Saken ble behandlet av Høyesterett i avdeling.

JU§NYTT

Høyesterett: Alderskrav for familieetablering er ikke i strid med EMK

Utlendingsnemnda avslo en søknad om familieetablering fordi søkeren var under 24 år. Høyesterett kom til at vedtaket verken var i strid med retten til familieliv etter EMK artikkel 8 eller diskrimineringsforbudet i artikkel 14.

Publisert Sist oppdatert

En norsk statsborger med familie fra Kosovo giftet seg i 2017 med en borger fra Kosovo på 18 år, og søkte om oppholdstillatelse i Norge for ektefellen.

UDI avslo søknaden og begrunnet avslaget med at det ikke var grunnlag for å gjøre unntak fra alderskravet på 24 år for familieetablering, etter utlendingsloven §41 a. Unntak kan etter bestemmelsen gjøres dersom det er «åpenbart at ekteskapet eller samlivet er frivillig».

Spørsmålet som kom opp for Høyesterett var om alderskravet i utlendingsloven er en krenkelse av retten til familieliv etter EMK artikkel 8 eller diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14.

Snever unntaksregel

Høyesterett startet med å drøfte om vedtaket var i strid med EMK artikkel 8.

EMK artikkel 8

Retten til respekt for privatliv og familieliv

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

«Jeg tar utgangspunkt i at As søknad om oppholdstillatelse for familieetablering med ektefellen ble fremsatt på et tidspunkt da oppholdsgrunnlaget for hennes del var usikkert. Hun hadde inngått ekteskap med en norsk borger, og hadde ved det en beskyttelsesverdig interesse i å etablere familieliv med ektefellen så raskt som mulig», heter det i høyesterettsdommen

«Hennes lave alder innebar imidlertid at utlendingsloven §41 a i utgangspunktet var til hinder for oppholdstillatelse, dersom vilkåret for unntak ikke ble ansett oppfylt. Som jeg har redegjort for, er unntaksadgangen snever».

Etter en helhetsvurdering konkluderte Høyesterett med at vedtaket ikke krenket EMK artikkel 8.

«Ut fra en samlet avveining av de momentene som gjør seg gjeldende, er min konklusjon at vedtaket om ikke å innvilge As søknad om familieetablering, bygger på en rimelig balanse mellom individets og samfunnets interesser».

Bekjempelse av tvangsekteskap

EMK artikkel 14

Forbud mot diskriminering

Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.

Videre tok Høyesterett for seg om vedtaket var i strid med EMK artikkel 14.

Den ankende part anførte at selv om ordlyden i utlendingsloven §41 a er nøytralt formulert, praktiseres den i strid med diskrimineringsforbudet. Diskrimineringsgrunnlagene som ble påberopt, var «rase» og «nasjonal opprinnelse.

«Vilkåret om at begge parter må ha fylt 24 år, gjelder i utgangspunktet uavhengig av søkerens etnisitet eller opprinnelsesland. Men som jeg har nevnt, er søkerens opprinnelsesland og erfaringen med tvangsekteskap i landet tungtveiende momenter ved vurderingen av om det er grunnlag for å gjøre unntak».

Etter en samlet vurdering kom Høyesterett til at praktiseringen av utlendingsloven §41 a, bygget på en saklig begrunnelse.

«Jeg finner det klart at alderskravet og praktiseringen av det forfølger et saklig og legitimt formål, og jeg viser til det jeg tidligere har sagt om dette. Formålet om bekjempelse av tvangsekteskap er dessuten forankret i klare internasjonale forpliktelser.»

«Også formålet bak selve unntaksadgangen er saklig og legitim. Å gjøre unntak der ekteskapet åpenbart er frivillig, bidrar til at tiltaket blir mer målrettet, og til at færre frivillige ekteskap rammes av alderskravet»

Høyesterett kom enstemmig frem til at Utlendingsnemdas vedtak om avslag på oppholdstillatelse verken var en krenkelse av EMK artikkel 8 eller artikkel 14.

Les hele avgjørelsen her!

Powered by Labrador CMS