Advokat Thorkil H. Aschehoug er leder av Grettes avdeling for arbeidsliv.

Mener dommeren krenket advokatenes æresfølelse og omdømme

En advokat og en advokatfullmektig klagde dommeren inn for Tilsynsutvalget for dommere, som fant at ordvalget ikke var i strid med god dommerskikk. Men det var tvil om hvordan formuleringen i dommen skulle forstås, mente utvalget. - Vi er likevel tilfreds, sier advokat Thorkil H. Aschehoug. Dommeren kommenterer at hun tar korrektivet til seg.

Publisert Sist oppdatert

Den 26. desember i fjor klagde advokat Thorkil H. Aschehoug og advokatfullmektig Sigri Sagberg i Grette en dommer ved Oslo tingrett inn for Tilsynsutvalget for dommere.

Årsaken var følgende formulering i dommen der prosessfullmektigene fra Grette bisto den saksøkte part:

Retten «finner grunn til å bemerke at den aldri har opplevd lignende «prepping» av vitner og parter i en sivil sak. Forklaringene på saksøktesiden fremsto svært tilpasset og koordinert for å styrke egen sak, også i forhold til hva som kom frem i hovedforhandlingen før vitnene forklarte seg. Dette har nødvendigvis betydning for hvilken vekt retten tillegger disse forklaringene».

«Alvorlig anklage»

Dommen, som har vært mye medieomtalt, angikk en arbeidstaker som ble urettmessig avskjediget etter anklager om seksuell trakassering.

TOSL-2022-56311

Dommen fra Oslo tingrett gjaldt en mye medieomtalt sak der en mann i begynnelsen av femtiårene ble avskjediget etter anklager om seksuell trakassering.

Mannen jobbet i utelivsbransjen som daglig leder av en bar eiet av flere TV-kjendiser.

Mannen ble anklaget for å ha tatt en yngre kvinnelig kollega på låret etter at de hadde vært sammen ute på byen. Hun varslet om hendelsen, og barens eiere valgte å tro på kvinnen.

Noen dager etter at varselet ble levert, fikk mannen sparken.

Tingretten fant at begrunnelsen for avskjed ikke var kvalifisert sannsynliggjort av arbeidsgiver, og at det hadde blitt begått en betydelig saksbehandlingsfeil i avskjedsprosessen som kunne ha virket inn på resultatet.

Retten var ikke i tvil om at avskjeden var urettmessig, og mannen ble tilkjent erstatning for tapt inntekt for en periode på 18 måneder. Oppreisningserstatning ble satt til 100.000 kroner.

Dommen fra tingretten ble anket, og det ble planlagt for en ankesak i Borgarting lagmannsrett i år. Den ble det likevel ikke noe av, ettersom partene tidligere i år inngikk forlik.

Mannen vant frem i tingretten og ble tilkjent erstatning for tapt inntekt for en periode på 18 måneder. Oppreisningserstatning ble satt til 100.000 kroner.

Aschehoug og Sagberg mente at formuleringen i dommen i realiteten rettet en «alvorlig anklage» mot dem, ettersom det er en straffbar handling å skulle ha påvirket vitners og partens forklaringer for retten, jf. straffeloven § 157.

- Ærekrenkelse

I sin klage viste de to også til at formuleringen «aldri har opplevd lignende «prepping» av vitner og parter» var «uten holdbart grunnlag».

Aschehoug og Sagberg mente at formuleringen, lest i sammenheng med avsnittet, var egnet til å svekke deres omdømme, og at formuleringen «kvalifiserte til ærekrenkelse, jf. skadeerstatningsloven § 3-6a.».

Det ble for øvrig presisert at det var dommerens konkrete ordvalg («prepping»), i tilknytning til rettens bevisvurdering, ikke selve rettens bevisvurdering, klagen angikk.

I sin klage viste prosessfullmektigene også til at de ikke fikk noen mulighet til å imøtegå kritikken.

Det ble dessuten vist til at fagdommeren visste at saken hadde stor medieinteresse og at formuleringen trolig ville bli medieomtalt, hvilket den også ble.

Ettersom dommeren, etter prosessfullmektigenes syn, hadde brukt «unødvendig sterke ord og uttrykk», la de ned påstand om brudd på god dommerskikk, jf. de etiske prinsipper om dommeratferd punktene 1 og 7.

