Advokatforeningen mener at bøtenivået uansett ikke bør økes ut over konsumprisindeksen.
Advokatforeningen mener at bøtenivået uansett ikke bør økes ut over konsumprisindeksen.

Advokatforeningen går imot tretti prosent høyere fartsbøter

Å øke bøtene vil ha liten annen effekt enn å tilføre statskassen om lag 241 millioner kroner, mener foreningen.

Publisert

Samferdselsdepartementet ønsker å øke fartsbøtene, og foreslår endring i forskrift 29.juni 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Generelt foreslår departementet å øke fartsbøtene med tretti prosent.

Dette vil for eksempel innebære at å kjøre til og med fem kilometer for fort i 60- eller 70-sonen, vil gi en bot på 1100 kroner. I dag koster denne fartsovertredelsen 850 kroner.

Om man kjører til og med 35 kilometer for fort i 70-sonen, skal boten være på 14.500 kroner. I dag er prisen 11.150 kroner.

Å bryte vikeplikten, vil etter de nye satsene koste 9700 kroner. Dette er også størrelsen på boten som bilister kan ilegges om de holder for kort avstand til bilen foran.

Motsetter seg forslaget

Advokatforeningen vender tommelen ned til de økte bøtesatsene.

«Advokatforeningen mener at en ytterligere og vesentlig økning av nivået fra et, etter vårt skjønn, allerede høyt nivå, vil ha en liten preventive effekt. Etter vår oppfatning vil hovedeffekten i praksis blir den fiskale, med anslagsvis ekstra kr 241 mill. til statskassen. Vi mener at man nå beveger seg over i et bøtenivå som fremstår som urimelig og uforholdsmessig», heter det i foreningens høringsuttalelse.

Som eksempel viser foreningen til at bøtesatsen for å kjøre 80 km/t i en 70 km/t- sone bli 3000 kroner, som vil økes til 4800 kroner dersom man er 15 km/t over.

«Det er etter vår oppfatning et urimelig og uforholdsmessig høyt nivå», mener Advokatforeningen.

Forslag til nye bøtesatser fra Samferdselsdepartementet for enkelte fartsovertredelser

Fartsoverskridelse 60-sonen 70-sonen 90-sone og høyere
Til og med 5 km / t11001100
Til og med 10 km /t30003000
Til og med 15 km / t54004800
Til og med 20 km / t78006700
Til og med 25 km / t121009100
Til og med 30 km /t12100
Til og med 35 km / t14500
36 km/t til og med 40 km/t15100

Alle tall i kroner. Kilde: Samferdselsdepartementets høringsnotat

Dagens satser er tilgjengelige på Lovdata på denne linken.

Samfunnskostnad: 13,2 milliarder kroner

I høringsnotatet vises det til at personskadeulykker i trafikken er anslått å ha kostet samfunnet 13,2 milliarder kroner i 2020.

«Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved tap av menneskeliv er beregnet til cirka 30 millioner per drepte person, mens kostnaden for meget alvorlig skade og hard skade var henholdsvis om lag 23 og 10 millioner kroner», heter det i høringsnotatet.

Høy fart er den enkeltfaktoren som bidrar til flest trafikkulykker, ifølge departementet.

I løpet av 2020 ble 93 personer drept og 627 personer hardt skadd på norske veier. Høy fart etter forholdene eller fart over gjeldende fartsgrense har vært en sannsynlig medvirkende faktor i 31 dødsulykker i 2020, ifølge høringsnotatet.

Justis- og beredskapsdepartementet mener det er særlig aktuelt å skjerpe reaksjonsformen i form av høyere bøtesatser, fremgår det.

Subsidiær fengselsstraff

Tidligere tilsvarte en dags subsidiær fengselsstraff 500 kroner i bot. Høyesterett doblet beløpet i en dom 13.mai 2022 (HR-2022-981). Nå tilsvarer en bot på 8000 kroner åtte dager i fengsel.

«Det foreslås derfor å endre Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 3 slik at bestemmelsen blir mer i tråd med den praksis for utmåling av subsidiær straff som antas å ville følge av uttalelsene i HR-2022-981», heter det i notatet.

Høringsfristen for forslaget er 20.desember 2022.

Høringssvarene vil bli publisert på denne siden.

Powered by Labrador CMS