Hovedstyret har oppnevnt en aksjonskomite som leder arbeidet med streiken. Fra v. Camilla Hagen, Merete Smith, Frode Sulland, Kamilla Sagen Hildre og Jon Wessel-Aas. PÅ skjermen er blant andre komitemedlemmene Cecilie Nakstad, Mette Yvonne Larsen, Line Karlsvik og Marius Dietrichson.
Hovedstyret har oppnevnt en aksjonskomite som leder arbeidet med streiken. Fra v. Camilla Hagen, Merete Smith, Frode Sulland, Kamilla Sagen Hildre og Jon Wessel-Aas. PÅ skjermen er blant andre komitemedlemmene Cecilie Nakstad, Mette Yvonne Larsen, Line Karlsvik og Marius Dietrichson.

Advokatforeningen kan gå til streik fra 8.november

Da legger Støre-regjeringen frem sin tilleggsproposisjon. Hvis Advokatforeningens tre krav ikke imøtekommes, blir det aksjon og streik.

Publisert Sist oppdatert

- Flere og flere advokater slutter å ta saker på offentlig sats. Det er det vi roper varsku om nå, sa Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas til NRK onsdag.

Advokatforeningen forbereder seg nå til å aksjonere fra mandag 8.november, dersom regjeringen ikke kommer dem i møte i tilleggsproposisjonen.

Dette er Advokatforeningens tre krav:

Advokatforeningen vil ha forhandlingsrett om rettshjelpssatsen, å få en rettshjelpssats som er bærekraftig, og å reversere halveringen av reisesalæret, en ordning som rammer spesielt hardt i distriktene.

Foran årets budsjett krevde Advokatforeningen et løft i salæret på 475 kroner, fra 1085 til 1560 kroner, noe som ville ha utgjort det foreningen mener er en bærekraftig sats.

Tabell over offentlig rettshjelpssats som betales til advokater i saker om straff, barnevern og på fri rettshjelpsområdet i Norge og Danmark, samt advokaters timepriser i andre saksforhold

Type sats Norge Danmark
Offentlig salærsats10852386
Timepris hverdager fra klokka 22 til 0610854752
Timepris helger dagtid10853564
Timepris helger fra klokka 22 til 0610854752
Godtgjørelse til advokater i konkursbo-saker1980*
Snittpris til advokater som representerer staten i saker mot privatperson1600*
Advokaters snittpris til private klienter1609*

Kilder: Advokatforeningens bransjeundersøkelse, Oslo tingrett og domstol.dk.

Foreningen ba også om å få betalt ekstra når de blir innkalt for å bistå i avhør og lignende på kveldstid og i helger. I Danmark får advokater hundre prosent tillegg for kvelds- og nattejobbing.

Men resultatet ble null: Det er ikke foreslått en eneste krone i økning i budsjettet for 2022.

Advokater som er bostyrere i konkurser for Oslo byfogdembete, har derimot fått en pen økning de siste årene, og har nå timesats på 1980 kroner (se lenger ned på siden).

Mer enn dobbelt så høy takst i Danmark

Den offentlige rettshjelpssatsen i Norge er lavest i Norden, ifølge Advokatforeningen.

I Danmark får forsvarere i straffesaker en grunnsats som tilsvarer 2386 norske kroner pr. time. I Sverige er den såkalte timekostnadsnormen 1416 norske kroner for advokater som er selvstendig næringsdrivende, og 1078 kroner for ansatte advokater (se egen tabell).

Advokatforeningens streike-T-skjorter er klare.
Advokatforeningens streike-T-skjorter er klare.

Vesentlige negative effekter av reisekuttet

Det var i 2016 at reisesalæret ble halvert. Formålet var å spare nærmere 70 millioner kroner årlig. Stortinget vedtok å evaluere konsekvensene av innsparingen etter tre år.

I fjor kom evalueringsrapporten, og den viste at halveringen fikk «vesentlige utilsiktede negative effekter:»

  • Kuttet stimulerer hverken til mindre reisefravær eller mer arbeid på reise.
  • Kuttet innebærer betydelig lønnstap for advokater med høyt reisefravær på steder med store reiseavstander.
  • Økte transaksjonskostnader.
  • Svekket tilgang til sakkyndige og advokater med spisskompetanse utgjør en stor risiko på steder med store reiseavstander og lav befolkningstetthet.

Men selv om rapporten avdekket store og negative konsekvenser, har reverseringen ikke blitt reversert.

Rapporten fra Vista Analyse viste også at stadig færre advokater prioriterer saker med høyt reisefravær og saker som går under fri rettshjelp.

Oslo byfogdembete betaler bedre

Det vekket reaksjoner da det i 2018 ble kjent at Oslo byfogdembete satte opp satsen til advokater som jobber som bostyrere i konkurs med 370 kroner pr. time for å få flinke advokater til å ta sakene.

Den daværende satsen var på 1530 kroner timen, og det var for lite, mente sorenskriver Inga Merete Vik.

Prisen «ligger vesentlig under det advokatene kan få for andre typer arbeid, herunder det som det offentlig betaler ved mange andre typer advokatoppdrag», skrev Vik i et brev til bostyrere.

Den nye satsen ble 1900 kroner timen for advokater, og 1250 kroner for advokatfullmektiger. Forsvarere reagerte på forskjellsbehandlingen.

Satsen ble justert i februar i fjor, og er nå på 1980 kroner som normalsats, og 2640 kroner i saker med særskilt krevende arbeid.

«Den alminnelige prisstigning i samfunnet har i løpet av de to siste år til sammen vært på omkring 4 prosent. Retten vil på denne bakgrunn justere den alminnelige salærsats til kr. 1980 for arbeid som utføres etter 1. mars 2020. Satsens størrelse vil bli vurdert på ny om ca. to år», skriver Vik i brevet som er sendt til bostyrere i konkurs ved Oslo byfogdembete.

Powered by Labrador CMS