Sier NEI til ny advokatutdanning

Oddvar Myhren Møllerløkken, Oppland

Publisert

Mange kretsledere er svært skeptiske til å erstatte prosedyrekravet med rollespill, viser en rundspørring til kretsene.

Vi har stilt kretslederne to spørsmål:

1. Hva er den viktigste saken i ny advokatlov?

2. Hva er viktigst for medlemmene der du bor?

­ 1. Opprettelsen av Advokatsamfunnet. Man må komme frem til en løsning som kun gir rom for en organisasjon, og denne organisasjonen må stå fritt til å drive rettpolitisk virksomhet – sistnevnte må være et absolutt krav.

2. Strengere krav til advokatutdanningen vil gjøre det vanskelig for mindre firmaer å ansette nyutdannede. Konsekvensene av forslaget om strengere retningslinjer for advokatbistand kombinert med styrearbeid er ikke godt nok utredet. Det er flere som frykter at det kan føre til at advokater i større grad velger å stå på utsiden av styret – det vil være et tap særskilt for flere bedrifter i SMB-markedet, som har behov for nettopp en advokat i sitt styrearbeid. Forslaget om at nærmere regler om beregning av salær kan fastsettes ved forskrift utgjør en bekymring, da det åpner for uforutsigbarhet om inntjeningen. Følgene av å oppheve prosessmonopolet er også en sak som engasjerer flere.

1. Etableringen av Advokatsamfunnet og de foreslåtte begrensningene i den rettspolitiske virksomheten er mange medlemmer svært kritiske til.

2. Generelt engasjerer mange forholdt, men jeg har ikke inntrykk av at det er spesielle forslag som særskilt angår advokatene på Vestlandet.

1. At Advokatsamfunnet har full ytringsfrihet, og rett til å drive rettspolitisk virksomhet. Det er helt grunnleggende.  Som advokater har vi et ansvar for å fremme rettssikkerhet, og dette må selvsagt kunne gjøres gjennom et fremtidig Advokatsamfunn og i den form Advokatforeningen gjør det i dag.

2. Lokal autonomi, herunder eget budsjett. Hver krets kan fortsatt velge sitt fokus ut ifra hva medlemmene i kretsen ønsker.  Nærhet til arbeidet og aktivitetstilbudet er viktig, samtidig som det blir lettere å være aktiv både som deltager og som aktiv i organisasjonsarbeidet.

1. Mitt synspunkt er at det viktigste er at vi får samlet et spredt regelverk i èn lov, og at disiplinærsystemet blir vesentlig forenklet.

2. Jeg finner det vanskelig å svare, da jeg ikke kan si at jeg kjenner godt nok til synspunktene blant medlemmene i vår krets.

 

1. Advokaters uavhengighet er samlet sett den viktigste saken. Dette er en grunnleggende forutsetning for vårt arbeid.

2.- Advokaters forretningsdrift, næringsinteresser og hvordan ny advokatlov vil påvirke vårt virke.

 

1. Det viktigste er at man ikke må begrense den rettspolitiske frihet advokatene har i dag gjennom Advokatforeningen, slik det legges opp til i lovforslaget fra utvalget.

2. Jeg vet ikke om vi har noen særsaker i forhold til advokatloven i vår krets.

 

1. Det er viktig å få en synliggjøring og lovfesting av grunnleggende prinsipper for advokater, herunder taushetsplikt, lojalitet og uavhengighet.

2. Mange av medlemmene har gitt uttrykk for at det er særlig viktig at advokater kan drive rettspolitisk arbeid gjennom en uavhengig forening som skal ha full ytringsfrihet.

1. Forenklingen av disiplinærsystemet er kanskje noe av det viktigste og mest kjærkomne. Problemstillinger knyttet til tvungent medlemskap i et kollegium med begrenset ytringsfrihet må diskuteres.

2. Mange er bekymret for at prosedyrekravet bortfaller til fordel for mer omfattende advokatkurs. En ting er kostnadssiden, spesielt for de mindre advokatfirmaene, men mange virker tvilende til at rollespill og teoretisk opplæring er et godt alternativ til den retten fullmektigene nå har til direkte klientkontakt og prosedyre under veiledning av prinsipal.

1. At lovgiver begrenser ytringsfriheten til en organisasjon er betenkelig i seg selv, men det kan være særlig uheldig hvis advokatenes organisasjon ikke fritt skal kunne delta i samfunnsdebatten. Å etablere to foreninger har vi vanskelig for å se for oss at er gjennomførbart ute i kretsene.

2. At endringene i advokatutdanningen blir gjennomtenkte og gode nok. Advokatyrket er i høyeste grad et håndverk, og håndverk må læres gjennom praktisk arbeid. Samt at advokatutdanningen ikke blir så ressurskrevende at enkelte ikke har mulighet til å fullføre utdanningen.

 

1. Det nye Advokatsamfunnets rettspolitiske handlingsrom.

2. At dagens praksis- og utdanningskrav for advokatfullmektiger forblir uendret.

 

 

1. Vi er opptatt av at vi får opprettholde det rettspolitiske arbeidet uten begrensninger.

2. Praksiskravet til advokatbevilling bør videreføres, og ikke erstattes av en lengre teoretisk tilleggsutdannelse. Teorien kan aldri erstatte den unike læringen man får ved å prosedere. Vi vil også påpeke at et lengre fravær fra kontoret for å delta på kurs innebærer store kostnader for små advokatkontor, da en ser for seg at advokatkontoret både dekker utgifter til kurs, og dekker lønn i denne perioden.  Samt at Advokatsamfunnets styre skal velges av advokatene selv, og av at det blir lokal representasjon fra kretsene.

1. Uavhengighet fra offentlige myndigheter, men også fra andre interesser.

2. At vi beholder en fri Advokatforening som kan fortsette å ivareta advokaters ulike interesser som i dag, og at det foretas en grundig vurdering av hvordan opphevelsen av rettsmonopolet vil virke inn på det rettssøkende publikum.

 

Fredrik Gisholt.
Advokat Marte Svarstad Brodtkorb er tidligere leder av Advokatforeningen Oslo krets, og har engasjert seg mye i spørsmål om offentlig salær.
Powered by Labrador CMS