Foto: Istockphoto.com

Ny åndsverkslov og andre lovendringer fra 1. juli 2018

Den 1. juli trer den nye åndsverksloven i kraft. Her er korte omtaler av denne, samt av andre lovendringer som trer i kraft i dag.

Ny åndsverklov

LOV-2018-06-15-40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) trådte i kraft 1. juli 2018. Åndsverkloven 1961 opphevet. I den nye loven er språk og struktur gjennomgått. Hensikten har vært å modernisere og forenkle loven, slik at den blir et mer effektivt og lettere anvendelig verktøy for alle dens brukere, og at den er tilpasset den digitale utviklingen. Loven inneholder materielle endringer for å sikre at skapende og utøvende kunstnere i større grad skal kunne leve av sin virksomhet, samtidig som det legges til rette for investeringer i kreativt innhold. Det er lagt vekt på at loven skal opprettholde en rimelig balanse mellom de interesser loven skal ivareta.

Rett til å krave seksjonering av boligsameier

Den 1. juli 2018 trådte eierseksjonsloven § 9 i kraft. Den gir en sameier som har bruksrett til bolig i et sameie som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering. Bakgrunnen for bestemmelsen er de finansieringsproblemer som kan oppstå for den enkelte sameier i et boligsameie som ikke ser seksjonert. Mange tomannsboliger, hvor sameierne eier én ideell halvpart hver og har bruksrett til hver sin del av boligen (irregulære seksjonssameier), er ikke seksjonerte, og her kan bestemmelsen få praktisk betydning. Bestemmelsen inneholder også regler om saksbehandlingen. Det er også gitt en ny forskrift om rett til å kreve seksjonering, jf. FOR-2018-06-18-921. Forskriften har nærmere regler om blant annet gjennomføringen av seksjoneringen og medhjelperens oppgaver, samt saksomkostninger, ansvar og sikkerhetsstillelse.

Kjøp av renholdstjenester

Fra 1. juli 2018 må også private sjekke om vaskehjelpen er godkjent. Tidligere var det bare bedrifter som hadde forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står i Arbeidstilsynets register.

Se forskriften på Lovdata her

Absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge.

Ekteskapsloven § 1 a er endret ved at det fra 1. juli 2018 er innført en regel om at den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap. Se LOV-2018-06-15-31.

 

PER RACIN FOSMARK

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for

Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt. Se vårt e-blad arkiv her.

Powered by Labrador CMS