Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer

Boken presenterer samlede kommentarer til de nye reglene i vergemålsloven av 2010 og utlendingsloven av 2008 som trådte i kraft 1. juli 2013.

Boken skal gi en grundig innføring i de nye reglene om vergemål og representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere. Forfatterne har valgt å samle de to regelverkene i samme kommentarutgave, på bakgrunn av den nære tilknytningen mellom lovene. Begge regelsettene ble utredet av samme lovutvalg, og en rekke av reglene i vergemålsloven er gitt tilsvarende anvendelse for enslige mindreårige asylsøkere.

Vergemålsfeltet skal være lite omtalt i den juridiske litteraturen, samtidig som det er et område med lite rettspraksis. Fra ikrafttredelsen av lovene og frem til dag er det likevel fattet en rekke avgjørelser knyttet til fratakelse av rettslig handleevne. Dette blir inngående behandlet i denne fremstillingen. Når en lov er forholdsvis fersk, vil det oppstå en rekke spørsmål som kan by på tolkningstvil. Forfatterne har derfor i fremstillingen forsøkt å peke på de bestemmelsene hvor lovanvendelsen kan by på en slik tvil.

Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen, Gyldendal juridisk, 896 sider, 890 kroner.