Strafferett, 5 utg.

Bokens cover.

Boken behandler alminnelig strafferett etter straffeloven 2005.

Endringer i Grunnloven av strafferettslig betydning som ble vedtatt i 2014, er innarbeidet.  Det har kun gått halvannet år siden fjerde utgaven av boken kom ut, derfor inneholder ikke denne utgaven en omfattende revisjon.

Boken redegjør for betingelsene for straff, strafferettslige reaksjoner, og fullbyrdelse av fengselsstraff. Spørsmål som gjelder strafferettens rettskildelære og straffens betydning for styringen av samfunnet er gitt bred plass. Folkerettslige og kulturelle begrensinger som straff er underlagt, samt forholdet mellom rettsikkerhet og straff, behandles også. Rettskildespørsmål er viet stor oppmerksomhet, både i egne avsnitt og ved behandlingen av de enkelte temaer.

Ståle Eskeland, 5.utgave ved Alf Petter Høgberg, Cappelen Damm, 616 sider, 839 kroner.