Dommeren: - Det ble vist tilbørlig respekt

Tingrettsdommeren anførte at klagen måtte avvises da den gjaldt rettens overordnede bevisvurdering. Subsidiært, dersom klagen ble gjenstand for realitetsbehandling, ble det anført at det ikke var grunnlag for kritikk.

Dommeren viste blant annet til at den påklagede formuleringen ikke var «myntet på prosessfullmektigene», og at den heller ikke kunne leses slik. Videre at det var vist tilbørlig respekt for aktørene i saken.

Dommeren viste for øvrig til at retten besto at tre enstemmige dommere, og at det var en samlet rett som hadde uttalt seg i dommen.

Ikke grunnlag for disiplinærtiltak

Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor tingrettsdommeren. Formuleringen og ordvalget i det aktuelle avsnittet i dommen var ikke i strid med god dommerskikk, mener utvalget.

Tilsynsutvalget tok utgangspunkt i forarbeidene til domstolloven, der det er nærmere beskrevet hva som skal være retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd.

Her fremgår det at bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser vil kunne føre til disiplinærtiltak, når disse «er egnet til å virke klart sårende eller infamerende».

Dessuten må dommeren alltid «vise tilbørlig respekt overfor alle involverte så langt det er forenlig med kravet til en dekkende begrunnelse.»

Tilsynsutvalget viste videre til at det, i samsvar med disiplinærorganets praksis, må være påvist «konkrete forhold, i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak.».

Enhver uheldig eller unødvendig formulering gir ikke grunnlag for kritikk, i henhold til organets praksis.

«I tvil om hvordan formuleringen skulle forstås»

Ved sin konkrete vurdering viste Tilsynsutvalget til at den aktuelle formuleringen var brukt i et innledende avsnitt, før den konkrete bevisvurderingen ble foretatt. Dette innebar, ifølge utvalget, at det kunne «fremstå som åpent om rettens formulering knyttet seg direkte til bevisvurderingene, eller mer skal forstås som kritikk.».

Utvalget, som var «noe i tvil» om hvordan formuleringen skulle forstås, mente ordbruken «prepping» kunne oppfattes som at «parter og vitner hadde forberedt seg og lest seg opp på saken, men også at advokatene på vanlig vis hadde forberedt sine klienter og vitner.».

Tilsynsutvalgets sammensetning

  • Eva Albertsen Malt
  • Anne Gro Aanensen Kleven
  • Heidi Blom
  • Thorstein Funderud Skogvang
  • Ketil Myhre

I sistnevnte tilfelle ville ikke formuleringen være klart sårende eller infamerende overfor klagerne, men måtte «mer oppfattes som en konkret del av bevisvurderingen».

La betydelig vekt på dommerens forklaring

Sett i lys av fagdommerens forklaring på hva som var meningen med uttrykket, kom utvalget til at den aktuelle formuleringen lå innenfor den vide rammen dommeren har for utformingen av premissene.

Utvalget fant likevel «grunn til å gi en uttalelse om god dommerskikk», selv om det ikke ble ilagt disiplinærtiltak.

Tilsynsutvalget påpekte at «dommere bør være tilbakeholdne med å bruke forsterkende ord og uttrykk kombinert med slanguttrykk, som kan føre til misforståelser av den karakter som blir illustrert i denne saken.».

Tilfreds

Aschehoug er tilfreds med at tilsynsutvalget fant grunn til å gi en uttalelse om god dommerskikk.

- Utvalget sier i klartekst at dommere bør være tilbakeholdne med å bruke forsterkende ord og uttrykk kombinert med slanguttrykk, som lett kan misforstås, sier han.

- Det korrektivet tar jeg selvfølgelig til meg

Tingrettsdommeren forteller at hun tar korrektivet til etterretning.

- Tilsynsutvalget for dommere har behandlet klagen, og kom fram til at det ikke forelå noe grunnlag for disiplinærtiltak.

- I uttalelsen påpeker imidlertid Tilsynsutvalget at dommere bør være tilbakeholdne med å bruke forsterkende ord og uttrykk kombinert med slanguttrykk, siden det kan føre til misforståelser av den karakter som blir illustrert i denne saken. Det korrektivet tar jeg selvfølgelig til meg, sier hun.

Powered by Labrador CMS