HAN ER NOMINERT TIL TALENTPRISEN 2021

Nicolai Vogt Skjerdal jobber i Fend advokatfirma i Oslo.
Nicolai Vogt Skjerdal jobber i Fend advokatfirma i Oslo.

Talentprisen: - Det vanskeligste å lære bort, er godt skjønn

Som prinsipal liker Nicolai Skjerdal (52) å gi i fullmektigene spissede problemer å bryne seg på.

Publisert

Nicolai V. Skjerdal har de siste to og et halvt årene jobbet i Fend, et lite boutique-firma i Universitetsgaten i Oslo med inngang rett ved siden av den berømte Tronsmo bokhandel, nylig kåret til en av verdens beste av Financial Times.

Der jobber han med straffesaker, menneskerettigheter, forvaltningsrett og sivil prosedyre. Han sitter i styret i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og i lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

Juryens begrunnelse:

«Kandidaten får gode skussmål fra tidligere advokatfullmektiger, og trekkes frem som en som har svært god evne til å se den enkelte fullmektigs individuelle behov. Han tar seg alltid tid til fullmektigene, og er opptatt av etikk og klienthåndtering.

Av nominasjonen fremgår det at han både er faglig dyktig og samfunnsengasjert. Juryen legger også vekt på at Skjerdal retter seg mot de yngre ved at han har undervist og vært sensor i flere år ved UiO. Juryen mener Skjerdal fremmer kjerneverdiene ved advokatrollen på en slik måte at han fortjener å være kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.»

Etter studiene arbeidet han med en offentlig utredning om tobakksindustriens erstatningsansvar. Deretter var han dommerfullmektig og rådgiver hos Sivilombudet, før han startet sin advokatkarriere i firmaet Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit.

– Dette var for meg den mest verdifulle læretiden som advokat. Firmaet hadde interessante saker i domstolene, og jeg ble gitt tillit fra start.

- Må være tilgjengelig

Derfra gikk turen til Hjort, der han ble i ni år og var prinsipal for flere unge.

– Når fullmektigen leverer fra seg et produkt, er det viktig å gi en god tilbakemelding. Og så må man være tilgjengelig, slik at fullmektigen ikke føler seg alene eller blir tvunget til å ta risiko på grunn av en frist.

- Hva gjør du, helt konkret, for å utvikle advokatfullmektiger faglig?

– Jeg inkluderer dem umiddelbart ved å gi dem mindre saker som de skal håndtere alene med veiledning, og ved å ha dem med i så mange sider av mitt arbeid som mulig. Jeg opplever at fullmektigene setter pris på å få helt konkrete problemstillinger å jobbe med. Vi deler også erfaringer etter rettssaker.

- Hva er det vanskeligste å lære bort til en fullmektig?

– Godt skjønn. Du har skjønn som du har tid til å utøve, typisk når du skal vurdere en sak og den videre veien, og skjønn som må utøves på sparket, typisk når oppstår prosessuelle spørsmål i en rettsak. Skjønn innebærer også å skulle gi klienten råd om å velge sine slag. Det å besinne og spisse klienten til de riktige spørsmålene er noe jeg ønsker å bevisstgjøre de yngre om.

- Må være kritisk til klienten

- Hvilke egenskaper er det viktig at de unge tilegner seg, utover å lese seg opp på selve faget?

- Å lytte til klienten og å ha tett kontakt med klienten, er en viktig egenskap. Jeg oppfordrer fullmektigene til å lytte, men også til å granske. Som advokater skal vi ikke være redde for å være kritiske, for ved det kan vi avdekke mulige svakheter ved saken som gir grunnlag for vår rådgivning videre.

Tre kjappe spørsmål og svar

Tre kjappe spørsmål og svar

1. Hvem er den flinkeste advokaten i Norge på ditt felt?

- Å, den er umulig. Det er så mange dyktige kolleger, og jeg lærer stadig fra dem. La meg innenfor feltet økonomisk kriminalitet likevel få nevne to advokater som jeg holder høyt: Erling O. Lyngtveit (nå pensjonert) og Fredrik Berg ved mitt kontor.

