Foto:

Advokatansvar etter rådgivning om mangelskrav

En klient solgte aksjene i et aksjeselskap og mottok reklamasjonskrav fra kjøper. Advokaten ga råd om å erkjenne ansvar, og klienten fulgte rådet. Klienten saksøkte deretter advokaten, men advokaten ble frifunnet.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i en dom fra Borgarting lagmannsrett avsagt 21. januar i år (LB-2020-145023).

Bakgrunnen for saken var at klient A på grunn av alvorlig sykdom bestemte seg for å selge selskapet sitt, et aksjeselskap. Klienten tok kontakt med regnskapsfører B for bistand. Regnskapsføreren utarbeidet en verdiberegning med oversikt over selskapets maskinpark, omløpsmidler og gjeld.

Advokatansvar

Advokat Toralf Wågheim skriver spalten Advokatansvar i Advokatbladet. Han er forfatter av boken Advokaters erstatningsansvar.

Ved en feil fra regnskapsfører ble omløpsmidlene på 1.603.089 kroner summert to ganger, slik at summen viste 3,2 millioner kroner, i stedet for 1,6 millioner kroner. Aksjene ble deretter solgt til kjøper C for 3.740.000 kroner.

Etter overtakelse fremsatte kjøper reklamasjon over regnefeilen, samt enkelte andre forhold. Klienten engasjerte da advokat D. Advokaten ga råd om å erkjenne ansvar for regnefeilen. Klienten fulgte rådet. De øvrige anførte mangler ble bestridt.

I ettertid trakk klienten tilbake erkjennelsen overfor kjøper og gjorde gjeldende at det var reklamert for sent. Kjøper tok da ut stevning mot klienten og fikk medhold i krav om erstatning. Klienten anket til lagmannsretten, men anken førte ikke frem. Klienten tok da ut søksmål mot advokaten og regnskapsføreren med krav om erstatning.

Spillerom for skjønn

Klienten gjorde gjeldende at advokaten hadde vært uaktsom ved å gi råd om å erkjenne ansvar for regnefeilen, uten å fremme anførsel om at det var reklamert for sent.

Advokaten anførte at for sen reklamasjon ikke kunne påberopes overfor kjøper, siden regnefeilen fra regnskapsfører var grovt uaktsom. Etter advokatens oppfatning kunne klienten dermed ikke påberope for sen reklamasjon, jf. kjøpsloven § 33.

Advokaten mente videre at klienten hadde vært best tjent med å løse denne delen av saken ved tilbakebetaling, siden dette også ville styrke muligheten for å vinne frem i en rettssak om de øvrige kravene fra kjøperen.

Lagmannsretten kom til at det ikke var noe å utsette på de rettslige vurderingene til advokaten. Retten var enig i at regnskapsførers feil var grov, og at for sen reklamasjon ikke kunne påberopes av klienten.

- Ikke ansvarsbetingende uaktsomt

Lagmannsretten bemerket at det fra et strategisk ståsted kunne ha vært mulig å bruke tilbakebetaling som et forhandlingskort for å løse hele saken i minnelighet.

Retten mente likevel at advokatens anbefaling til klienten om å godta tilbakebetaling ikke var ansvarsbetingende uaktsom.

Ifølge retten må advokater ha et spillerom for skjønn ved rådgivning. Det foreligger ikke en erstatningssanksjonert plikt til å anbefale enhver rettslig innfallsvinkel som kan være prosedabel i en sak, selv om klienten ved dette vil kunne oppnå en fordel.

Et slikt standpunkt ville ifølge lagmannsretten virke konflikt- og prosessdrivende, og vil legge for snevre rammer for advokatens skjønn ved rådgivning. Advokaten ble følgelig frifunnet.

Regnefeilen var ikke et økonomisk tap

Regnskapsfører ble på sin side holdt ansvarlig for enkelte mindre poster. Lagmannsretten la for øvrig til grunn at prisavslaget for regnefeilen ikke representerte et økonomisk tap for klienten. Regnefeilen førte ikke i seg selv til et tap, men til en uberettiget gevinst ved at kjøperen betalte for omløpsmidler som ikke fantes.

Prisavslaget på 1,6 millioner kroner innebar kun at salgsprisen ble nedjustert til riktig pris.

Advokaten ble tilkjent sakskostnader for ting- og lagmannsrett med 540.128 kroner. Dommen er anket.

Powered by Labrador CMS