Illustrasjonsfoto: Istock /
Illustrasjonsfoto: Istock /

Lagmannsretten reduserte straffen fra 90 til 45 dagers fengsel for kabinsjef med promille på 0,58

Lagmannsretten hadde ikke grunnlag i bevisførselen til å slå fast at hun handlet forsettlig.

Den kvinnelige kabinsjefen møtte på jobb til en flyavgang fra Tromsø en formiddag, og fikk ikke være med flyet grunnet mistanke om promille. En blodprøve tatt klokken få minutter etter avgang viste en alkoholkonsentrasjon på 0,58 promille.

Kvinnen hadde psykiske problemer og angst, og ble innlagt på psykiatrisk sykehus etter hendelsen.

Sakkyndige konkluderte med at hun på handlingstiden fylte kriteriene for en psykisk lidelse og atferdsforstyrrelsesdiagnose som skyldes aktiv avhengighet og bruk av flere typer stoffer.

De sakkyndige konkluderte videre med at hun ikke hadde noen funksjonssvikt med bakgrunn i avvikende sinnstilstand.

Sparsomt med rettspraksis

«Lagmannsretten har heller ikke funnet noen høyesterettsdom som gir veiledning om straffenivået i saker som den foreliggende. Lagmannsretten nevner her også at Høyesteretts ankeutvalg i en kjennelse inntatt i Rt-2015-1513 pekte på at dette er et område hvor det er svært sparsomt med rettspraksis og ingen høyesterettsdommer», heter det i avgjørelsen fra Hålogaland.

Men domstolen har funnet relevante avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene, og lister opp:

Sakens parter

Den siktede kvinnen var representert av advokat André Standberg.

Aktor var politiadvokat Thomas Rye-Holmboe.

Dommere i saken var lagdommer Anders Haugestad, konstituert lagdommer Gjermund Aasbrenn og ekstraordinær lagdommer Synnøve Nordnes.

  • I Borgarting lagmannsretts dom i LB-2008-57758 ble straffen for en kabinansatt fastsatt til fengsel i 90 dager. Han gjennomførte en flyvning tur retur Oslo–Roma, og det ble beregnet at han ved flyavgang hadde hatt en alkoholpromille i blodet på ca. 2.
  • I Eidsivating lagmannsretts dom i LE-2018-90540 ble straffen for en kabinansatt fastsatt til 50 dagers fengsel etter fradrag for tilståelse. Han hadde en påvirkningsgrad på 0,6 promille. Forholdet ble oppdaget før flyavgang.
  • I Eidsivating lagmannsretts dom i LE-2006-1656 ble straffen for en flykaptein fastsatt til 120 dagers fengsel. Han hadde startet klargjøringen av flyet for avgang selv om han visste at annenpiloten var påvirket av alkohol. Forholdet ble oppdaget før flyavgang. Overtredelsen gjaldt luftfartsloven § 14-8, jf. § 14-5 om kapteinens ansvar for at flyet er behørig bemannet. I tingrettens dom ble for øvrig også purseren dømt for påvirkning av alkohol. Hans påvirkningsgrad ved planlagt flyavgang ble beregnet til over 1,5 promille, og straffen ble fastsatt til fengsel i 45 dager, vel å merke tatt i betraktning noen formildende omstendigheter. Fengsel i 45 dager ble for øvrig også reaksjonen i Nedre Romerike tingretts dom i sak 15-128327ENE-NERO. Saken gjaldt en kabinansatt med en målt påvirkningsgrad på 0,55 promille.
  • Lagmannsretten viser også til Agder lagmannsretts dom i sak LA-2020-132139, som riktignok ikke gjaldt en person i tjeneste om bord i flyet, men en flymekaniker som hadde utført reparasjon av et fly med en påvirkningsgrad på 1,12 promille. Ut fra blant annet sammenligning med straffenivået for de som gjør tjeneste om bord i påvirket tilstand, ble straffen fastsatt til fengsel i 75 dager, men da tatt i betraktning noen formildende omstendigheter.

Allmennpreventive grunner

Det er naturlig med et markert skille i straffenivå mellom de som fører flyene og kabinpersonalet, mener Hålogaland lagmannsrett, samt at straffenivået for flyteknikere i utgangspunktet bør være høyere enn for kabinpersonale.

Forsvareren argumenterte i retten for å sette ned straffen fordi «tiltalte på handlingstidspunktet hadde en betydelig svekket virkelighetsforståelse på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand, jf. straffeloven § 80 bokstav f».

Av allmennpreventive grunner er det vanskelig å legge vekt på at kabinsjefens rusmiddelbruk hadde bakgrunn i hennes angstlidelse, heter det i dommen.

Og videre:

«At tiltalte ikke lenger kan jobbe i luftfarten, og av den grunn har kommet i en vanskelig situasjon, vil være det vanlige i saker som dette, og kan i liten grad tillegges vekt.»

Etter en samlet vurdering satt lagmannsretten straffen til fengsel i 45 dager.

Saksnummeret i saken er 22-004020AST-HALO.

Powered by Labrador CMS