Høyesterett har avsagt en dom som gir veiledning om straffenivået ved voldtekt til seksuell omgang uten samleie.

Mann dømt til ett år og fire måneders fengsel for å ha brukt en sovende kvinnes hånd til å masturbere penis

Høyesterett mener det er formildende at det gikk seks og et halvt år fra forholdet fant sted til endelig dom ble avsagt, samt at «kontakten mellom domfeltes penis og den fornærmedes hånd synes å ha vært relativt kortvarig.»

Publisert Sist oppdatert

Høyesterett avsa dom fredag 24.mars i år (HR-2023-535-A) i en sak som gjaldt voldtekt til seksuell omgang uten samleie.

Forholdet skjedde 28. oktober 2016 i Bergen, mens fornærmede sov. Kvinnen ventet nærmere fire år med å anmelde forholdet, som skjedde på mannens bopel.

Høyesterett siterer lagmannsrettens beskrivelse av det som skjedde:

Den fornærmede kvinnen var på nachspiel hos domfelte, og da det ble for sent å reise hjem med kollektivtransport, spurte hun om å få overnatte på sofaen i stuen, og om å få låne et pledd eller teppe.

Mannen skal ha opplyst at han ikke hadde noe slikt, men at han hadde en dobbeltseng der de begge kunne sove. Kvinnen gjorde det klart at hun ved å ta imot dette tilbudet ikke dermed sa seg interessert i seksuell omgang, noe tiltalte bekreftet at ikke var i hans tanker.

- Våknet og ble redd

Flere ganger før hun sovnet opplevde kvinnen at mannen berørte henne, og hun reagerte med sinne. Mannen lovet å holde opp, og kvinnen sovnet. Hun våknet senere av opphissede pustelyder, og at mannen hadde tatt fatt i hennes høyre hånd og var i ferd med å masturbere sin penis med hennes hånd.

«Fornærmede ble svært redd og fryktet den videre utvikling hvis hun gjorde anskrik, og valgte derfor i første omgang å late som hun sov, og deretter å snu seg på siden samtidig som hun trakk sin hånd til seg. Etter noe ytterligere tid, forlot fornærmede sengen, fikk med seg mobilen med lader, skyndte seg ut av leiligheten, men glemte jakken sin i leiligheten», heter det i dommen.

Sakens parter

Den tiltalte mannen var representert av advokat Øystein Storrvik, fast forsvarer i Høyesterett.

Påtalemyndigheten var representert av statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen.

Dommere i saken var Bergljot Webster, Kristin Normann, Borgar Høgetveit Berg, Knut Erik Sæther (førstvoterende) og konstituert dommer Hedda Remen.

I dommen drøfter Høyesterett lovgivers ønske om at voldtekt til samleie skal straffes med fengsel i minst tre år, og at normalstraffen skal være fire års fengsel.

Handlingen i den aktuelle saken er ikke voldtekt til samleie, påpeker Høyesterett, noe som åpner for en mer skjønnsmessig og konkret begrunnet straffeutmåling, heter det i dommen.

Tre år og tre måneder normalstraffenivået for fingring

Det vises til at det ikke er rettspraksis fra Høyesterett som er direkte sammenlignbare med forholdet i denne saken, «og at det derfor er naturlig å ta utgangspunkt i avgjørelser som gjelder andre former for seksuell omgang uten samleie» (avsnitt 19).

Normalstraffenivået som er etablert i rettspraksis for voldtekt som består i å føre fingre inn i skjede eller endetarmsåpning, er fengsel i tre år og tre måneder.

Men i denne aktuelle saken er det ikke funnet sted noen berøring av fornærmedes kjønnsorgan eller andre intime steder på kroppen, skriver Høyesterett.

«Selv om seksuallovbruddet i saken her like fullt er krenkende og som voldtekt skal straffes strengt, har denne forskjellen atskillig å si ved vurderingen av hvor straffverdig lovbruddet er.»

Da saken gikk i tingretten og lagmannsretten, anslo den fornærmede at hun trakk hånden til seg etter cirka ti sekunder, og i alle fall ikke mer enn ett minutt. Både fornærmede og tiltalte var i tjueårs-alderen da hendelsen skjedde.

Saken ble først henlagt

Tiltalte anmeldte forholdet først nærmere fire år etter at det skjedde, og saken ble først henlagt. Etter klage fra fornærmede beordret statsadvokaten ytterligere etterforskning, og tiltale ble tatt ut i februar 2022. Til endelig dom falt i Høyesterett, gikk det seks og et halvt år.

Høyesterett mener at det er en formildende omstendighet at det har gått lang tid siden gjerningstidspunktet.

«Av hensyn til den fornærmede og allmennpreventive hensyn kan det likevel være grunn til, slik det fremgår av forarbeidene, å utvise varsomhet med å tillegge tidsforløpet stor betydning ved utmålingen av straff. Alvorlige seksuallovbrudd har særtrekk som gjør at den fornærmede ofte vil ha behov for å områ seg før han eller hun tar stilling til om forholdet skal anmeldes», skriver Høyesterett.

- I nedre sjikt

Gulating lagmannsrett dømte mannen til fengsel i ett år og åtte måneder, og til å betale fornærmede 70.000 kroner i oppreisning.

Høyesterett satte ned straffen til fengsel i ett år og fire måneder.

«Lovbruddet er i det nedre sjiktet av hva som rammes av straffeloven § 291. Det ble også lagt vekt på at tiltalte ikke hadde sædavgang, og på at kontakten mellom den domfeltes penis og fornærmedes hånd var kortvarig», oppsummerer Høyesterett.

Powered by Labrador CMS