2. Har du et faglig forbilde?

- Mine tanker går til professorene, slik som Johs. Andenæs, Sjur Brækhus, Asbjørn Kjønstad og Erik Boe.

3. Hva brenner du for, rent faglig?

- Erkjennelsen av at grunnleggende rettsstatsprinsipper og individrettigheter ikke uten videre imøtekommes av seg selv, men krever årvåkenhet og standhaftighet hos oss som advokater.

- At det som skjer under rettsforhandlinger må sikres ved lyd- og filmopptak, i både sivile saker og straffesaker, i alle instanser. Jeg anser det som primitivt i en rettsstat at vi fortsatt ikke ivaretar dette.

- Og at saksomkostningsreglene må endres, slik at enkeltpersoner som taper en sak de har anlagt mot myndighetene, ikke risikerer å bli idømt omkostningsansvar overfor sin offentlige motpart. Med rettsgebyr og egne omkostninger, er terskelen høy nok.

- Hva leter du etter når du rekrutterer fullmektiger?

- Jeg ser etter faglig grunnlag, at personen er rettslig flink, men også etter guts, og at personen er sulten på å prosedere saker i retten.

- Hva er ditt råd til unge advokater på starten av sin karriere?

– Utforsk ulike rettsområder og ikke vær engstelig for å forsøke noen stillinger de første arbeidsårene. Benytt enhver mulighet for å knytte kontakter. Hold profesjonell avstand til klienter.

- Arbeidet må gi mening

- Hva kan firmaene gjøre for å beholde talenter, og sørge for at de ikke slutter?

- For en ung fullmektig eller advokat, tror jeg at noe av det mest sentrale for trivsel er mulighet til å arbeide med oppgaver som oppleves som meningsfylt, samtidig som han eller hun får den nødvendige veiledningen og støtten til å utvikle selvsikkerhet i sitt virke. Men veiledningen må ikke være så tett at den hemmer fullmektigens egen tanke.

- Mer rutinemessige og kjedelige arbeidsoppgaver hører med, men bør ikke dominere. Når det er mulig, bør fullmektigen få sine egne saker som han eller hun håndterer hele veien, fra begynnelsen til slutten. Og så bør det ikke bare være salærtid som styrer fullmektigens oppgaver.

- Jeg tror det kan være givende hvis fullmektigen til tider blir inkludert i alle sider av prinsipalenes arbeid, for eksempel slik som møter, strategitenkning og innhenting og granskning av bevis. Tilbakemelding på utført arbeid er grunnleggende, også om forbedringspotensial. Og så er det viktig for den ansatte å bli gjort kjent med hvilke forventninger firmaet har, og også få kjennskap til sine utviklings- og lønnsmuligheter fremover i tid.

- Åpenhet om egne feil

– Talentprisen skal hedre en prinsipal eller leder som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. På hvilken måte har du bidratt til dette?

– Jeg er genuint glad i faget mitt, og har alltid satt pris på kombinasjonen av å kunne arbeide med jus på mer overordnet plan, slik som undervisning, skriving, lovarbeid og foredrag, og på den andre siden; å kjempe klienters sak.

- Bør advokater tørre å være mer åpne om andre sider av seg selv enn de rent faglige?

- Mangfold og toleranse er grunnleggende i advokatbransjen, og for å inspirere og legge til rette for dette, kan det nok være godt om advokater finner mot til å dele informasjon også om vanskelige og personlige temaer. Slik vil det vel være i enhver menneskelig relasjon. Jeg tenker det er en god ting om en prinsipal også innimellom kan dele sine egne negative erfaringer. Det jeg selv deler er gjerne relevant til det jeg driver med.

Advokatforeningens talentpris 2021

  • Skal i år for første gang tildeles to enkeltindivider - en advokatfullmektig og en prinsipal eller leder.
  • Prisen er todelt og har ulike kriterier, der bare ett punkt er felles: Personen som vinner, skal ha arbeidet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom.
  • Prisen deles ut i forbindelse med foreningens årstale den 18.november
Powered by Labrador CMS