Lovdata får fullt medhold fra Oslo byfogdembete i sitt søksmål mot Rettspraksis.no

Lovdata får fullt medhold fra Oslo byfogdembete

Retten er enig med Lovdata i at deres databaser over rettsavgjørelser er omfattet av databasevern, og anser det sannsynlig at Rettspraksis.no har krenket Lovdatas databasevern ved å kopiere store deler av Lovdatas database.

«Krenkelsen av Lovdatas enerett fremstår planmessig utført, og det er etter rettens syn nødvendig med en midlertidig forføyning for å avverge vesentlig skade eller ulempe for Lovdata.»

Slik står det i kjennelsen fra Oslo byfogdembete som kom i dag. I går kunne Advokatbladet fortelle at Lovdata tar ut søksmål mot Rettspraksis.no og begjærer midlertidig forføyning. Nå er den midlertidige forføyningen et faktum. Dermed må redaktør Fredrik Ljone og mediekontakt Håkon Wium Lie, de to ansvarlige bak nettstedet, fjerne alt innholdet hentet fra Lovdata.

Lovdata er selvfølgelig fornøyde med å få medhold. Selv om dette er en hasteavgjørelse, har retten gjort en vurdering av jussen i saken her. Vi var opptatt av å skrive en veldig grundig begjæring, nettopp for at retten skulle føle seg trygg. Resultatet er både som vi hadde håpet på og regnet med, sier prosessfullmektig for Lovdata, advokat Jon Wessel-Aas i Bing Hodneland advokatselskap. Han fortsetter:

– Nå får vi se hva som skjer videre. De andre kan jo kreve etterfølgende muntlige forhandlinger.

Da Rettspraksis.no hadde mottatt begjæringen i går, sa mediekontakt Håkon Wium Lie til Advokatbladet at de mente den var grunnløs. Det er veldig spesielt, mener Wessel-Aas.

– Det er vanskelig å ta kommentaren alvorlig når man sier sånt samme dag som man får en 19 sider lang begjæring. Retten synes ikke det var grunnløst, tvert imot. Det viktigste er at man får slått fast at disse databasene faktisk har et vern. At rettsavgjørelser ikke er beskyttet er et helt annet spørsmål, sier Wessel-Aas.

Les hele kjennelsen fra Oslo byfogdembete her!

Vernet av databasevern

I kjennelsen står det at Lovdatas samling av rettsavgjørelser faller klart innenfor databasedirektivets definisjon og er derfor vernet etter åndsverkloven, paragraf 43.

«Lovdata [har] innhentet og bearbeidet rettsavgjørelser fra norske domstoler siden 1983, kort tid etter etableringen av Lovdata i 1981. Arbeidet har krevd store ressurser, både finansielle, menneskelige og teknologiske, alene med hensyn til innsamlingen av disse rettsavgjørelsene. Lovdata har videre brukt store ressurser på struktureringen av disse rettsavgjørelsene, både med hensyn til forbindelsen mellom de enkelte avgjørelsene og også internt i hverrettsavgjørelse, gjennom å standardisere formateringen og strukturen i hvert dokument.»

«Grov utnyttelse»

Retten finner det utvilsomt at Lovdata har lidd store økonomiske tap som følge av lanseringen av nettstedet Rettspraksis.no.

«Det fremgår av brukerinformasjonen på Rettspraksis.no at selve opplastingen/tilgjengeliggjøringen av rettsavgjørelsene fra Lovdata så godt som utelukkende har blitt gjort ved bruk av brukerkontoen Import, som ser ut til å være en programvare som systematisk laster opp store mengder rettsavgjørelser på kort tid. Denne praksisen innebærer at også tilgjengeliggjøringen av Lovdatas database har blitt gjort på en gjentatt og systematisk måte.»

Kjennelsen slår også fast at det her er snakk om grov utnyttelse av Lovdatas database.

«Det er videre utvilsomt at denne eksemplarfremstillingen og tilgjengeliggjøringen «urimelig tilsidesetter Lovdatas legitime interesser» all den tid er grov og omfattende utnyttelse av deres arbeid som har påført dem økonomisk tap og stor økonomisk risiko knyttet til fremtidig inntektsgrunnlag. Det følger av dette at de saksøkte har krenket Lovdatas enerett over sin database etter åvl. $ 43 annet ledd.»

Har enerett over sin database

Nå pålegges Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie, de to hovedansvarlige bak Rettspraksis.no, å slette alt av innholdet som er hentet fra Lovdata.

«På grunnlag av framstillingen i begjæringen anser retten det også tilstrekkelig sannsynliggjort at saksøkte har utvist en adferd som gir grunn til å frykte for at kravets forfølgning eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort dersom midlertidig forføyning ikke blir besluttet, og dessuten at det er nødvendig å få en midlertidig ordning i et omtvistet forhold, for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for, slik at det foreligger sikringsgrunn både etter bokstav a og etter bokstav b i tvisteloven $ 34-l første ledd.»

Videre pålegges Rettspraksis.no følgende:

  • Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie pålegges å fjerne alle rettsavgjørelser på Rettspraksis.no som har sitt opphav fra Lovdatas database, samt slette enhver datafil på Rettspraksis.no som er lastet ned fra Lovdatas database.
  • Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie forbys å overdra eller å medvirke til overdragelse av rettsavgjørelser og/eller datafiler, samt til selv å tilgjengeliggjøre eller medvirke til å tilgjengeliggjøre det samme via andre digitale plattformer.
  • Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie forbys å slette informasjon om utvikling, drift, tilgjengeliggøring,bruk av og uthenting av innhold fra Rettspraksis.no.
  • Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone betaler kr. 102 825 i sakskostnader til Stiftelsen Lovdata innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen

– Rettspraksis.no er ikke rettsstridig

I en sms til Advokatbladet sier mediekontakt for Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie, at de mener byfogden har vært lite nyansert i sin kjennelse.

– Vi er overrasket over at byfogden har avsagt kjennelsen på under et døgn, og utelukkende legger til grunn en ensidig og lite nyansert fremstilling fra Lovdata. Det er et grunnleggende prinsipp at begge parter i saken skal høres, skriver Wium Lie.

Han mener Rettspraksis.no ikke er rettsstridig, og at tjenesten tvert imot understreker et viktig demokratisk prinsipp om fri tilgang til rettsavgjørelser.

– I dag har vi fått beskjed fra vår advokat, Halvor Manshaus i Schødt, om at han representerer oss. Han har videre bedt om frist for å inngi tilsvar i saken. Utover det har vi ingen kommentarer på dette tidspunkt, avslutter han.

Powered by Labrador CMS