Illustrasjonsfoto: Wildpixel, Istock

Jussbuss bekymret for høy selvmordsrate i fengslene

- Norge må lovfeste at innsatte i norske fengsler har rett til åtte timers daglig utlåsing, skriver saksbehandler i Jussbuss, Martine Skog Skulstad, i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Sivilombudet publiserte den 20.juni en besøksrapport fra Bodø fengsel.  Den viser at fengselet de tre siste årene har hatt en selvmordsrate på nesten tre prosent. Raten for selvmordsforsøk var høyere.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Nordland Fengsel avdeling Bodø er et høysikkerhetsfengsel med 56 plasser.

Det er allerede utredet systematiske tiltak for å ivareta psykisk syke innsattes rettigheter. Jeg stiller meg kritiske til at Norge fremdeles ikke har prioritert å satse på innsattes psykiske helse med disse urovekkende tallene. 

Martine Skog Skulstad.

Vi som jobber med innsatte hver eneste dag, ser hva økt isolasjon og maktesløshet gjør med mennesker. Vår opplevelse er at de færreste blir særlig motivert eller i stand til et lovlydig og friskt liv med en slik behandling. 

Ingen vinnersak

Norge som rettsstat burde måles etter hvor godt vi behandler de svakeste gruppene i samfunnet. For tiden gjør vi det ikke spesielt godt. 

Vi vet allerede at kriminalomsorgen er et felt politikere ikke vinner mange velgere på. Forholdene i kriminalomsorgen gir ikke den største velgeroppslutningen. Dette er synd, da betydningen av vellykket tilbakeføring til samfunnet for den enkelte og den samfunnsøkonomiske gevinsten er så stor. 

Noen av Sivilombudets funn

«I årene 2021-2023 var det fem selvmord og seks selvmordsforsøk i Bodø fengsel. Det manglet konkrete forebyggingstiltak i flere av sakene der det var identifisert risiko for selvmord.»

«Selv om det ikke kan trekkes sikre konklusjoner basert på små tall, er det urovekkende at et lite fengsel med 56 plasser har hatt fem selvmord i løpet av tre år.»

«Innsatte som ikke var sysselsatt, og alle innsatte i helgen, var mindre enn åtte timer utlåst fra cella. Til tross for etableringen av et aktivitetsteam, fikk isolerte innsatte ikke alltid oppfylt minimumskravet om to timers meningsfull kontakt.»

«Mulighetene for å være i fysisk aktivitet i luftegården var begrensede og noen opplevde luftegården som utrygg. Det kom også frem at luftetiden hele uka var sen ettermiddag. Dette innebar at innsatte i vinterhalvåret kun var ute i friluft etter at det var blitt mørkt.»

Fra Sivilombudets rapport fra Bodø fengsel.

I takt med budsjettkuttene i kriminalomsorgen gjennom en årrekke, har de innsatte blitt sykere. De urovekkende funnene i rapporten kan sees som et resultat av mangel på politisk prioritering av straffegjennomføringsfeltet. 

Krever lovfesting

Det må lovfestes en rett til åtte timers daglig utlåsing i norske fengsler. Oslo Economics har, på bestilling fra Amnesty, funnet at dette vil koste staten 145 millioner kroner. 

I tillegg må det psykiske helsetilbudet styrkes ved stedlig bemanning fra spesialisthelsetjenesten i ethvert fengsel. Riksrevisjonen anslo i 2022 at dette ville koste mellom 45 og 50 millioner kroner. 

Til sammenligning kostet det 385 millioner kroner å danne Viken fylke, som ble oppløst mindre enn to år senere. Det gjør de ansvarlige politikerne svar skyldige. 

Systematiske tiltak for å bedre psykisk helse for innsatte i norske fengsler er utredet. Neste steg er å gjennomføre dem - og det brennkvikt. En selvmordsrate på nærmere tre prosent i en statlig institusjon er ikke en velferdsstat verdig.

Powered by Labrador CMS