En fersk dom fra Høyesterett skaper debatt.

- Høyesteretts flertall tar innholdet i «personlig karakter» noen syvmilsskritt videre

- Det er vanskelig ikke å være enig i mindretallets vurdering om at avgjørelsen undergraver formålet med felleseiet og ekteskapslovens system, skriver advokatene Ola Viken og Caroline Krohn i en kommentar til en fersk høyesterettsdom der spørsmålet var om tilbakekjøpsrett til aksjer skulle inngå i delingsgrunnlaget ved felleseieskifte.

Publisert Sist oppdatert

En rik ektemann føler at ekteskapet skranter, og kontakter skilsmisseadvokat. Som resultat overfører han aksjer for 75 millioner kroner i et holdingselskap til sine tre barn, men forbeholder seg full kontroll, fortsatt rett til alt utbytte, og med ubetinget rett til å kreve «gaven» tilbakeført når som helst han måtte ønske. 

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentenes meninger.

Nå har Høyesterett avgjort i HR-2024-814-a i en dissensdom (3-2) at dette arrangementet «ikke kan overdras» og er av «personlig karakter». Millionene kan holdes utenfor likedelingen med ektefellen etter ekteskapsloven § 61 bokstav c. 

Flertallets argumentasjon kan langt på vei oppfattes å bygge på tanker om at livet er trist og leit for den som har masse penger men må dele det med andre; det være seg ektefellen eller staten. 

Eiendeler av personlig karakter

Ola Viken.
Caroline Krohn.

Frem til nå har det vært lagt til grunn at «personlig karakter» i ekteskapsloven § 61 bokstav c er ting som «rett til føderåd, leierettigheter og personlige bruksrettigheter samt erstatning for tap i fremtidig erverv, oppreisning og ménerstatning».

 Ekteskapslovutvalget (NOU 1987:30 punkt 8.5.2) mente at «personlig art» var tolket «forholdsvis vidt» når for eksempel invalidebil og en idrettsmanns pokaler med inskripsjoner var holdt utenfor delingen med hjemmel i bestemmelsen. 

Man kan trygt si at Høyesteretts flertall tar innholdet i «personlig karakter» noen syvmilsskritt videre, når det forhold at far eventuelt måtte ta tilbake mesteparten av gaven han har gitt til barna, plasserer formuen i kategorien «personlig karakter». 

Eller at risikoen for å betale cirka 25 millioner kroner i skatt gjør at man ikke vil finne på slike arrangementer for å slippe å betale ektefellen ytterligere 25 millioner  (Høyesteretts flertall har tydeligvis heller ikke fått med seg at svært mange bitre ektefeller heller betaler dobbelt skatt enn å gi eks'en noe). 

Rettigheten på skjæringstidspunktet

Høyesteretts flertall begrunner sin avgjørelse langt på vei med at far mest sannsynlig ikke hadde planer om å bruke retten til å få aksjene tilbake, da det ville medføre skatt og far må gå bort fra gaven gitt til barna. 

Denne dommen ser ut til å gi en situasjon der ingen ting forhindrer deg i å overføre millionene dine til den nye elskerinnen, med tilbakeføringsrett hvis hun ikke «viser seg egnet» til å forvalte formuen, om du kan påvise at også hun blir sur og skattemyndighetene vil ta sitt om gaven tilbakeføres. 

Som mindretallet uttrykker klart, er det ikke relevant å vurdere sannsynligheten for at far vil realisere tilbakekjøpsklausulen i fremtiden. Det avgjørende er om rettigheten faktisk er realiserbar på skjæringstidspunktet. 

Det kan ikke være tvil om at en ubetinget tilbakekjøpsrett som lar seg utøve, faktisk er realiserbar. Men, det er kanskje ikke alle som har fått med seg at det knapt finnes noe mer realiserbart enn børsnoterte aksjer? Hva blir det neste? At bankkontoen holdes utenfor skiftet fordi du sverger på at du ikke har tenkt å bruke av den før din død? 

- Undergraver formålet med felleseie

Førstvoterende legger vekt på at en realisasjon vil føre til at «generasjonsskiftet» og gaveløftene reverseres. Men, som annenvoterende bemerker, er dette en konsekvens av at far har sikret seg en ubetinget rett til å kjøpe aksjene tilbake. 

Dette må far, med lang erfaring fra næringslivet, og med bistand fra sin kompetente advokat, bære risikoen for. Dessverre har flertallet ikke tatt disse fornuftige tanker til etterretning. 

Det er vanskelig ikke å være enig i mindretallets vurdering om at avgjørelsen undergraver formålet med felleseiet og ekteskapslovens system. Prosessdrivende er den også.

Som familierettsadvokater skal vi i hvert fall være takknemlige for at Høyesterett åpner portene for et oppkomme av godt betalte kreative løsninger for de rike på terskelen til samlivsbrudd. 

Et første forslag: Kjøp en kobbergruve, erklær deg som miljøforkjemper som aldri vil finne på å utvinne noe, og hold gruven utenfor som av «personlig karakter». Kobbergruver du legger utvinningsforbud på, skal visst nok være helt urealiserbare...

Powered by Labrador CMS