Problemstillingen med isolering av fengslede har vært særlig aktuell i forbindelse med Covid 19-pandemien.
Problemstillingen med isolering av fengslede har vært særlig aktuell i forbindelse med Covid 19-pandemien.

Varsler søksmål mot staten etter korona-isolering i Halden fengsel

Mens varetektsfengslede får fradrag for isolasjon i fengsel, finnes ingen slik hjemmel for innsatte under ordinær soning. Nå vil isolasjonsgruppens leder Bendik Falch-Koslung prøve saken i domstolen.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Bendik Falch-Koslung har etter behandling i Advokatforeningens isolasjonsgruppe sendt søksmålsvarsel til staten på vegne av en klient som satt én uke isolert i Halden fengsel i mars 2021.

Falch-Koslung opplyser i et brev at det vil bli tatt ut stevning med påstand om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8. Videre vil det i medhold av EMK artikkel 13 kreves oppreisning.

Bakgrunnen er at klienten hadde vært ute på permisjon, med tilbakekomst til Halden fengsel samme dag. Dagen etter ble fengselet kontaktet av kommunens smittesporingsteam med beskjed om at den innsatte hadde vært nærkontakt med en person som hadde testet positivt på Covid-19.

I henhold til smitteverntiltakene som gjaldt på den tiden, ble klienten satt i karantene etter vedtak om utelukkelse fra fellesskap. Karantenen og isolasjonen varte i en uke.

- Utgjør brudd på EMK

Mens klienten var isolert klagde han og ba om fradrag i soningstiden for tiden han var blitt holdt isolert.

Søknaden avslås først av fengselet da de ikke fant hjemmelsgrunnlag for å gi fradrag for isolasjon ved soning av dom. Etter klage og på samme grunnlag ble også søknaden av overordnet klageorgan Kriminalomsorgen region øst avslått.

Siktede, som har vært underlagt fullstendig isolasjon i varetektsperioden, gis i tillegg til ordinært varetektsfradrag ytterligere fradrag i straffen som kompensasjon for merbelastningen av isolasjonen, jf. strl. § 83. Det finnes ingen tilsvarende hjemmel for fradrag i soningstid for innsatte som under ordinær soning, har blitt utsatt for isolasjon.

«På denne bakgrunn gjøres det gjeldende at det manglende fradraget i soningstiden for isolasjonen XX (klienten) ble utsatt for i Halden fengsel i tidsrommet 10.03.2021 til 17.03.2021 utgjør et brudd på EMK artikkel 14 om forbud mot diskriminering sammenholdt med EMK artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv. Det kreves i denne forbindelse fastsettelsesdom for krenkelse av EMK art 14 sammenholdt med EMK art 8», heter det i søksmålsvarselet.

- Klar mangel

- Vi mener det er en klar mangel ved det norske systemet at det ikke er en hjemmel for tidligere løslatelse av de som blir utsatt for isolasjon under soning, og at dette utgjør diskriminering. Vi tror det kan ha stor betydning både for ham dette gjelder og for flere, sier Falch-Koslung til Advokatbladet.

Han legger til at isolasjonsgruppen jevnlig mottar søknader om saker til behandling.

- Denne søknaden dreide seg om et viktig prinsipielt spørsmål med stor betydning for mange, og vi valgte derfor å gå videre med den, sier advokaten.

Forsvarergruppen ber om hjemmel

Samtidig har Advokatforeningens forsvarergruppe bedt Justisdepartementet utrede problemstillingen nærmere med mål om å foreslå en hjemmel som gir kriminalomsorgen kompetanse til å gi soningsfradrag til innsatte som har vært underlagt isolasjon under ordinær soning.

«En person som blir siktet for et lovbrudd, har rett til fradrag i straffen for den tiden vedkommende har vært berøvet friheten i anledning saken, jf. strl. § 83. Har siktede også vært underlagt fullstendig isolasjon gis ytterligere fradrag i straffen, jf. strl. § 83 annet ledd annen setning. Imidlertid finnes ingen tilsvarende hjemmel for fradrag i soningstid for innsatte som under ordinær soning, altså etter dom, har blitt utsatt for isolasjon. Forsvarergruppen mener fraværet av en hjemmel for å gi soningsfradrag til domfelte som har vært underlagt isolasjon ikke er saklig begrunnet», skriver Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson i et brev Advokatbladet har fått innsikt i.

Powered by Labrador CMS