppdraget.

Disiplinærutvalget mente at advokaten hadde opptrådt kritikkverdig, og felte ham for brudd på RGA punkt 3.2.1 og 3.2.4. Advokaten anket til Disiplinærnemnden, som 11.oktober i år fastholdt avgjørelsen.

Overfor nemnden uttalte advokaten at det bare var oppdragenes likhetstrekk som kunne trekke i retning av brudd på lojalitetsplikten.

Mistillit avgjørende

«Det vises til at det ellers er ni og et halvt år mellom oppdragene, at innklagdes tidligere oppdrag var av meget begrenset omfang, og at klagerne forut for at innklagede påtok seg oppdraget, hadde engasjert en annen advokat som forstås å skulle ha spesiell kompetanse på saksområdet», skrev advokaten.

Disse opplysningene ville ikke Disiplinærnemnden tillegge avgjørende vekt.

«Avgjørende for nemnden er at advokaten har representert tidligere klienters motpart i samme sak, og at klagerne har fremmet mistillit mot advokaten», skriver Disiplinærnemnden i avgjørelsen.

Advokaten ble pålagt å betale klagerne 7500 kroner i saksomkostninger for disiplinærsystemet.

To års saksbehandlingstid

Disiplinærsystemet brukte nærmere to år på å ferdigbehandle saken. Klagen kom inn til disiplinærutvalget den 19.november 2019. Utvalget tok en beslutning i saken nærmere ett år senere, den 9. november 2020. Anke ble sendt inn 30.november 2020 til Disiplinærnemnden, og avgjørelse fattet den 11.oktober 2021.

Ifølge saksbehandlingsreglene for disiplinærutvalget, skal en klage være ferdig behandlet innen seks måneder fra innkommet dato.

«Dette gjelder ikke dersom det oppstår forsinkelse som skyldes klageren, eller at saken etter sin art krever særlig lang behandlingstid», heter det i reglene.

Det er ingen lovpålagte regler om saksbehandlingstid i Disiplinærnemnden, men den bestreber seg på å behandle saker innen seks måneder, får Advokatbladet opplyst.

Powered by Labrador CMS