Lars Kåre Pedersen, daglig leder i advokatfirmaet Bull Årstad.

Full splid mellom Bull Årstad og tidligere revisor

RSM Norge trakk seg som revisor for Bull Årstad med umiddelbar virkning. - Vi mener revisor har opptrådt i strid med revisorloven, og vurderer derfor å klage fratredelsen inn for Finanstilsynet, sier daglig leder, Lars Kåre Pedersen.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2018 har RSM Norge vært Bull Årstads revisor. RSM har også vært revisor for to av firmaene til den avdøde advokaten som i en årrekke har drevet fiktiv lånevirksomhet. 

I forrige uke varslet flere av kreditorene søksmål mot RSM. Kort tid etterpå, fredag kveld, trakk RSM seg som revisor for både Bull Årstad og flere av selskapene tilknyttet den avdøde advokaten. 

- Vurderer å klage RSM inn for Finanstilsynet

Fratredelsen har ikke falt i god jord hos Bull Årstad. 

- Vi stiller spørsmål ved måten RSM gjennomfører fratredelsen på, uten varsel. Slik vi forstår begrunnelsen, skyldes dette at revisor i forrige uke mottok varsel om søksmål i den pågående saken. Et søksmål vil kunne påvirke revisors uavhengighetsier daglig leder, Lars Kåre Pedersen, i en melding

- Vi mener revisor har opptrådt i strid med revisorloven. Vi vurderer derfor å klage fratredelsen inn for Finanstilsynet, fortsetter Pedersen.

Han mener Bull Årstad skulle fått et varsel i rimelig tid før fratreden slik det følger av revisorloven. 

- Uavhengig av grunn for oppsigelse skulle revisor ha varslet fratreden med rimelig frist, sier Pedersen.

Det fremgår av revisorloven § 9-6 at revisor har «plikt til å trekke seg fra et oppdrag om lovfestet revisjon når revisoren under sitt arbeid har påpekt vesentlige brudd på gjeldende lovkrav og den reviderte ikke iverksetter tiltak for å rette på forholdene.».

Ellers har revisor bare rett til å trekke seg fra oppdraget hvis revisor «ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter loven eller det foreligger andre særlige grunner.», jf. § 9-6.

Av samme bestemmelse fremgår det samtidig at revisor «skal» varsle den reviderte i «rimelig tid» før revisor trekker seg. 

Kravet til varsel skal bidra til at foretaket gis en reell mulighet til å oppnevne ny revisor før tidspunktet for fratreden. Et poeng i denne forbindelse er likevel at med mindre de forholdene som begrunnet plikten til fratreden rettes opp, skal det normale være at ingen ny revisor påtar seg revisjonsoppdraget. 

At et foretak med revisjonsplikt står uten revisor, kan dermed fungere som et varsel til brukerne. 

I lovkommentaren til revisorloven § 9-6 er det videre forutsatt at revisor kan trekke seg før foretaket har fått en ny revisor på plass: 

«Når revisor oppdager bruddet, må revisor kommunisere dette til styret, jf. § 9-5. Dersom ledelsen ikke iverksetter retting av forholdet innen rimelig tid, har revisor en plikt til å trekke seg. Dette kan skje før foretaket har hatt anledning til å velge en ny revisor.».

Fritatt for taushetsplikt, men bevarer taushet 

Bull Årstad viser til at revisorfirmaet har representert dem i en årrekke, samt at det har blitt avlagt ren revisjonsberetning hvert eneste år.

- RSM leverte en revisjonsberetning for 2023 uten merknader, 24. april i år, sier Pedersen.

- Vi vil bidra til å belyse saken best mulig og samarbeider med Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og Økokrim. Vi har også fritatt RSM Norge fra taushetsplikten, fortsetter han. 

RSM Norge har ikke besvart Advokatbladets henvendelser. 

Powered by Labrador CMS