Barn, foreldre og barneverntjenester

Hva er foreldreskap?

Publisert

Denne boken behandler de sentrale emnene som er regulert av lov om barn og foreldre og lov om barneverntjenester, og viser til fersk høyesterettspraksis og statistikk.

Boken gir innføring i gjeldene rettsregler og rettsprinsipper, sett i lys av den internasjonale rettsutviklingen med barnekonvensjonen i hovedsetet. Bokens kjerneområde er det rettslige forholdet mellom foreldre og barn, og da særlig omsorg og ansvar for barn.

Forfatterne har valgt å dele boken i tre deler. I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet. Boken gjennomgår også de viktigste endringene i rettstilstanden siden forrige utgivelse, herunder at Stortinget i mai 2014 vedtok et nytt kapittel i Grunnloven om menneskerettighetene, med en egen bestemmelse om barnas rettigheter (§104).

Del to omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, om foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del tre omhandler barnevernretten; det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet, og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

Bokens siktemål er å fremstille gjeldende rett, men også å gi visse kritiske refleksjoner. Den inneholder ny høyesterettspraksis, i tillegg til oppdaterte statistikker. Bokens målgruppe er studenter, jurister og andre som jobber med barnerettslige spørsmål.

Sentrale emner i barneretten, 2.utg.

Trude Haugli, Lena R. L. Bendiksen,

Universitetsforlaget, 312 sider, kr 559.

Se bokens innholdsfortegnelse her.