- Jeg forventer at UiB følger opp dette på en god måte, sier statsråd Sandra Borch i en uttalelse fra departementet.
- Jeg forventer at UiB følger opp dette på en god måte, sier statsråd Sandra Borch i en uttalelse fra departementet.

KD: UiB skulle aldri ha betalt rektors advokatregninger

Intet grunnlag for at UiB skulle dekke rektors advokatregninger, mener Kunnskapsdepartementet, som ber universitetet følge opp mislighold av reglement for økonomistyring.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2022 ble det tatt initiativ til en vedtektsendring i Trond Mohn Stiftelse som skulle åpne for at stiftelsen kunne støtte forskningsprosjekter også utenfor Bergen, blant annet ved Universitet i Tromsø. I den forbindelse fikk UiB-rektor, Margareth Hagen, som var oppnevnt i styret i stiftelsen, ekstern advokatbistand.

I kjølvannet av sakens medieomtale tok Kunnskapsdepartementet kontakt med UiB, og før jul ba departementet universitetet forklare hvorfor de hadde betalt advokat-regninger på 373 000 kr for rektor Hagen, selv om hun ikke var oppnevnt til styret i egenskap av å være rektor. 

Kunnskapsdepartementet opplyser i dag at UiBs begrunnelse kommer til kort (les svarbrevet fra UiB lenger ned i saken): 

«Departementet kan ikke se at UiB har pekt på momenter som tilsier at Hagen fikk dekket advokatkostnadene på grunn av hennes rolle på universitetet. Med de premissene UiB har lagt til grunn, kan departementet vanskelig se grunnlaget for at universitetet har dekket de aktuelle kostnadene. Departementet mener på denne bakgrunn at dekningen av kostnadene ikke har vært i tråd med reglement for økonomistyring i staten, Stortingets vedtak og forutsetninger. Vi ber universitetet om å følge opp dette».

Bergens Tidende omtalte saken først.

Universitetsdirektør Tore Tungodden.
Universitetsdirektør Tore Tungodden.

Borch: - Forventer oppfølging

- På bakgrunn av den forklaringen UiB har gitt, kan ikke Kunnskapsdepartementet se grunnlaget for at universitetet har dekket de aktuelle kostnadene, sier statsråd Sandra Borch i en uttalelse fra departementet.

- Det ikke er noe som tilsier at et universitet kan betale kostnader ansatte pådrar seg i annen egenskap enn å være ansatt, fortsetter hun. 

 - Tar til etteretning

Til Advokatbladet forteller universitetsdirektør Tore Tungodden at de tar svaret fra departementet til etteretning:

- Det er klart at administrasjonen må trekke lærdom av de saksbehandlingsfeil som er begått i denne saken. UiB må ta til etterretning at KD har kommet til en annen konklusjon enn universitetet i spørsmålet om dekning av ekstern juridisk bistand. Nå skal vi bruke tid på å gå grundig gjennom tilbakemeldingen fra departementet slik at vi får en god redegjørelse i styremøte den 1. februar, sier han. 

 I påvente av styrebehandling er det ikke naturlig for han å kommentere saken nærmere, medgir han.

Vedtektsendringer

Saken har sin bakgrunn i at Trond Mohn selv ønsket en endring i stiftelsens vedtekter som skulle åpne for at stiftelsen kunne støtte forskningsprosjekter også utenfor Bergen. 

Med en egenkapital på om lag 2,9 milliarder kroner har stiftelsen over de siste tjue årene utdelt over 1,7 milliarder kroner til bergensbasert forskning. I fjor fikk UiB utbetalt 72 millioner kroner fra stiftelsen. Endringen vil med andre ord kunne gi svært ugunstige økonomiske utslag for UiB. Rektor Margareth Hagen, som tidligere i januar trakk seg ut av stiftelsesstyret, forsøkte derfor å avverge tap av betydelige forskningsmidler. 

Professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, har i så måte uttalt til Advokatbladet at han har forståelse for at vedtektsendringene ble ettergått juridisk. Det han ikke hadde forståelse for, var at UiB ikke fikk en intern professor ved juridisk fakultet til å utrede selve vedtektsendringen.

- Det er veldig rart at et universitet som besitter den absolutte spisskompetansen, som advokatene betaler dyrt for når de selv er usikre, ikke bruker den, men advokater. Den type vurdering som UiB trengte her, er i kjernekompetanseområdet til vitenskapelig ansatte, for eksempel Johan Giertsen, på Det juridiske fakultet. Professorene kan dette best, og de er i utgangspunktet best egnet, sa han tidligere i januar. 

Dette svarte UiB

Slik lød universitetet sitt svarbrev til departementet:

«Trond Mohn stiftelse er den største allmennyttige stiftelsen som bare støtter forskning i Norge. Ved utgangen av 2022 er stiftelsens totalkapital på om lag 3 milliarder kroner. UiB utnevner på bakgrunn av stiftelsens vedtekter ett av styrets fem medlemmer. Det er innledningsvis viktig å presisere at brevet fra departementet kan leses som om Margareth Hagen er styremedlem i stiftelsen i kraft av å være rektor. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Som styremedlem i en stiftelse skal hun ivareta stiftelsens formål - og ikke UiB sine interesser som rektor. Den aktuelle saken gjaldt vedtektsendringer i stiftelsen.

Hagen opplevde saken som kompleks og var usikker på de relevante juridiske rammene for forslaget til vedtektsendringene. Forslaget innebar at stiftelsen kunne tildele midler til forskningsinstitusjoner som geografisk er plassert utenfor Bergen også når samarbeid med forskningsutførende institusjoner i Bergen ikke er mulig. Hun rådførte seg derfor med daværende universitetsdirektør Robert Rastad om hvilken juridisk bistand hun kunne få i rollen som styremedlem i TMS. Hans vurdering var at Hagen som styremedlem ikke kunne søke juridiske råd internt ved UiB og heller ikke benytte UiB sin rammeavtale for eksterne juridiske tjenester. 

Universitetsdirektøren fant derfor at Margareth Hagen som UiB-oppnevnt styremedlem i TMS kunne få dekket kostnader fra et uavhengig advokatfirma i forbindelse med den aktuelle saken. I sum utgjør disse kostnadene i 2002 og 2023 kr. 298 348 eks. mva.

Når det gjelder habilitetsvurderinger, forstår vi departementets spørsmål som en referanse til forholdet mellom rektor og universitetsdirektør. Det er vår vurdering at, i henhold til universitetsstyrets instruks for universitetsdirektøren og universitetslovens §10-3, er universitetsdirektøren ansvarlig for økonomi- og formuesforvaltning og ikke underordnet rektor i disse sakene. Dette medfører at rektor ikke alene kan gjøre vedtak eller godkjenne saker med økonomiske konsekvenser for UiB uten styrets fullmakt. Dermed oppstod det ingen habilitetsspørsmål i samhandlingen mellom rektor og universitetsdirektør i denne saken. Vi håper denne redegjørelsen gir en forståelse av bakgrunnen for UiB sin beslutning.».

Powered by Labrador CMS