Tingrettsdommer Thorstein Funderud Skogvang er leder av Tilsynsutvalget for dommere.

Nesten 1600 klager på dommere de siste 14 årene

Tilsynsutvalget for dommere mottar om lag to klager i uka. Gjennomsnittlig treffes det bare under fire disiplinærtiltak årlig. På 22 år er det kun blitt gitt seks advarsler. 

Publisert Sist oppdatert

Ved kongelig resolusjon av 15. mai 2002 ble Tilsynsutvalget for dommere opprettet. Siden den gang har utvalget, med grunnlag i etiske regler for dommeratferd, behandlet klagesaker og vurdert disiplinærtiltak mot dommere.

En gjennomgang Advokatbladet har foretatt av Tilsynsutvalgets avgjørelser fra 2010 og frem til i dag, viser en jevn strøm av innsendte klager til organet de seneste årene.

På 14 år, siden 2010, har Tilsynsutvalget behandlet totalt 1574 saker. Det innebærer at det sendes inn om lag to klager hver eneste uke, i snitt. 

Antall klager siden 2010

2010: 125
2011: 175
2012: 113
2013: 80
2014: 122
2015: 110
2016: 118
2017: 150
2018: 130
2019: 130
2020: 97
2021: 100
2022: 100
2023: 119
2024: 15
Totalt: 1574 klager

Kilde: Tilsynsutvalget for dommere

Siden organets opprettelse i 2002, er det til sammen kommet inn 3543 klager.

Kritikk i tre prosent av sakene

Av domstolloven § 236 første ledd første punktum fremgår det at utvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i de alminnelige domstolene eller jordskifteretten overtrer de plikter som stillingen medfører. Dette enten ved uaktsomhet eller forsett. Også dersom dommeren for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk, vil disiplinærtiltak kunne ilegges. 

Advokatbladets gjennomgang viser at vi enten står overfor en svært disiplinert dommerstand, eller et veldig forsiktig organ: Siden 2010 er det fattet disiplinærtiltak i form av kritikk bare 47 ganger, altså i under tre prosent av sakene. 

Året med færrest kritikker var 2016, med null i tallet.

Antall kritikker siden 2010

2010: 3 kritikker
2011: 5 kritikker
2012: 1 kritikk
2013: 3 kritikker
2014: 5 kritikker
2015: 5 kritikker
2016: 0 kritikk
2017: 7 kritikker
2018: 4 kritikker
2019: 4 kritikker
2020: 2 kritikker
2021: 1 kritikk
2022: 4 kritikker
2023: 2 kritikker
2024: 1 kritikk
Snitt pr. år: 3,1

Kilde: Tilsynsutvalget for dommere

6 advarsler på 22 år

Tilsynsutvalget for dommere har også kompetanse til å gå et skritt videre, ved å ilegge en advarsel. På 14 år er det likevel bare 5 dommere som har mottatt en slik advarsel.

I uttrykket advarsel ligger en kvalifisert form for kritikk, som resulterer i en skarpere reaksjon. Dette innebærer en mer betydelig forgåelse enn en handling som medfører kritikk fra Tilsynsutvalget, ifølge forarbeidene.

Antall advarsler siden 2010

2010: 0 advarsler
2011: 0 advarsler
2012: 2 advarsler
2013: 1 advarsel
2014: 1 advarsel
2015: 0 advarsler
2016: 0 advarsler
2017: 0 advarsler
2018: 1 advarsel
2019: 0 advarsler
2020: 0 advarsler
2021: 0 advarsler
2022: 0 advarsler
2023: 0 advarsler
Totalt: 5 advarsler

Kilde: Tilsynsutvalget for dommere

Siden organets opprettelse i 2002 er det blitt gitt ytterligere én advarsel - altså totalt 6 advarsler. 

Uttalelse om god dommerskikk

I flere av de nevnte sakene der utvalget ikke har funnet grunn til å ilegge disiplinærtiltak, er det likevel blitt gitt en såkalt «uttalelse om god dommerskikk». Dette kan, etter domstolloven § 236, gis uten at det ilegges disiplinærtiltak mot noen dommer, og uavhengig av enkelthetene i den enkelte sak.

I august i fjor omtalte Advokatbladet en slik type sak. Advokat Thorkil H. Aschehoug og advokatfullmektig Sigri Sagberg i Grette klagde en dommer ved Oslo tingrett inn for Tilsynsutvalget. De to mente dommeren hadde krenket deres «æresfølelse og omdømme». 

Aschehoug var i kjølvannet av avgjørelsen tilfreds med at utvalget fant grunn til å komme med en uttalelse, selv om det ikke ble reagert med disiplinærtiltak. 

Dommeren tok korrektivet «selvfølgelig» til seg, sa hun, etter at utvalget hadde kommet med sin uttalelse. 

Ulik bakgrunn

Utvalget har totalt seks medlemmer, alle med personlige varamedlemmer, men i den enkelte sak er antallet medlemmer fem. Disse er både representanter for allmennheten, dommere, og advokater. 

Tilsynsutvalget har ikke myndighet til å ilegge dommeren erstatningsansvar. Utvalget har heller ikke myndighet til å gi fri rettshjelp, eller tilkjenne sakskostnader.

I utgangspunktet avholdes det møter hver annen måned, hvilket tilsier seks årlige møter.

Tilsynsutvalget, med personlige varamedlemmer, består av følgende personer:

 • Tingrettsdommer Thorstein Funderud Skogvang, Nord-Troms og Senja tingrett, leder
  • Vara: Tingrettsdommer Olav Magnus Hohle, Romerike og Glåmdal tingrett
 • Sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven, Agder tingrett
  • Vara: Tingrettsdommer Ingvild Skaar, Trøndelag tingrett
 • Advokat Ketil Myhre, Gjøvik
  • Vara: Advokat Toralf Wågheim, Bergen
 • Jordskifterettsleder Tarjei Bjørgulvsson Berg, Agder jordskifterett
  • Vara: Jordskiftedommer Liv Bergliot Løken, Sogn og Fjordane jordskifterett
 • Overlege Eva Albertsen Malt, Akershus universitetssykehus
  • Vara: Professor Olav Gjelsvik, Universitetet i Oslo
 • Seniorrådgiver Heidi Blom, NMBU
  • Vara: Programdirektør Bente Kristin Malmo, United Cities

Langt flere klager mot advokater

Disiplinærnemnden, som nå behandler alle disiplinærklager mot advokater, behandlet 338 saker i 2023. Totalt kom det inn 615 saker til nemnden i fjor.

56 advokater ble ilagt en reaksjon i form av kritikk (44), irettesettelse (10) og advarsel (2).

I tillegg fikk 25 advokater salæret nedsatt, ifølge Disiplinærnemndens tall.

Powered by Labrador CMS