Hege Salomon leder Advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater. Hun jobber primært med barnerett og som bistandsadvokat.

En 20-åring ble slått, sparket og pisket med et belte av fire gutter, men fikk ikke oppnevnt bistandsadvokat

Leder for utvalget for bistandsadvokater mener unntaksregelen for oppnevning av bistand i straffesaker brukes for strengt. Nylig måtte en 20-åring møte alene i retten mot fire tiltalte etter å ha blitt ranet, pisket og banket opp. - Jeg er svært uenig i rettens vurdering og mener fornærmede burde fått bistandsadvokat eller hvert fall begrenset bistand, sier Hege Salomon.

Under tirsdagens Aktørmøte i Oslo tinghus refererte hun til en fersk dom hvor en 20 år gammel gutt hadde blitt dyttet, slått, sparket og pisket med et belte under et ran gjennomført av fire unge gutter. Guttene fikk til slutt med seg en sølvring, et tannsmykke og det nevnte beltet. Da de møttes i retten, fikk ikke den 20 år gamle fornærmede bistandsadvokat.

Salomon tok til orde for at unntaksregelen for automatisk rett til bistandsadvokat er for snever.

- Når en 20-åring møter i retten etter å ha blitt utsatt for vold og pisking, og så sitter det åtte stykker på den andre siden, hvorav fire forsvarere som skal stille spørsmål - Da er det lett å tenke at den fornærmede hadde hatt behov for en bistandsadvokat. Hvert fall hvis han betaler det selv, sa hun.

Fikk avslag fra retten

Salomon påpeker overfor Advokatbladet at en annen fornærmet allerede hadde en oppnevnt bistandsadvokat til et annet forhold i samme sak.

- Jeg mener at den bistandsadvokaten da kunne brukt noen få timer til å bistå 20-åringen også, slik at begge de fornærmede hadde bistand. Det er noe retten kunne ansett som en rimelig løsning, og som også kunne vært bra for fornærmede.

Retten ga han avslag på å få oppnevnt bistandsadvokat og mente at det ikke var nødvendig å ha en prosessfullmektig. Nå er denne avgjørelsen anket til Borgarting lagmannsrett.

- Selv om tingretten mente at aktor kunne ta rollen som bistandsadvokat, er det klart at retten til dokumentinnsyn, å la fornærmede lese igjennom sin egen forklaring, å ha en person til å forberede fornærmede på hva som skjer i retten, og som også ivaretar fornærmedes straffeprosessuelle rettigheter, er verdifullt for fornærmede. Det kan man jo gjøre seg noen meninger om i den saken her. Det er ikke mange timene det er snakk om.

Faren til fornærmede ble utestengt

Utvalgslederen mener oppnevning av bistandsadvokat er viktig for fornærmedes opplevelse av og tillit til rettssystemet.

- Det gjør blant annet at rettsprosessen blir forutsigbar og det har stor betydning for fornærmede. Samtidig vil bistandsadvokaten ha et bedre utgangspunkt for å forberede potensielle erstatningskrav, sier Salomon og fortsetter:

- Jeg antar at en bistandsadvokat her har mulighet til å gå grundigere til verks sammenliknet med en aktor som får sakspapirene like før. Påtalemyndigheten er allerede overarbeidet og jeg mener det er urimelig at de skal forberede erstatningskrav i tillegg.

Siden fornærmede ikke hadde bistandsadvokat, var det de tiltalte som forklarte seg først. Faren til fornærmede hadde tatt seg fri fra jobben for å støtte sønnen i retten, men da det ble besluttet å lukke dørene, måtte han forlate salen. Han fikk heller ikke møte opp dagen etter når sønnen skulle forklare seg. Dermed var fornærmede alene, og det var da faren tok saken i egne hender og kontaktet Hege Salomon.

- Han opplevde det som dypt urettferdig. Først var han overrasket over at sønnen ikke hadde fått bistand i det hele tatt og ville selv bistå på best mulig måte. Han ble ganske sjokkert da han da fikk beskjed om å gå på gangen, forteller hun.

Unntaket avgjøres av "sakens art og alvor"

I Straffeprosessloven § 107 a står det blant annet at fornærmede har krav på bistandsadvokat i saker som handler om:

"(...) overtredelse av straffeloven §§ 168, 253, 257, 282, 284, 291, 294, 295, 296, 299, 302, 304, 312 og 314, hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse, hvor offentlig forsvarer oppnevnes for å delta i ungdomsstormøte, jf. § 100 annet ledd annet punktum."

I tillegg står det at retten også "(...) kan (...) oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat."

Salomon mener dette unntaket praktiseres for strengt.

- Jeg har tidligere fått avslag i en sak hvor en kvinne var blitt kuttet i ansiktet med en kniv av ekskjæresten og i en annen sak hvor fornærmede hadde blitt forsøkt kvelt. Retten har da ment at skadene ikke er alvorlige nok. Det blir med andre ord en ganske snever unntaksregel.

Uenig i rettens vurdering

Etter at faren til fornærmede tok kontakt, stilte en kollega av Salomon opp som guttens private bistandsadvokat i store deler av saken. Nå er målet å få utgiftene dekket, men foreløpig har ikke det skjedd.

- Jeg er svært uenig i rettens vurdering om at det ikke var nødvendig med bistandsadvokat. Hvis det offentlige mener vilkårene ikke er tilstede, må man uansett få lov til å benytte privat bistandsadvokat. I denne saken er det en veldig ung gutt og flere tiltalte. Jeg mener fornærmede burde fått bistandsadvokat eller hvert fall begrenset bistand.

Salomon mener det er viktig at fornærmede opplever seg ivaretatt, får mulighet til å forberede seg og til å være representert i retten.

- Bistandsadvokatutvalget har diskutert om straffeprosessloven burde endres slik at man har rett til å ha med en støtteperson under sin forklaring, uavhengig av om det åpne eller lukkede dører. Å sitte alene i retten som fornærmet i en såpass alvorlig sak som denne, gir ikke en god opplevelse av rettssystemet. Under avhør har man rett til å ha med en tillitsperson. Det er uavhengig av om man har bistandsadvokat eller ikke. Det samme bør også gjelde i retten.

Oslo tingrett inviterte til Aktørmøte

Over 50 stykker var invitert til det aller første aktørmøte som ble holdt i Oslo tinghus tirsdag. Hensikten var å skape bedre dialog mellom domstolen og de øvrige aktørene i retten, sa sorenskriver Yngve Svendsen da han åpnet.

- Vi vil bli bedre og derfor ønsker vi direkte og ærlige innspill fra de som kjenner oss best – forsvarerne, påtalemyndigheten og bistandsadvokater, sa han.

Oslo tingrett håndterer 20 prosent av alle straffesaker i Norge og hele 80 prosent av de aller største. Temaene de ønsket innspill på var samhandlingen under berammingsarbeidet, saksstyringen fra dommer under saksforberedelse og hovedforhandling, samt behov for moderat spesialisering på noen stadier og/eller sakstyper.

Powered by Labrador CMS