Karen Helene Ulltveit-Moe har takket ja til å sitte i det nyoppnevnte salærrådet.

Karen Helene Ulltveit-Moe, Arne Ringnes og Per Jordal til det nye salærrådet

De tre skal foreslå offentlige salærsats, reisesalær og stykkpriser til regjeringen innen 1.desember.

Publisert Sist oppdatert

Da advokatstreiken ble avsluttet 24.juni, ble Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen enige om å opprette et uavhengig salærråd som skal komme med anbefalinger til regjeringen om nivået på rettshjelpssatsen, reisefraværsgodtgjørelsen og stykkprissatsene.

Rådets anbefaling skal, ifølge avtalen mellom Advokatforeningen og departementet, inntas i departementets budsjettforslag til regjeringen.

Domstoladministrasjonen har i dag oppnevnt høyesterettsdommer Arne Ringnes, lagdommer Per Jordal fra Gulating lagmannsrett og samfunnsøkonom og professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo til det nye salærrådet.

Rådet oppnevnes for fire år, og rådet velger selv hvem som skal være leder, opplyser Domstoladministrasjonen.

Offentlig anbefaling innen 1. desember

Advokatforeningen og Justisdepartementets innspill til neste års budsjett må oversendes salærrådet allerede om ti dager.

«Inneværende år skal partenes merknader til rådets anbefaling foreligge innen 30. september. Rådets anbefaling, som er offentlig, skal foreligge innen 1. desember inneværende år. For senere år er denne fristen innen 1. november», heter det i et skriv fra Domstoladministrasjonen.

Statsbudsjettet for 2023 legges i år frem 6.oktober.

To jurister og en samfunnsøkonom

Høyesterettsdommer Arne Ringnes var advokat i Thommessen før han ble høyesterettsdommer i 2014. Han er foreslått av Advokatforeningen.

Lagdommer Per Jordal (55) er foreslått av Justisdepartementet. Han satt i Senterpartiets sentralstyre fra 2003, og har vært vara til Stortinget for Hordaland i to perioder. Som lagdommer har han markert seg som en motstander av domstolsreformen.

Justisdepartementet foreslo også sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud i Buskerud tingrett.

Karen Helene Ulltveit-Moe er foreslått av Domstoladministrasjonen, og er professor ved Økonomisk Institutt ved UiO. Hun sitter i sentralstyret i Norges Bank, og har en lang rekke styreverv i selskaper som Renewable Energy Corporation og Gassnova, og har også deltatt i mange offentlige utvalg, som Finanskriseutvalget og Europautredningen.

Salærrådet skal i sin anbefaling til regjeringen vektlegge lønns- og prisutviklingen, relevante økonomiske utviklingstrekk og indekser, slik som SSBs indeks for juridisk tjenesteyting, budsjettmessige konsekvenser, forhold ved kostnads- og produktivitetsutviklingen ved behandlingen av straffesaker og benefiserte saker og rettspolitiske målsettinger.

- Helt ny form for prosess

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas var svært fornøyd da avtalen som avsluttet advokat-streiken ble inngått med justisminister Emilie Mehl i juni.

Jon Wessel-Aas og justisminister Emile Mehl (Sp) underskrev avtalen som avsluttet advokatstreiken den 24.juni.

- Modellen er bedre enn noen andre parters modeller. Dette fordi det skal opprettes et uavhengig råd som forutsetningsvis har kompetanse og uavhengig autoritet. Rådet skal gi en offentlig anbefaling som følger budsjettprosessen, sa Wessel-Aas til Advokatbladet.

Han fortalte at Advokatforeningen skal levere velunderbyggede forslag til justeringer hvert år.

- Dette har vi vært vant til å gjøre, så for oss blir det å fortsette å levere innspill, men nå til dette rådet. For første gang vil departementet måtte gjøre det samme, i alle fall hvis deres syn skal bli hørt av rådet, sa han.

Han viste til at dette er en helt ny form for prosess.

- Og det blir åpenhet og transparens rundt det, og ikke minst vil offentligheten og Stortinget kunne se de forskjellige synspunktene. Og hvis vi ikke skulle være helt enige, vil man ha dette uavhengige rådets anbefaling. Og formålet med avtalen som går inn i dette rådets arbeid, er en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen i fremtiden. Dette står tydelig i avtalen, sa Wessel-Aas.

Powered by Labrador CMS